Kursplan för

Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 5, 7,5 hp

Radiography - clinical education 5, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2009.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , VT09 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT16 , HT18 , HT24
Kurskod
1RS019
Kursens benämning
Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 5
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Programnämnden för röntgensjuksköterskeprogrammet
Senast reviderad
2009-09-24
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2009

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla högskolepoäng från tidigare terminer. För tillträdde till kursen krävs godkänt från kursen Radiografi- Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7,5hp Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

• Kunna vidta olika omvårdnadsåtgärder utifrån patientens tillstånd vid olika radiografiska undersökningar. • Kunna anpassa kommunikation utifrån patientens behov och ge individuell information om undersökningar och behandlingar. • Förståelse för undersökningens syfte och utifrån det kunna välja rätt metod och självständigt utföra undersökningen. • Kunna tillämpa aseptik och iaktta sterilitet. • Kunna tillämpa ett strålhygieniskt arbetssätt vid radiografisk undersökning beträffande bildkvalitet och patientstrålskydd. • Kunna dokumentera adekvat information samband med undersökningen. • Bedöma och färdigbehandla bildmaterialet avseende bildkvalitet och diagnosinnehåll samt vid behov göra korrigeringar. • Kunna redogöra för sina styrkor och begränsningar relaterade till yrkesrollen.

Innehåll

Under kursen kommer studenten med ökad självständighet att träna på att genomföra konventionella röntgenundersökningar och förekommande datortomografiundersökningar. Under dessa avsnitt kommer stor vikt att läggas vid självständig bedömning av radiografiskt bildmaterial. Detta sammantaget leder till en inom radiologin självständig yrkesroll. Studenten kommer även att under handledning att delta vid övriga modaliteter och specialiteter (magnetkameran, ultraljud, mammografi, nuclearmedicin, angiografier och interventioner samt barnradiologi) där studenten tillhandahålls studieuppgifter som skall genomföras. Studenten tränas i att självständigt utvärdera patienters omvårdnadsbehov och besluta om de om¬vård¬nadsåtgärder som kan tillgodoses i samband med radiologisk undersökning eller behandling.

Arbetsformer

Under kursen kommer studenten med ökad självständighet att träna på att genomföra konventionella röntgenundersökningar och förekommande datortomografiundersökningar. Under dessa avsnitt kommer stor vikt att läggas vid självständig bedömning av radiografiskt bildmaterial. Detta sammantaget leder till en inom radiologin självständig yrkesroll. Studenten kommer även att under handledning att delta vid övriga modaliteter och specialiteter (magnetkameran, ultraljud, mammografi, nuclearmedicin, angiografier och interventioner samt barnradiologi) där studenten tillhandahålls studieuppgifter som skall genomföras. Studenten tränas i att självständigt utvärdera patienters omvårdnadsbehov och besluta om de om¬vård¬nadsåtgärder som kan tillgodoses i samband med radiologisk undersökning eller behandling.

Examination

I slutbedömningen ingår en helhetsbedömning samt en klinisk examination och studieuppgifter. Bedömningar under VFU görs med hjälp av bedömningsformulär som delges studenten vid kursstart. Den kliniska examinationen sker utifrån remiss och metodbok där studenten genomför undersökningar på patienter. Studenten ska muntligt redogöra för undersökningsmetod avseende teknik, projektioner, terminologi och anatomiska strukturer i bildmaterialet. Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk och utgör 32 timmar 1,5 högskolepoäng. Ersättning av frånvaro planeras i samråd med utsedd adjungerad klinisk lärare. Studenten har rätt att genomgå kursens verksamhetsförlagda moment maximalt två gånger. Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Björkman, Eva; Karlsson, Karin Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Ehrlich, Ruth Ann; McCloskey, Ellen Doble; Daly, Joan A. Patient care in radiography : with an introduction to medical imaging
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården.n 2007 = 38. uppl. Raadu, Gunnel
Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik Lund, Annika
Möller, Torsten B.0 77501 Normal findings in radiography
Möller, Torsten B.0 77501 Pocket atlas of radiographic positioning Reif, Emil
Möller, Torsten B.0 77501; Reif, Emil Pocket atlas of radiographic anatomy
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 1,p Head and neck