Kursplan för

Examensarbete i omvårdnad - Ambulanssjukvård, 15 hp

Diploma Project in Specialist Nursing - Ambulance Nursing, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT12 , HT14 , HT15 , HT16 , VT18 , HT18 , VT22
Kurskod
2AM019
Kursens benämning
Examensarbete i omvårdnad - Ambulanssjukvård
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-05-09
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-10-26
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska.
Godkänt resultat på moment 1 Vetenskaplig teori och metod i kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp.

Mål

Kursens mål är att studenterna under kursen ska uppnå kunskap på avancerad nivå inom huvudområdets vetenskapliga grund och integrera teoretiska och praktiska kunskaper i specialistområdet ambulanssjukvård samt visa förmåga att tillämpa relevant forskningsmetodik i ett självständigt examensarbete.

Lärandemål
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • visa kunskap på avancerad nivå inom huvudområdet omvårdnad samt inom ambulanssjukvårdens vetenskapliga grund
 • visa kunskap på avancerad nivå i metodik vad gäller design, metoder för datainsamling och analys
 • systematiskt söka, kritiskt granska och tolka information som grund för examensarbetet
 • planera och med adekvat metodik genomföra ett vetenskapligt arbete
 • muntligt och skriftligt med vetenskaplig noggrannhet presentera, diskutera komplexa situationer och argumentera för val och slutsatser i forskningsprocessen
 • utifrån ett omvårdnads- och samhällsperspektiv diskutera och argumentera för examensarbetens vetenskapliga, ämnesmässiga och/eller kliniska relevans
 • tillämpa vårdetiska principer beaktande mänskliga rättigheter
 • tillämpa forskningsetiska principer och riktlinjer samt värdera forskningsetiska aspekter på forsknings och utvecklingsarbete
 • tillämpa och föra ett kritiskt resonemang vad gäller det vetenskapliga språket, vedertagna skrivregler och referenshantering.

Innehåll

I kursen ingår att självständigt planera och genomföra ett examensarbete i omvårdnad med relevans för ambulanssjukvård samt presentation och försvar av eget examensarbete. Systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner, muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbete ingår.

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

De arbetsformer som används är: att under handledning, som sker enskilt och i grupp, planera, genomföra och presentera ett självständigt vetenskapligt examensarbete. Handledning sker företrädesvis i seminarieform. Kontinuerlig uppföljning av examensarbetets genomförandeprocess sker under handledda, schemalagda seminarier. Föreläsningar som stödjer genomförandeprocessen ingår. Examensarbetet utförs i par om inte särskilda skäl föreligger.

Examination

Examensarbetet bedöms individuellt och studenten ska visa självständighet i genomförandet av arbetet.

Examinationen sker i tre steg:

 • det skriftliga examensarbetet bedöms av examinator utifrån fastställda bedömningskriterier
 • muntlig examination där studenten försvarar sitt arbete
 • muntlig examination där studenten opponerar på ett annat examensarbete

För godkänd kurs krävs att samtliga steg i examinationen är godkända.
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de
obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten
slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa
gång kursen ges.
För sent inlämnat examensarbete beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfälle.

Begränsning av antalet provtillfällen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda provtillfällen kan i mån av plats erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att
frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från
obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får
inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt ska det tillhandahållas minst
tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av
minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer
med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Val och omfattning av litteratur relevant för ämnesområdet och vald ansats bestämmes i samråd med handledaren.

Bettany-Saltikov, Josette; McSherry, Robert How to do a systematic literature review in nursing : a step-by-step guide
Forsberg, Christina; Wengström, Yvonne Att göra systematiska litteraturstudier : värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning
Forskning och skrivande : konsten att skriva enkelt och effektivt Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M.; Bizup, Joseph; Fitzgerald, William T. Nilsson, Björn
Gastel, Barbara; Day, Robert A. How to write and publish a scientific paper
Gustafsson, Bengt; Hermerén, Göran; Petersson, Bo Vad är god forskningssed? [Elektronisk resurs] : synpunkter, riktlinjer och exempel
Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend Den kvalitativa forskningsintervjun
Patton, Michael Quinn Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice
Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing Research : generating and assessing evidence for nursing practice
Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård Höglund-Nielsen, Birgitta; Granskär, Monica
Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad Henricson, Maria
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Willman, Ania Evidensbaserad omvårdnad : en bro mellan forskning och klinisk verksamhet