Kursplan för

Omvårdnad vid olika smärttillstånd, 7,5 hp

Nursing Care for Patients With Pain, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT20 , HT21 , VT22 , VT24
Kurskod
1SJ037
Kursens benämning
Omvårdnad vid olika smärttillstånd
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-03-19
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2020

Särskild behörighet

Behörighet till termin 5:
Samtliga kurser från terminerna 1-3 godkända
Termin 4: Godkänd bedömning från verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp + 7,5 hp (1SJ023, 1SJ024)

Mål

Kursens mål är att studenten ska förvärva kunskaper och förståelse för olika smärttillstånd samt utifrån ett personcentrerat förhållningssätt kunna identifiera behov av omvårdnadsåtgärder vid smärta. 

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • förstå grundläggande smärtfysiologi och smärtklassifikation
 • redogöra för innebörden av centrala begrepp och definitioner inom smärtterminologi samt dess betydelse för personcentrerad omvårdnad till patienter med olika smärttillstånd
 • genomföra en smärtanalys samt planera, genomföra, utvärdera och dokumentera omvårdnadsåtgärder vid olika smärttillstånd
 • reflektera över olika behandlingsalternativ och risker för behandlingskomplikationer 
 • reflektera kring närståendes behov av stöd 
 • motivera tillämpningen av evidensbaserad omvårdnad vid smärta i relation till beprövad erfarenhet
 • reflektera över eget förhållningssätt i mötet med patienten och identifiera det egna behovet av ytterligare kunskap för att fortlöpande utveckla sin kompetens

Innehåll

 • Smärtfysiologi och smärtreglering
 • Smärtklassifikation
 • Centrala begrepp och definitioner inom smärtterminologi
 • Olika smärttillstånd
 • Smärta hos personer i olika åldrar  
 • Smärtanalys och smärtskattning
 • Omvårdnad och behandling vid smärta
 • Konsekvenser av smärta och smärtbehandling 
 • Kommunikation och bemötande vid olika smärttillstånd

Arbetsformer

Kursen är nätbaserad och genomförs på heltid. I kursen ingår två obligatoriska campusträffar. 
Utbildningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande. Förhållningssättet innebär att studenten är aktivt deltagande i lärprocessen och ges förutsättningar att ta eget ansvar för sitt lärande. Arbetsformerna syftar till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt genom aktivt kunskapssökande, problemlösning, kritisk analys och reflektion. Olika pedagogiska arbetsformer används såsom individuella studieuppgifter och gruppuppgifter, gruppdiskussioner, föreläsningar och seminarier.

Studieuppgifter, föreläsningar och seminarier är obligatoriska. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Examinationen utgörs av en skriftlig individuell hemtentamen. Även deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt  betyg på kursen. Vid samtliga examinationer bedöms den vetenskapliga anknytningen.  

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen.

Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank tentamen räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnad examinationsuppgift beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Artiklar samt annan kurslitteratur kan tillkomma i kursen.

Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin Vol. 1 Werner, Mads; Bäckryd, Emmanuel
Linton, Steven James Att förstå patienter med smärta
Om smärta : ett fysiologiskt perspektiv Norrbrink, Cecilia; Lundeberg, Thomas
Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle
Smärta och inflammation : vid reumatiska sjukdomar och vanliga smärttillstånd i rörelseapparaten Kosek, Eva; Lampa, Jon; Nisell, Ralph
Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar Lundeberg, Stefan; Olsson, Gunnar L.