Kursplan för

Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 5, 7,5 hp

Radiography - clinical education 5, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT07 , VT09 , HT09 , HT10 , HT11 , HT12 , HT16 , HT18 , HT24
Kurskod
1RS019
Kursens benämning
Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 5
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnden för röntgensjuksköterskprogrammet
Datum för fastställande
2007-06-20
Reviderad av
Programnämnd 6 (Biomedicinsk analytiker- och Röntgensjuksköterskeprogrammen)
Senast reviderad
2012-05-09
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 högskolepoäng från närmsta föregående termin samt alla högskolepoäng från tidigare terminer. För tillträde till kursen krävs godkänt från kursen Radiografi- Verksamhetsförlagd utbildning 4, 7,5hp Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Kursens mål är att studenten har förvärvat kunskaper och färdigheter inom röntgensjuksköterskans ansvarsområde i samband med konventionell radiografi, magnetisk resonanstomografi och ultraljud. Vidare är målet att studenten har utvecklat sin förmåga att interagera med patienter, anhöriga och kollegor.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • med ett professionellt förhållningssätt bemöta patienter och anhöriga utifrån deras olika behov samt ge patienter adekvat omvårdnad i komplexa omvårdnadsmiljöer
  • anpassa kommunikation utifrån patientens behov och ge individuell information om undersökningar och behandlingar
  • förbereda och instruera patienten i samband med undersökningar och behandlingar och beakta säkerhetsaspekter
  • resonera och motivera val av undersökningsmetod utifrån remiss- och patientinformation
  • självständigt planera och utföra förekommande konventionella undersökningar i sin helhet och inom rimlig tidsåtgång, samt värdera undersökningens kvalitet och göra korrigeringar vid behov
  • förklara och tillämpa ett strålhygieniskt arbetssätt i samband med konventionell radiografi beträffande bildkvalitet och patient- och personalstrålskydd
  • utföra vanligt förekommande undersökningar med stöd av handledare vid magnetisk resonanstomografi
  • tillämpa aseptik och förbereda patient och utrustning för sterila ingrepp
  • dokumentera eller redogöra för dokumentation av adekvat information enligt gällande författningar i samband med undersökning eller behandling
  • visa god förmåga till samarbete med olika yrkesrepresentanter

Innehåll

Huvuddelen av kursen innebär färdighetsträning vid konventionell radiografi samt vid magnetisk resonanstomografi (MRT). En mindre del är förlagd inom ultraljudsdiagnostik. Verksamhetsförlagd utbildning fokuserar på moment som rör värderingar, kunskaper och färdigheter så väl som kommunikativa aspekter och patientomvårdnad i samband med undersökningar eller behandlingar.

Konventionell radiografi
För att uppnå en självständig yrkesroll inom bild- och funktionsdiagnostik, färdighetstränar studenten alla moment i samband med undersökningar. I detta ingår planering, förberedelse och genomförande av undersökningar i sin helhet utifrån information i remiss och instruktioner i metodbok.
Stor vikt läggs vid självständig bedömning av radiografiskt bildmaterial som grund för diagnos. Patientbemötande och -omvårdnad samt kommunikativa färdigheter i kontakt med patienter, anhöriga och kollegor, är väsentliga aspekter i samband med all verksamhet.

Magnetisk resonanstomografi
Studenten deltar i planering och förberedelse då förebyggandet av risker och tillämpning av säkerhetsåtgärder är av stor vikt. Studenten genomför vanligt förekommande undersökningar med stöd av handledare och i detta ingår även patientomvårdnad och kommunikation, administration av läkemedel och dokumentation.

Ultraljud
Studenten deltar i planering och förberedelse av undersökningar och medverkar i förekommande behandlingar som t.ex. pleuratappningar eller provtagningar och administrerar läkemedel.

Arbetsformer

Förutom praktiska övningar och färdighetsträning ingår även studieuppgifter och seminarier i syfte att stimulera till aktivt kunskapssökande, problemlösning och  förankring till vetenskap och evidens, samt för att studenten ska erhålla en helhetsbild av metoder och för att reflektera över patientperspektiv.
Studenten skriver portfolio för att stödja den egna professionella utvecklingen.

Planering av de verksamhetsförlagda studierna sker i samråd med utsedd adjungerad klinisk lärare.

Examination

I slutbedömningen ingår en helhetsbedömning, klinisk examination och studieuppgifter. Studentens prestationer bedöms utifrån lärandemålen. Den kliniska examinationen innebär att studenten genomför konventionella röntgenundersökningar på patienter, bedömer bildkvalitet som diagnostiskt underlag och motiverar vald metodik samt omvårdnadsåtgärder. Ett bedömningsformulär som delges studenten vid kursstart, används som underlag vid halvtidssamtal och slutbedömning.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är obligatorisk och utgör 32 timmar per 1,5 högskolepoäng. Ersättning av frånvaro planeras i samråd med utsedd adjungerad klinisk lärare.

Studenten har rätt att genomgå kursens verksamhetsförlagda moment maximalt två gånger.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ehrlich, Ruth Ann; McCloskey, Ellen Doble; Daly, Joan A. Patient care in radiography : with an introduction to medical imaging
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging.n Vol. 1,p Head and neck
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 2, p Thorax, heart, abdomen and pelvis
Möller, Torsten B.; Reif, Emil Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. n Vol. 3, p Spine, extremities, joints
Möller, Torsten B.; Reif, Emil; Abel, Eleonore. Pocket atlas of radiographic positioning : including positioning for conventional angiography, CT, and MRI
Radiologi Aspelin, Peter; Pettersson, Holger
Björkman, Eva; Karlsson, Karin Medicinsk teknik för sjuksköterskor : material, metod, ansvar
Isaksson, Mats Grundläggande strålningsfysik Lund, Annika

Kompletterande litteratur

Ehnfors, M; Ehrenberg, A; Thorell-Ekstrand, I VIPS-boken
Ellis, Harold; Logan, B. M.0 231179; Dixon, Adrian K. Human sectional anatomy : atlas of body sections, CT and MRI images
Feneis, Heinz Anatomisk bildordbok Dauber, Wolfgang
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. 2010 = 41. uppl. Raadu, Gunnel
Lindskog, Bengt I. Medicinsk terminologi Andrén-Sandberg, Åke; Frank, Urban; Buckhöj, Poul
Rönnberg, L Hälso- och sjukvårdsrätt