Kursplan för

Radiografisk metodik 2, 7,5 hp

Radiographic methodology 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT11 , HT13 , HT16 , HT17 , HT22 , HT23
Kurskod
1RS012
Kursens benämning
Radiografisk metodik 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2023-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

  • förklara faktorer i bildkedjan som påverkar bildkvalitén och patientstråldos vid radiologiska undersökningar inom slätröntgen, mammografi och genomlysning 
  • kunna förklara om grundläggande bildbehandling
  • förklara de fysikaliska principerna och tekniska uppbyggnad av magnetresonanstomografi, och påverkan på bildkvalitet, artefakter och samt dess risker inom MR-säkerhet, inkluderat AI
  • förklara de fysikaliska principerna och tekniska uppbyggnad av datortomografi och metoder inom nuklearmedicin samt hybrid, dess risker, påverkan på bildkvalitet och artefakter, inkluderat AI
  • förklara de fysikaliska principerna och tekniska uppbyggnad av ultraljud och dess utrustning för medicinsk diagnostik samt dess risker, påverkan på bildkvalitet och artefakter inkluderat AI
  • Relatera aktuell forskning och utveckling till de bildradiologiska modaliteterna

Innehåll

Kursen omfattar de tekniska och fysikaliska principerna för radiografiska modaliteter inom radiologisk verksamhet såsom slätröntgen, datortomografi, mammografi, genomlysning, nuklearmedicinska tekniker såsom PET, SPECT, Gammakameran och Hybrid vilket inkluderar PET-DT, SPECT-DT, PET-MR samt magnet resonanstomografi och ultraljud.

I kursen fokuseras inom slätröntgen, datortomografi, mammografi, genomlysning på val av teknik, undersökningsprotokoll och metodik som påverkar bildens utseende och kvalitet, där kontrast, brus , skärpa, upplösning och artefakter är centrala begrepp.

Inom nuklearmedicinska metoder på radioaktivitet, isotoper, sönderfall, halveringstid, bildtagning, stråldoser, strålskydd. Klinisk hantering av radioaktivitet

Bildens kvalitet och nytta behöver oftast inom radiologin vägas mot "risk" som beror på val av modalitet och patientgrupp. Vid användande av joniserande strålning (slätröntgen, datortomografi, nuklearmedicin, hybrid) föreligger risk knuten till stråldos.

Inom Ultraljud: givarens uppbyggnad och funktion samt hantering, elektronisk styrning och fokusering av ultraljudspulser, hur en bild byggs upp, upplösning, artefakter dopplermetoden samt risker och säkerhet med ultraljud.

Inom magnetresonanstomografi görs en genomgång av de 3 fälten, resonans, signalmätning, relaxation, viktning, pulssekvenser, grundläggande bildkontrast, bildkvalitet, artefakter.  Risker inom MR-säkerhet med de tre fälten samt patientförberedelser.

Arbetsformer

Kursen genomför med föreläsningar, seminarium, fördjupning i kurslitteraturen och workshop kvällstid på ett MR-labb.

 

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen.

Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, två tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik
An Introduction to Medical Physics Maqbool, Muhammed.
The essential physics of medical imaging Bushberg, Jerrold T.; Seibert, J. Anthony; Leidholdt, Edwin Marion; Boone, John M.
Kurslitteraturen kompletteras med kompendium och artiklar.

Rekommenderad litteratur

Bushong, Stewart C. Radiologic science for technologists : physics, biology, and protection