Kursplan för

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2, 3 hp

Scientific Approach and Methods for Quality Improvement 2, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2014.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17
Kurskod
1RS049
Kursens benämning
Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Reviderad av
Programnämnd 6
Senast reviderad
2014-08-28
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2014

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från närmsta föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Moment 1
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förklara beskrivande statistik
  • tillämpa grundläggande statistiska test
  • förklara sambandet mellan aktuell metod och vetenskaps teoretiska begrepp såsom validitet och reliabilitet
  • beskriva ämnet förbättringskunskap, dess utveckling och teoretiska grund

Moment 2
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förklara sambandet mellan det kvalitativa perspektivet på vetenskapen och dess metoder
  • jämföra metoderna litteratursammanställning, review artiklar och meta-analyser
  • förklara sambandet mellan aktuell metod och vetenskaps teoretiska begrepp såsom validitet och reliabilitet
  • redogöra för begreppet evidensbaserat arbetssätt
  • visa förmåga att med tillämpning av ett evidensbaserat arbetssätt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen är uppdelad i 2 moment:

Kvantitativa metoder, 1.5 hp
Under första momentet fördjupas kunskaperna i olika metoder för kvantitativ datainsamling och analys. Stort fokus komma att vara på den medicinska statistikens begrepp och relatera dessa till aktuella artiklar för att öka förståelsen av dessa. Förbättringskunskap är ett kunskapsområde som används för att utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Under kursen kommer förbättringsarbetets teori och metoder diskuteras.

Kvalitativa metoder, 1.5 hp
I moment 2 presenteras kvalitativa analysmetoder med fokus på några vanligt förekommande metoder såsom Grounded Theory, Etnografi, Fenomenografi och Fenomenologi. Kursen tar också upp litteratursammanställningar och artikel-granskning av review artiklar, meta-analyser.
Det vetenskapliga inslaget i vården är inte alltid tillräckligt starkt. Det kan behövas nya rutiner för att följa aktuell forskning och hela tiden anpassa sina metoder till den evidens som finns. Under kursen tas därför begreppet Evidensbaserat (kunskapsbaserat)arbetssätt upp till diskussion.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten.

Examination

Moment 1: Avsnittet statistik examineras vid ett examinationsseminarium och avsnittet förbättringsarbetets teorier och metoder examiners genom ett referat av kurslitteratur.

Moment 2: Utifrån problemställning sammanställa aktuell vetenskaplig litteratur.

För att få godkänt på momenten och kursen så krävs godkänt deltagande på obligatoriska moment såsom grupparbeten, seminarier och litteraturstudier.

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

Moment 1

Harris, Michael; Taylor, Gordon Medical statistics made easy 2

Moment 2

Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion Midenstrand, Madeleine
Nordenström, Jörgen Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår