Kursplan för

Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad, 30 hp

Supplementary Course for Bachelor's Degree in Nursing, 30 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT15 , VT21 , VT23
Kurskod
1QA110
Kursens benämning
Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad
Hp
30 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 1
Datum för fastställande
2014-01-30
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2020-09-11
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2021

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens mål är att studenten ska erhålla kunskap om och förståelse för vetenskaplig forskningsmetodik, omvårdnadens vetenskapliga grund, och evidensbaserad omvårdnad. Vidare ska studenten utveckla förmågan att  tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt omvårdnadsrelevant examensarbete, och att kritiskt granska omvårdnadsrelevant forskning. Målet är även att få förståelse för hur forskningsresultat kan tillämpas i omvårdnadsarbetet och skapa beredskap att möta förändringar i yrket.
 
Lärandemål

Moment 1: Vetenskaplig design och metod
Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

 • förklara grundläggande vetenskapliga principer och begrepp
 • förklara begreppet evidensbaserad vård och dess relation till beprövad erfarenhet
 • kritiskt granska och diskutera aktuell omvårdnadspraxis utifrån evidensbaserade principer
 • identifiera, avgränsa och formulera en relevant forskningsfråga inom omvårdnad
 • genomföra informationssökningar utifrån relevanta söktermer i olika databaser
 • beskriva och förstå hur forskningsfrågan styr valet av forskningsdesign
 • redogöra för vanligt förekommande metoder för datainsamling som är av betydelse inom omvårdnad
 • analysera och kritiskt granska vetenskapliga publikationer relevanta för omvårdnad
 • beskriva olika metoder för analys av kvantitativa och kvalitativa data och redogöra för de vanligaste begreppen för analys av kvalité vid kvantitativ och kvalitativ forskningsansats
 • redogöra för forskningsetiska överväganden i samband med forskningsdesign, datainsamling, dataanalys och resultatredovisning
 • redogöra för teoriers relevans till forskning och forsknings relevans till utvecklingen av omvårdnad
 • självständigt avgränsa och formulera syfte inom ett självvalt, omvårdnadsrelevant problemområde

Moment 2: Examensarbete i omvårdnad
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för och kritiskt granska vetenskaplig litteratur inom valt fördjupningsområde samt förstå och reflektera över valda begrepp och teoriers betydelse för genomförandeprocessen och arbetets resultat
 • beskriva, argumentera för, och självständigt tillämpa metodik vad gäller design, metoder för datainsamling och analys
 • redovisa arbetet skriftligt med vetenskaplig noggrannhet i form av ett självständigt examensarbete
 • presentera, diskutera och försvara vald studiedesign, genomförande, resultat och slutsatser av det vetenskapliga arbetet
 • kritiskt granska andras examensarbete
 • med ett kritiskt förhållningssätt värdera det egna och andras examensarbeten utifrån såväl ett omvårdnads- och samhällsperspektiv som ett forskningsmetodologiskt och forskningsetiskt perspektiv
 • visa förståelse och kunskap om forskningsetiska principer och förhållningssätt
 • tillämpa och föra ett kritiskt resonemang vad gäller det vetenskapliga språket, vedertagna skrivregler och referenshantering

Innehåll

Kursen är indelad i två moment.

Vetenskaplig design och metod, 15.0 hp

Betygsskala: GU

• Grundläggande begrepp inom vetenskapsteori och metod

• Forskningsetik

• Kvantitativ forskningsmetodik inkluderande grundläggande begrepp, forskningsdesign, metoder för datainsamling, analys av data, samt validitet och reliabilitet

• Kvalitativ forskningsmetodik inkluderande grundläggande begrepp, forskningsdesign, metoder för datainsamling, analys av data, samt trovärdighet och rimlighet/tillförlitlighet

 

Examensarbete i omvårdnad, 15.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innehåller planering och genomförande av ett examensarbete

 • Utveckling av en forskningsfråga
 • Skrivandet av en relevant bakgrund
 • Datainsamling och analys av data
 • Rapportskrivning
 • Opponent- och respondentskap

Arbetsformer

Kursens arbetsformer inkluderar egna studier, arbete i grupp, handledning, seminarier och föreläsningar. Dessutom används en webbaserad lärandeplattform Obligatorisk undervisning förekommer i kursen i form av seminarier och handledning.
 
Examensarbetet genomförs tillsammans med annan student under handledning. Endast då särskilda skäl föreligger kan examensarbete skrivas individuellt. Handledning sker företrädesvis i grupp. Kontinuerlig uppföljning av examensarbetets genomförandeprocess sker under handledda schemalagda seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1:
Examineras genom två individuella examinationer om kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, genom ett grupparbete och genom formuleringen av ett omvårdnadsrelevant syfte till examensarbetet samt utförande av de första stegen i examensarbetet.
Godkända betyg på de individuella examinationerna i Moment 1 är ett krav för att få påbörja Moment 2.

Moment 2:
Studenternas examensarbete examineras utifrån betygskriterier i studiehandledningen och försvaras muntligt på ett seminarium. Studenterna ska också opponera på ett annat examensarbete.
För godkänd kurs krävs ett godkänt skriftligt examensarbete, respondentskap, opponentskap samt deltagande i två ytterligare obligatoriska examinationsseminarier. Betyg sätts av examinerande lärare.

Student som erhållit betyget underkänd vid första examinationstillfället av det skriftliga examensarbetet, har rätt till ett ytterligare handledningstillfälle under terminstid. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan dock erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som ett examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan görs.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Undervisningsspråk: Svenska.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar och övrig litteratur tillkommer enligt anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Granskär, Monica; Höglund-Nielsen, Birgitta Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård
Kirkevold, Marit Omvårdnadsteorier : analys och utvärdering
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion Midenstrand, Madeleine
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Wiklund Gustin, Lena; Lindwall, Lillemor Omvårdnadsteorier i klinisk praxis
Nursing theorists and their work Alligood, Martha Raile
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Essentials of nursing research : appraising evidence for nursing practice.
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna
Dags för uppsats : vägledning för litteraturbaserade examensarbeten Friberg, Febe
Agnafors, Marcus; Levinsson, Magnus Att tänka uppsats : det vetenskapliga arbetets grundstruktur
Trost, Jan Att skriva uppsats med akribi