Kursplan för

Röntgendiagnostik 1, 4,5 hp

Radiology 1, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , VT09 , VT10 , HT10 , HT11 , VT21 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
1RS002
Kursens benämning
Röntgendiagnostik 1
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2007-12-10
Reviderad av
Programnämnd 6 Biomedicinsk analytiker- och Röntgensjuksköterskeprogrammen
Senast reviderad
2010-04-29
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Ma B, Sh A och Nk B (alternativt Fy A, Ke A och Bi A).

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • redogör för hur kontrastskillnader uppstår i det diagnostiska bildmaterialet. • identifiera och namnge anatomiska strukturer i det diagnostiska bildmaterialet. • använda korrekt medicinsk lägesterminologi vid beskrivning av organens läge och tillämpad undersökningsmetodik. • förklara och motivera användningen av kontrastmedel vid radiologiska undersökningar. • översiktligt beskriva vanligt förekommande undersökningar inom konventionell radiografi • bedöma bildmaterial utifrån bildkvalitetskriterier inom projektionsradiografi

Innehåll

Kursen tar sin utgångspunkt från tidigare inhämtade kunskaper i anatomi. Utifrån denna kunskap tränas studenten att identifiera anatomiska strukturer i det radiologiska bildmaterialet i nervsystemet, thorax, buk och skelett. Detta innefattar konventionell radiografi samt undersökningar utförda med magnetisk resonanstomografi och datortomografi. I kursen tränas adekvat medicinsk terminologi utifrån det radiologiska bildmaterialet och undersökningsmetodik. I kursen behandlas kontrastmedel och deras användningsområde i bilddiagnostiken.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och bildseminarier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen. I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment. Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 1,p Head and neck
Radiologi Aspelin, Peter; Pettersson, Holger
Sand, olav; et al Människokroppen : Fysiologi och anatomi

Rekommenderad läsning

Feneis, Heinz; Dauber, Wolfgang Anatomisk bildordbok Spitzer, Gerhard; Brinkman, Ingrid
Wicke, Lothar; Firbas, Wilhelm; Schmiedl, Roland Atlas of radiologic anatomy