Kursplan för

Radiografisk metodik 2, 7,5 hp

Radiographic methodology 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2007.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , HT08 , HT09 , HT11 , HT13 , HT16 , HT17 , HT22 , HT23
Kurskod
1RS012
Kursens benämning
Radiografisk metodik 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Klas Eriksson
Senast reviderad
2007-08-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2007

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 10 poäng från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

• Redogöra för de tekniska och fysikaliska principerna för datortomografi, magnetisk resonanstomografi, nuklearmedicinska tekniker (PET, SPECT gammakameran) samt ultraljudsutrustning och relatera dessa till patientskydd, bildkvalité och artefakter. • Redogöra för och förklara vilka faktorer som påverkar bildkvalitén (kontrast, detaljupplösning, brus och artefakter) vid röntgenundersökningar. • Förklara sambandet mellan exponeringsparametrar och patientstråldos och relatera det till fysikaliska processer vid röntgenundersökningar och datortomografi. • Förklara hur och varför olika åtgärder vid röntgenundersökning, som t.ex. kompression, inbländning, filtrering och användande av raster, påverkar mängden spridd strålning, patientstråldoser och bildkvalité. • Beskriva hur digitala bilder är uppbyggda och förklara sambandet mellan en bilds histogram och detektordos, anatomi samt strålkvalité. • Relatera inställningsparametrar vid röntgen och datortomografi till en specifik undersökning och patientstorlek. • Redogöra för de fysikaliska principerna för gammakameran, PET och SPECT

Innehåll

Kursen omfattar den tekniska bildtagningsutrustning som finns på ett modernt röntgenlab. Kursen behandlar de fysikaliska faktorer som påverkar bildkvalité samt stråldoser, till patienter och personal, vid röntgenundersökningar. Kursen omfattar även de tekniska och fysikaliska principerna för modaliteterna datortomografi, magnetisk resonanstomografi, nuklearmedicinska tekniker samt ultraljudsutrustning.

Arbetsformer

Kursen genomförs med ett antal föreläsningar. Kursen innefattar även 3 obligatoriska laborationer. Den första laborationen behandlar datortomografi. Den andra nuklearmedicin och den tredje laborationen är en datalaboration som behandlar magnetisk resonanstomografi.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen med betygsskalan Underkänd/Godkänd. Dessutom krävs inlämnade och godkända laborationsrapporter. Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen. Ett inom kursen, ett tillfälle vid nästkommande omtentamen. Det tredje tillfället erbjuds innan kommande terminsstart eller i nära anslutning till detta. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen. Ytterligare tre tillfällen ges enligt samma upplägg i samband med att kursen ges nästa gång.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Farr, R.F.; Allisy-Roberts, P. J.0 35082 Physics for medical imaging
Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik Lund, Annika

Rekommenderad läsning

Strålskydd Johansson, Karl-Johan; Jansson, Leif-Tage; Rydén, Bengt Erik