Kursplan för

Interventionell radiologi, 7,5 hp

Interventional radiology, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT12 , VT14
Kurskod
1RS044
Kursens benämning
Interventionell radiologi
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinsk analytiker- och Röntgensjuksköterskeprogrammen)
Datum för fastställande
2010-11-15
Reviderad av
Programnämnd 6
Senast reviderad
2013-11-15
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2014

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • förklara sambandet mellan material och metodik vid interventionella undersökningar
  • identifiera kroppens kärl inom extremiteter, buk, hjärna och hjärta samt kunna redogöra för kärlens uppbyggnad och fysiologi
  • förklara sambandet mellan patologiska tillstånd och interventionella metoder
  • förklara användningen av förekommande läkemedel och relatera dessa till interventionella undersökningar
  • assistera och tillämpa aseptiskt och sterilt tillvägagångssätt vid interventionella undersökningar och behandlingar
  • analysera omvårdnadsåtgärder och rutiner vid förberedelse och eftervård av patient vid olika interventioner
  • reflektera över olika medicinska markörer inför och under olika interventioner
  • reflektera över riskerna vid interventionella undersökningar
  • relatera aktuell vetenskap till klinisk verksamhet

Innehåll

Den verksamhetsförlagda utbildningen i kursen genomförs vid tre angiografiska avdelningar. Studenten tränas i att utföra angiografiska arbetsmoment genom att delta i vanligt förekommande undersökningar inom perifera, coronara och neurologiska områden. Därigenom tränas studenten att knyta samman olika perspektiv såsom aseptik, omvårdnad före under och efter undersökningen samt medicintekniska aspekter. Studenten kommer sålunda under praktiken kommer i kontakt med olika material och införskaffar sig kännedom om olika materials egenskaper och användningsområde i samband med olika interventioner. Teoretiska kunskaper gällande kärlanatomi/fysiologi, sjukdomar, behandlingar, markörer, EKG och farmakologi erhåller studenten även genom att läsa aktuella vetenskapliga artiklar och genom att studera övrig litteratur samt delta i föreläsningar och seminarier.

Arbetsformer

De arbetsformer som används under kursen är verksamhetsförlagd utbildning, inlämningsuppgifter och föreläsningar.

Examination

För godkänd kurs krävs godkänt deltagande vid obligatoriska moment  samt godkänd individuell skriftlig tentamen. Studenten ska praktiskt kunna assistera och tillämpa aseptiskt och sterilt tillvägagångssätt vid interventionella undersökningar och behandlingar. Detta bedöms utifrån kriterier baserade på ett evidensbaserat arbetssätt under den verksamhetsförlagda utbildningen. Momenten bedöms utifrån lärandemålen delges studenten i form av en checklista i samband med kursstart.

För att få godkänt på kursen så krävs aktivt godkänt deltagande vid obligatoriska moment. verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är obligatoriskt. Ersättning av frånvaro från obligatoriskt moment planeras i samråd med handledare och kursledare.

Studenten har rätt till sammanlagt sex provtillfällen för att få godkänt resultat. Till kursen erbjuds tre tillfällen, ett inom kursen och tre tillfällen vid kommande omtentamenstillfällen. I vissa fall krävs att studenten lämnar in dispensansökan innan han/hon fått resultatet på sin senaste genomförda tentamen.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering: Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Litteratur och övriga läromedel

obligatorisk litteratur

Kandarpa, Krishna.; Machan, Lindsay. Handbook of interventional radiologic procedures
Radiologi Aspelin, Peter; Pettersson, Holger
Feneis, Heinz; Dauber, Wolfgang Anatomisk bildordbok Spitzer, Gerhard; Brinkman, Ingrid
FASS
Kirurgiska sjukdomar : patofysiologi, behandling, specifik omvårdnad Andersson, Roland; Lyons, Lena
Medicinboken : vård av patienter med invärtes sjukdomar Grefberg, Nils; Johansson Lars-Göran
Författningshandbok för personal inom hälso- och sjukvården. Raadu, Gunnel
Att förebygga vårdrelaterade infektioner : ett kunskapsunderlag