Kursplan för

Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad, 30 hp

Supplementary Course for Bachelor's Degree in Nursing, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT15 , VT21 , VT23
Kurskod
1QA110
Kursens benämning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 1
Datum för fastställande
2014-01-30
Reviderad av
Programnämnd 1
Senast reviderad
2014-10-22
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2015

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens mål är att studenten ska utveckla ett vetenskapligt förhållningsätt till omvårdnad för att kunna integrera praktiska och teoretiska kunskaper. Studenten ska utveckla kunskaper i vetenskaplig design och metod genom att genomföra ett examensarbete i omvårdnad. Målet är också att studenten efter avslutad kurs ska kunna ta ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ett avgränsat fält inom omvårdnad och kunna omsätta forskningsresultat i praxis samt utifrån en problematisering av praxis ge förslag på ny forskning.
 
Lärandemål

Moment 1: Forskningsdesign och metoder för datainsamling och analys
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • förklara grundläggande vetenskapliga principer och begrepp
 • förklara begreppet evidensbaserad vård och dess relation till beprövad erfarenhet
 • kritiskt granska och diskutera aktuell omvårdnadspraxis utifrån evidensbaserade principer
 • identifiera, avgränsa och formulera en relevant forskningsfråga inom omvårdnad
 • genomföra informationssökningar utifrån relevanta söktermer i olika databaser
 • beskriva och förstå hur forskningsfrågan styr valet av forskningsdesign
 • redogöra för vanligt förekommande metoder för datainsamling som är av betydelse inom omvårdnad
 • analysera och kritiskt granska vetenskapliga publikationer relevanta för omvårdnad
 • beskriva olika metoder för analys av kvantitativa och kvalitativa data och redogöra för de vanligaste begreppen för analys av kvalité vid kvantitativ och kvalitativ forskningsansats
 • redogöra för forskningsetiska överväganden i samband med forskningsdesign, datainsamling, dataanalys och resultatredovisning
 • redogöra för teoriers relevans till forskning och forsknings relevans till utvecklingen av omvårdnad

Moment 2: Examensarbete i omvårdnad
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • självständigt avgränsa och formulera syfte inom ett självvalt, omvårdnadsrelevant problemområde
 • redogöra för och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom valt fördjupningsområde samt förstå och reflektera över valda begrepp och teoriers betydelse för genomförandeprocessen och arbetets resultat
 • beskriva, argumentera för, och självständigt tillämpa metodik vad gäller design, metoder för datainsamling och analys
 • redovisa arbetet skriftligt med vetenskaplig noggrannhet i form av ett självständigt examensarbete
 • presentera, diskutera och försvara vald studiedesign, genomförande, resultat och slutsatser av det vetenskapliga arbetet
 • kritiskt granska andras examensarbete
 • med ett kritiskt förhållningssätt värdera det egna och andras examensarbeten utifrån såväl ett omvårdnads- och samhällsperspektiv som ett forskningsmetodologiskt och forskningsetiskt perspektiv
 • visa förståelse och kunskap om forskningsetiska principer och förhållningssätt
 • tillämpa och föra ett kritiskt resonemang vad gäller det vetenskapliga språket, vedertagna skrivregler och referenshantering

Innehåll

Moment 1: Vetenskaplig design och metod 15 hp (Research design and methods)
• Grundläggande vetenskapliga begrepp, design och metoder för både kvantitativ och kvalitativ forskning.
• Evidensbaserad omvårdnad.
• Forskningsetik.
• Aktiv sökning, analys och kritisk granskning av vetenskaplig litteratur.
• Teoriers relevans till vetenskaplig design och vetenskaplig forsknings relevans till utvecklingen av omvårdnad som ämne och omvårdnadsteorier.

Moment 2: Examensarbete i omvårdnad 15 hp (Bachelor’s Thesis in Nursing)
• Genomförande av eget examensarbete i omvårdnad enligt vedertagna vetenskapliga riktlinjer.
• Problematisera ett område relevant för omvårdnad.
• Utifrån problematiseringen, formulera ett vetenskapligt syfte.
• Söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur som svarar an på syftet.
• Utifrån vald litteratur, analysera och presentera resultat som svarar an på problemformuleringen och studiens syfte.
• Forskningsetik.
• Presentation och försvar av eget examensarbete.
• Kritisk granskning av ett annat examensarbete.
• Skriftlig och muntlig framställning.
• Förstå och kunna redogöra för hur omvårdnadsforskning har betydelse för ämnet omvårdnad och för sjuksköterske- och andra vårdyrken.
 

Vetenskaplig design och metoder, 15 hp • Grundläggande begrepp inom vetenskapsteori och metod
• Forskningsetik
• Kvantitativ forskningsmetodik inkluderande grundläggande begrepp, forskningsdesign, metoder för datainsamling, analys av data, samt validitet och reliabilitet
• Kvalitativ forskningsmetodik inkluderande grundläggande begrepp, forskningsdesign, metoder för datainsamling, analys av data, samt trovärdighet och rimlighet/tillförlitlighet
  Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Momentet innehåller planering och genomförande av ett examensarbete
 • Utveckling av en forskningsfråga
 • Skrivandet av en relevant bakgrund
 • Datainsamling och analys av data
 • Rapportskrivning
 • Opponent- och respondentskap

 

Arbetsformer

Egna studier, arbete i grupp, handledning, seminarier och föreläsningar. Dessutom kommer en webbaserad lärandeplattform att användas. Obligatorisk undervisning förekommer i kursen i form av seminarier och handledning.
 
Projektplan och examensarbetet genomförs tillsammans med annan student under handledning. Endast då särskilda skäl föreligger kan projektplan och examensarbete skrivas individuellt. Handledning sker företrädesvis i grupp. Kontinuerlig uppföljning av projektplanens och examensarbetets genomförandeprocess sker under handledda schemalagda seminarier.
 

Examination

Moment 1: Studenterna examineras vid tre tillfällen individuellt och i grupp. Vid båda seminarietillfällena ska studenten visa förmåga till reflektion och delta i diskussionerna.
 
Moment 2: Studenternas examensarbete examineras utifrån betygskriterier i studiehandledningen och försvaras muntligt på ett seminarium. Studenterna ska också opponera på ett annat examensarbete.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan görs.
 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
Undervisningsspråk: svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur tillkommer enligt anvisningar.

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten Friberg, Febe
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria

Rekommenderad litteratur

Willman, Ania; Stoltz, Peter; Bahtsevani, Christel Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Birkler, Jacob Vetenskapsteori : en grundbok Björkander Mannheimer, Eva
Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Kirkevold, Marit Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion Midenstrand, Madeleine
Olsson, Henny; Sörensen, Stefan Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa perspektiv