Kursplan för

Mödrahälsovård och antikonception, 15 hp

Maternal Health Care and Contraception, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , HT18 , HT19 , HT20 , VT21 , VT22 , HT22 , HT23 , VT24 , HT24
Kurskod
2BM023
Kursens benämning
Mödrahälsovård och antikonception
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2017-10-25
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

För tillträde till mödrahälsovård och antikonception ska minst 15.0 hp i momenten Reproduktionens fysiologi och psykologi samt global hälsa samt 9.0 hp i i kursen Gynekologisk och sexuell hälsa samt introduktion till förlossning vara godkända.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • självständigt handlägga normal graviditet
 • identifiera avvikande förlopp hos den gravida och fostret
 • kritiskt granska, bedöma och analysera olika hälsoproblem för att kunna värdera riskfaktorer hos sårbara grupper
 • förklara olika metoder för att stödja den gravida och partner under graviditeten
 • tillämpa sina teoretiska kunskaper om antikonception i samband med rådgivning
 • analysera information om fosterläge, fostrets hälsa och tillväxt under graviditeten för fortsatt ställningstagande
 • bedöma och i samverkan med den gravida​ reflektera över insatser gällande hälsa och livsstil samt amningsförberedelse
 • planera, genomföra och utvärdera förlossnings- och föräldraförberedelse
 • planera och genomföra samtal kring psykosociala förhållanden för att anpassa omvårdnadsåtgärder utifrån den gravidas behov
 • självständigt genomföra gynekologisk undersökning och analysera resultatet för att ge ​den gravida​ underlag för informerat val av preventivmedel samt applicera/förskriva lämpligt preventivmedel
 • självständigt utföra gynekologisk cellprovtagning
 • visa kunskap om förebyggande åtgärder och handlägga  sexuellt överförbara sjukdomar
 • planera, genomföra, utvärdera och dokumentera samtal om sexuell hälsa
 • följa gällande lagar och föreskrifter
 • reflektera över ett etiskt förhållningsätt utifrån genus, kulturell tillhörighet och individualitet
 • reflektera över ett amningsvänligt förhållningssätt under graviditet
 • tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt för att kunna bedöma den gravida och partners behov av information och stöd i samband med graviditet

Innehåll

Kursen omfattar två  moment:

Mödrahälsovård och antikonception- teori, 4.5 hp Under detta moment har studenten undervisning som innefattar:
 • komplicerad graviditet
 • graviditetsövervakning såsom fosterdiagnostik
 • hälsoarbete
 • hållbar utveckling
 • hälsopedagogiska modeller
 • förlossnings- och föräldraförberedelse
 • antikonception
  Mödrahälsovård och antikonception - VFU, 10.5 hp Under detta moment har studenten undervisning som innefattar:
 • normal graviditet
 • komplicerad graviditet
 • graviditetsövervakning såsom fosterdiagnostik
 • hälsoarbete
 • hållbar utveckling
 • hälsopedagogiska modeller
 • förlossnings- och föräldraförberedelse
 • antikonception

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärandet där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt ta ansvar för sitt lärande.

De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshop, färdighetsträning, studieuppgifter där teori och praktik integreras samt verksamhetsförlagd lärande (VFU). De obligatoriska inslagen i kursen är seminarier, färdighetsträning, studieuppgifter samt VFU.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Mödrahälsovård och antikonception – teori 4.5 hp

Studenten examineras genom individuell skriftlig tentamen i mödrahälsovård och antikonception samt post experience conference seminarium (PEC). Studieuppgift i förlossnings- och föräldraförberedelse examineras vid seminarium.

Mödrahälsovård och antikonception – VFU 10.5 hp

Studenten examineras kliniskt enligt uppställda mål i betygsunderlag för VFU.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students VFU eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

För godkänt resultat på kursen krävs att samtliga examinationer är godkända samt deltagande i obligatoriska undervisningsinslag.

Övriga föreskrifter

Undervisning på engelska kan förekomma.
Kursutvärdering sker enligt av Styrelsen för utbildning fastställda riktlinjer.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

MacDonald, Sue Mayes' midwifery Magill-Cuerden, Julia
Nyström, Kajsa; Roth, Katarina; Svensson, Lasse Föräldrar frågar, vi vågar : att leda föräldragrupper : interaktiva metoder och övningar för personal inom mödra- och barnhälsovård
Odlind, Viveca; Bygdeman, Marc; Milson, Ian Familjeplanering : preventivmetoder, aborter och rådgivning
Lindgren, Helena Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin
Andersson, Agneta Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa
Andersson, Liselott Barnafödande och psykisk sjukdom
Brodén, Margareta Graviditetens möjligheter : en tid då relationer skapas och utvecklas

Fördjupningslitteratur

Andersson, Ewa Gruppmödravård : förväntningar, attityder och upplevelser från föräldrars och barnmorskors perspektiv
e, e Att växa som föräldragruppsledare Ett handledningsmaterial
Marsal, Karel Obstetrisk öppenvård Grennert, Lars
Spädbarnets psykologi Hwang, Philip
Wickberg, Birgitta; Hwang, Philip Post partum depression : nedstämdhet och depression i samband med barnafödande
Zwedberg, Sofia Ville amma! : en hermeneutisk studie av mödrar med amningsbesvär : deras upplevelser, problemhantering samt amningskonsultativa möten