Kursplan för

Sexuell hälsa, 7,5 hp

Sexual Health, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , HT20 , VT21 , HT21
Kurskod
1SJ032
Kursens benämning
Sexuell hälsa
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2018-10-17
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Tillträde till termin 5:
Samtliga kurser från terminerna 1-3
Termin 4: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 9 hp + 7,5 hp (1SJ006, 1SJ005)

Mål

Övergripande mål för kursen är att studenten utifrån sjuksköterskans yrkesområde ska förvärva kunskaper om aspekter som inverkar på individens sexuella hälsa samt kunskap och förståelse för hur sjuksköterskan kan ge stöd till patienten genom samtal, information och undervisning om sexuell hälsa.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • uppvisa fördjupade kunskaper om människans anatomi och fysiologi relaterat till sexualitet
 • förklara läkemedels inverkan på sexualiteten
 • förklara orsaker till sexuella problem vid akuta och långvariga ohälsotillstånd
 • beskriva människans sexualitet i ett livscykelperspektiv
 • relatera sociokulturella aspekter till sexuell hälsa
 • analysera kognitiva, psykiska och fysiska funktionsvariationers inverkan på individens sexuella hälsa
 • visa förståelse för hur man skapar en omvårdnadsrelation som möjliggör dialog relaterat till sexualitet
 • argumentera för sexuella- och könsminoriteters rätt till vård på lika villkor

Innehåll

 • sexualorganens anatomi och fysiologi
 • sexualitet i ett livscykelperspektiv
 • sexuella uttryck och variationer
 • sexualitet vid sjukdom och ohälsa
 • prevention
 • vanliga läkemedels inverkan på sexualiteten
 • vårdande och stödjande samtal
 • patientundervisning och evidensbaserad information
 • rätten till vård på lika villkor

Arbetsformer

Kursen är nätbaserad och genomförs på heltid motsvarande 40 timmar per vecka. I kursen ingår  3-4 obligatoriska träffar på KI Campus Flemingsberg. I denna kurs förekommer följande arbetsformer: föreläsningar, workshop och grupparbete. 

Arbetsformerna syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion.

Examination

Kursen examineras genom en individuell tvådelad tentamen. Del 1 utgörs av en redovisning av riktad patientundervisning. Del 2 utgörs av en skriftlig webbaserad examination. 

​Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan dock erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om studenten genomfört sammanlagt sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det ges tre ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Omvårdnadens grunder : hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Praktiska grunder för omvårdnad Kristoffersen, Nina Jahren
Sandberg, Håkan Sjuksköterskans samtal : professionalitet och medmänsklighet
Sexologi Lundberg, Per Olov; Löfgren-Mårtenson, Lotta
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Fördjupningslitteratur

Andrologi Arver, Stefan; Damber, Jan-Erik; Giwercman, Aleksander
Brännström, Aurora Sex och psyk: En kunskapsöversikt
Gynekologi Janson, Per Olof; Landgren, Britt-Marie
HBTQ+ : psykologiska perspektiv och bemötande Lundberg, Tove; Malmquist, Anna; Wurm, Matilda
Kontrollerade unga - - tvångspraktiker på institution Enell, Sofia; Gruber, Sabine; Andersson Vogel, Maria
Kulick, Don; Rydström, Jens Loneliness and its opposite : sex, disability, and the ethics of engagement
Lukkerz, Jack En tom arena : gymnasiesärskole- och habiliteringspersonalens perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning
Omvårdnad & äldre Blomqvist, Kerstin; Edberg, Anna-Karin; Ernsth Bravell, Marie; Wijk, Helle
Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige - UngKAB15 - en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16-29 år