Kursplan för

Röntgendiagnostik 1, 4,5 hp

Radiology 1, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT08 , VT09 , VT10 , HT10 , HT11 , VT21 , VT22 , VT23 , VT24
Kurskod
1RS002
Kursens benämning
Röntgendiagnostik 1
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för Röntgensjuksköterskeprogrammet
Datum för fastställande
2007-12-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogör för hur kontrastskillnader uppstår i det bildmradiologiskaaterialet och identifiera, namnge anatomiska strukturer i samt förklara vad som kännetecknar icke patologiska förhållanden
  • använda korrekt medicinsk lägesterminologi vid beskrivning av organens läge och tillämpad undersökningsmetodik.
  • förklara och motivera användningen av kontrastmedel vid bildradiologiska undersökningar.
  • översiktligt beskriva vanligt förekommande undersökningar inom konventionell radiografi
  • bedöma bildmaterial utifrån bildkvalitetskriterier

Innehåll

Kursens centrala delar består av undersökningsmetodik, anatomiska strukturer och bildkvalitet.
Utgångspunkt är tidigare inhämtade kunskaper i anatomi hos den friska människan. Utifrån denna kunskap tränas studenten att identifiera anatomiska strukturer i det bildradiologiska materialet i nervsystemet, thorax, buk och skelett. Detta innefattar konventionell radiografi samt undersökningar utförda med magnetisk resonanstomografi och datortomografi.

I kursen tränas adekvat medicinsk terminologi utifrån det bildradiologiska materialet och undersökningsmetodik.

I kursen behandlas kontrastmedel och dess användningsområde inom de olika modaliteterna som genomgås i kursen..

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och bildseminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.
Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig examination.

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat.
Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfälle vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av ​Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk kurslitteratur

Lisle, David. Imaging for students
Moeller, Torsten B.; Reif, Emil. Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 1,p Head and neck
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 2, p Thorax, heart, abdomen and pelvis
Radiologi Blomqvist, Lennart; Zackrisson, Sophia

Rekommenderad läsning

Feneis, Heinz; Dauber, Wolfgang Anatomisk bildordbok Spitzer, Gerhard; Brinkman, Ingrid
Wicke, Lothar; Firbas, Wilhelm; Schmiedl, Roland Atlas of radiologic anatomy
Sand, olav; et al Människokroppen : Fysiologi och anatomi