Kursplan för

Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2, 3 hp

Scientific Approach and Methods for Quality Improvement 2, 3 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17
Kurskod
1RS049
Kursens benämning
Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Radiografi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 6 (Biomedicinska analytikerprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet)
Datum för fastställande
2013-04-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2017-04-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

För att var behörig till högre termin krävs det att studenten har tagit minst 15 hp från föregående termin samt alla poäng från tidigare terminer.

Mål

Moment 1
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förklara och beskriva skillnaden mellan beskrivande och analytisk statistik
  • tolka och  tillämpa grundläggande statistiska test
  • förklara sambandet mellan aktuell metod och vetenskaps teoretiska begrepp
  • Förklara teori och tillämpa metoder vid förbättringsarbete
Moment 2
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • beskriv vilken kunskap som kan uppnås med kvalitativa metoder, jämföra metoderna litteratursammanställning, review artiklar och meta-analyser
  • beskriv olika metoder för datainsamling, storlek på material och forskningsetiska överväganden i samband med datainsamling och analys inom kvalitativa studier
  • förklara kvalitativa ansatsena betydelse, samt innebörden av begreppen validitet, trovärdighet, överföringsvärde och transparens
  • redogöra för begreppet evidensbaserat arbetssätt
  • visa förmåga att med tillämpning av ett evidensbaserat arbetssätt göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen är uppdelad i 2 moment:

Kvantitativa metoder, 1.5 hp
Under första momentet fördjupas kunskaperna i olika metoder för kvantitativ datainsamling och analys. Stort fokus komma att vara på den medicinska statistikens begrepp och relatera dessa till aktuella artiklar för att öka förståelsen av dessa. Förbättringskunskap är ett kunskapsområde som används för att utveckla kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Under kursen kommer förbättringsarbetets teori och metoder diskuteras.

Kvalitativa metoder, 1.5 hp
I moment 2 presenteras kvalitativa analysmetoder med fokus på några vanligt förekommande metoder såsom Grounded Theory, Etnografi, Fenomenografi och Fenomenologi. Kursen tar också upp litteratursammanställningar och artikel-granskning av review artiklar, meta-analyser.
Det vetenskapliga inslaget i vården är inte alltid tillräckligt starkt. Det kan behövas nya rutiner för att följa aktuell forskning och hela tiden anpassa sina metoder till den evidens som finns. Under kursen tas därför begreppet Evidensbaserat (kunskapsbaserat)arbetssätt upp till diskussion.

Arbetsformer

Föreläsningar, grupparbeten.

Examination

Moment 1: Avsnittet statistik examineras vid ett examinationsseminarium och självtest på PingPong, medan avsnittet förbättringsarbetets teorier och metoder examineras genom ett referat av kurslitteratur.

Moment 2: Utifrån problemställning sammanställa aktuell vetenskaplig litteratur.

För att få godkänt på momenten och kursen så krävs godkänt deltagande på obligatoriska moment såsom grupparbeten, seminarier och litteraturstudier.

I samråd med kursens examinator kan studenten erhålla ersättningsuppgift vid frånvaro från obligatoriskt moment.

I de fall kursen examineras genom hemtentamen alternativt inlämningsuppgifter ges ett senaste datum för inlämning av dessa, som anges vid kursintroduktionen. I de fall resultatet av bedömningen ger komplettering av uppgiften skall datum för senaste inlämning av denna anges. Konsekvensen av om studenten inte uppfyllt kraven för inlämning ges möjlighet att såväl lämna inlämningsuppgift som komplettering vid nästa kurstillfälle. Särskilda skäl kan beaktas i samband med inlämning av uppgiften.
 

Övergångsbestämmelser

Studenten har möjlighet att examineras enligt tidigare kursplan inom ett år efter det datum efter beslut tagits att kursen läggs ner eller genomgår större förändringar.

Övriga föreskrifter

Utvärdering av kursen kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för Utbildning vid Karolinska Institutet.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Greenhalgh, Trisha Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter : grunden för en evidensbaserad vård

Moment 1

Edström, Anders; Svensson, Carina; Olsson, Jesper Att mäta för att veta : praktiska råd och tips om mätning och uppföljning i samband med utvecklings- och förbättringsarbete i hälso- och sjukvården

Moment 2

Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Nordenström, Jörgen Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår

Rekommenderad litteratur

Moment 1

Harris, Michael; Taylor, Gordon Medical statistics made easy 2
Ejlertsson, Göran Statistik för hälsovetenskaperna

Moment 2

Malterud, Kirsti Kvalitativa metoder i medicinsk forskning : en introduktion