Kursplan för

Radiografisk metodik 2, 7,5 hp

Radiographic methodology 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2011.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT11 , HT13 , HT16 , HT17 , HT22 , HT23
Kurskod
1RS012
Kursens benämning
Radiografisk metodik 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Programnämnd 6 (Biomedicinsk analytiker- och Röntgensjuksköterskeprogrammen)
Senast reviderad
2011-04-18
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2011

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

* Redogöra för de tekniska och fysikaliska principerna för datortomografi, magnetisk resonanstomografi, nuklearmedicinska tekniker (PET, SPECT gammakameran) samt ultraljudsutrustning och relatera dessa till patientskydd, bildkvalité och artefakter. *Förklara och diskutera faktorer i bildkedjan som påverkar bildkvalitén vid en röntgenundersökning. * Förklara sambandet mellan exponeringsparametrar och typ av undersökning eller patientstorlek. * Förklara hur och varför olika faktorer påverkar mängden spridd strålning och diskutera inverkan på bildkvalité och stråldoser. * Beskriva hur digitala bilder är uppbyggda och förklara sambandet mellan en bilds histogram och detektordos. * Relatera inställningsparametrar vid röntgen och datortomografi till en specifik undersökning och patientstorlek. * Förklara centrala begrepp inom grundläggande kärnfysik som t.ex. radioaktivt sönderfall, radioaktivitet, halveringstid och laddade partiklars växelverkan.

Innehåll

Kursen omfattar den tekniska bildtagningsutrustning som finns på ett modernt röntgenlaboratorium. Kursen behandlar de fysikaliska faktorer som påverkar bildkvalité samt stråldoser, till patienter och personal, vid röntgenundersökningar. Kursen omfattar även de tekniska och fysikaliska principerna för andra vanliga modaliteter inom bild och funktionsmedicin såsom datortomografi, magnetisk resonanstomografi, mammografi, genomlysning, nuklearmedicinska tekniker samt ultraljudsutrustning.

Arbetsformer

Kursen genomförs med ett antal föreläsningar. Kursen innefattar även obligatoriska laborationer.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Dessutom krävs inlämnade och godkända laborationsrapporter. Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Berglund, Eva; Jönsson, Bo-Anders Medicinsk fysik
Fosbinder, Robert.; Orth, Denise. Essentials of radiologic science
Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik Lund, Annika
Kurslitteraturen kompletteras med kompendium och artiklar