Kursplan för

Sexuell hälsa, 7,5 hp

Sexual Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , HT20 , VT21 , HT21
Kurskod
1SJ032
Kursens benämning
Sexuell hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-10-17
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-31
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Tillträde till termin 5:
Samtliga kurser från terminerna 1-3
Termin 4: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 + 7,5 hp (1SJ023, 1SJ024)

Mål

Övergripande mål för kursen är att studenten utifrån sjuksköterskans yrkesområde ska förvärva kunskaper om aspekter som inverkar på individens sexuella hälsa samt kunskap och förståelse för hur sjuksköterskan kan ge stöd till patienten genom samtal, information och undervisning om sexuell hälsa och rättigheter.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • uppvisa fördjupade kunskaper om människans anatomi och fysiologi relaterat till sexualitet
 • förklara läkemedels inverkan på sexualiteten
 • förklara orsaker till sexuella problem vid akuta och långvariga ohälsotillstånd
 • beskriva människans sexualitet i ett livscykelperspektiv
 • relatera sociokulturella aspekter till sexuell hälsa
 • analysera kognitiva, psykiska och fysiska funktionsvariationers inverkan på individens sexuella hälsa
 • visa förståelse för hur man skapar en omvårdnadsrelation som möjliggör dialog relaterat till sexualitet
 • argumentera för sexuella- och könsminoriteters rätt till vård på lika villkor
 • problematisera Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR)

Innehåll

 • sexualorganens anatomi och fysiologi
 • sexualiteten i ett livscykelperspektiv
 • sexuella uttryck och variationer
 • sexualitet vid sjukdom och ohälsa
 • prevention
 • vanliga läkemedels inverkan på sexualiteten
 • vårdande och stödjande samtal
 • patientundervisning och evidensbaserad information om sexuell hälsa
 • rätt till vård på lika villkor
 • Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (SRHR)             
   

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterad och kollaborativt syunsätt där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är:I: föreläsningar, färdighetsträning, workshop och grupparbete. 

Arbetsformerna syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion.

Kursen är nätbaserad och genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka. I kursen ingår  3-4 obligatoriska träffar på KI Campus Flemingsberg. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras genom en individuell tvådelad tentamen. Del 1 utgörs av en muntlig redovisning av riktad patientundervisning. Del 2 utgörs av en skriftlig digital examination på distans. 

​Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Detta gäller inte då kursen har upphört eller genomgått större förändringar.

Om studenten genomfört sammanlagt sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Digital examination som öppnats räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator ges möjlighet att fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För en kurs som upphört eller genomgått större förändring eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges ytterligare tillfälle för examination (exklusive ordinarie examination) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Praktiska grunder för omvårdnad Kristoffersen, Nina Jahren
Perspektiv på barnkonventionen : forskning, teori och praktik Ponnert, Lina; Sonander, Anna
Sandberg, Håkan Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänsklighet
Sexologi Lundberg, Per Olov; Löfgren-Mårtenson, Lotta
Folkhälsomyndigheten Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige 2017
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Fördjupningslitteratur

Andrologi Arver, Stefan; Damber, Jan-Erik; Giwercman, Aleksander
Brännström, Aurora Sex och psyk: En kunskapsöversikt
Gynekologi Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie
HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande Lundberg, Tove; Malmquist, Anna; Wurm, Matilda
Kontrollerade unga - - tvångspraktiker på institution Enell, Sofia; Gruber, Sabine; Andersson Vogel, Maria
Kulick, Don; Rydström, Jens Loneliness and its opposite : sex, disability, and the ethics of engagement
Lukkerz, Jack En tom arena : gymnasiesärskole- och habiliteringspersonalens perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning
Omvårdnad & äldre Blomqvist, Kerstin; Edberg, Anna-Karin; Ernsth Bravell, Marie; Wijk, Helle
Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige - UngKAB15 - en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 år

De globala målen - för hållbar utveckling
https://www.globalamalen.se