Kursplan för

Mödrahälsovård och antikonception, 15 hp

Maternal Health Care and Contraception, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , HT18 , HT19 , HT20 , VT21 , VT22 , HT22 , HT23 , VT24 , HT24
Kurskod
2BM023
Kursens benämning
Mödrahälsovård och antikonception
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2017-10-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2021-10-13
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kursen Mödrahälsovård och antikonception ska 12.0 hp i kursen Reproduktionens fysiologi och psykologi, 3.0 hp i kursen Vetenskaplig metod och 4.5 hp i kursen Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 10.5 hp i kursen Gynekologisk och sexuell hälsa vara godkända.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergipande mål är att studenten efter avslutad kurs ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse om graviditet, mödrahälsovård och antikonception.
 
Kursen består av två moment.

Efter avslutat moment Mödrahälsovård och antikonception - teori 6.0 hp ska studenten kunna:

 • identifiera komplikationer i samband med graviditet
 • kritiskt granska, bedöma och analysera olika hälsoproblem under graviditet och vid amning
 • värdera riskfaktorer under graviditet och amning
 • förklara olika metoder för att stödja den gravida och eventuell partner under graviditeten
 • förklara gällande lagar och föreskrifter
 • reflektera över ett etiskt förhållningssätt utifrån genus, jämställdhet, kulturell tillhörighet och individualitet

Efter avslutat moment Mödrahälsovård och antikonception - VFU 9.0 hp ska studenten kunna:

 • självständigt handlägga normal graviditet och eftervård
 • identifiera avvikande förlopp hos den gravida och fostret
 • analysera information om fosterläge, fostrets hälsa och tillväxt under graviditeten för fortsatt ställningstagande
 • bedöma och i samverkan med den gravida​ reflektera över insatser gällande hälsa och livsstil
 • planera, genomföra och utvärdera förlossnings- och föräldraförberedelse
 • planera och genomföra samtal kring psykosociala förhållanden för att anpassa omvårdnadsåtgärder under perinatalperioden
 • självständigt genomföra gynekologisk undersökning samt bedöma och analysera resultatet
 • självständigt utföra gynekologisk cellprovtagning och ge adekvat information om provtagningen
 • tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper om antikonception
 • handlägga sexuellt överförbara sjukdomar
 • självständigt genomföra och dokumentera samtal om sexuell hälsa 
 • självständigt genomföra och dokumentera samtal om amning
 • förklara och följa gällande lagar och föreskrifter
 • visa kunskap om och följa barnmorskans etiska kod

Innehåll

Kursen innehåller två moment:

Mödrahälsovård och antikonception - teori, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Under detta moment har studenten undervisning som innefattar:

 • komplicerad graviditet
 • graviditetsövervakning såsom fosterdiagnostik
 • hälsoarbete
 • hållbar utveckling
 • hälsopedagogiska modeller samt förhållningssätt och bemötande
 • förlossnings- och föräldraförberedelse
 • antikonception
 • amningsdokumentation
 • alkohol, läkemedel, nikotin och substansbruk i samband med graviditet och amning

Mödrahälsovård och antikonception - VFU, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Under detta moment har studenten undervisning som innefattar:

 • normal graviditet
 • komplicerad graviditet
 • graviditetsövervakning
 • hälsoarbete
 • hållbar utveckling
 • hälsopedagogiska modeller
 • förlossnings- och föräldraförberedelse
 • antikonception

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshop, färdighetsträning, studieuppgifter där teori och praktik integreras samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De obligatoriska inslagen i kursen är seminarier, studieuppgifter samt VFU.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som motsvarar sex veckor omfattar 40 timmar/vecka varav 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten. Dag-, kvälls- och enstaka helgpass kan förekomma. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Under verksamhetsförlagd utbildning sker en fortlöpande bedömning av studenternas prestationer. Mitt- och slutbedömning ska genomföras. Handledare på VFU ger underlag för bedömning enligt bedömningsunderlag. Vid risk för underkännande av student ska en skriftlig handlingsplan upprättas av ansvarig lärare tillsammans med handledare och delges studenten.

Examination

Mödrahälsovård och antikonception - teori 6.0 hp

Studenten examineras genom individuell skriftlig tentamen i Mödrahälsovård och antikonception samt Post Experience - Conference seminarium (PEC). Studieuppgift i förlossnings- och föräldraförberedelse redovisas vid ett obligatoriskt seminarium.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. 

Mödrahälsovård och antikonception - VFU 9.0 hp

Studenten examineras enligt uppställda lärandemål i bedömningsunderlag för VFU.


Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en skriftlig individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

För godkänt resultat på kursen krävs att samtliga examinationer är godkända samt deltagande i obligatoriska undervisningsinslag.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Fördjupningslitteratur

Andersson, Ewa Gruppmödravård : förväntningar, attityder och upplevelser från föräldrars och barnmorskors perspektiv
Marsal, Karel Obstetrisk öppenvård Grennert, Lars
Wickberg, Birgitta; Hwang, Philip Post partum depression : nedstämdhet och depression i samband med barnafödande
Att växa som föräldragruppsledare Ett handledningsmaterial
Hovelius, B; Johansson, EE, edt. Kropp och genus i medicinen
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Anna Maria; Zwedberg, Sofia Amning i dag
Fridén, Cecilia; Nordgren, Birgitta; Åhlund, Susanne Graviditet, hälsa och träning

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska kan förekomma.

MacDonald, Sue Mayes' midwifery Magill-Cuerden, Julia
Lindgren, Helena Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin
Andersson, Liselott Barnafödande och psykisk sjukdom
Andersson, Agneta mödrahälsovård,sexuell och reproduktiv hälsa
Svensson, Liisa; Heli, Susanna Trygg förlossning : En omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla
Preventivmetoder för antikonception – behandlingsrekommendation
Brodén, Margareta Graviditetens möjligheter : en tid då relationer skapas och utvecklas
Etik för barnmorskor Asplin, Nina; Barimani, Mia; Bäckström, Caroline; Carlsson, Tommy; Ekstrand Ragnar, Maria; Franck, Martina; Höglund, Anna T; Larsson, Margareta; Lilliehöök, Emma; Makenzius, Marlene; Mattebo, Magdalena; Nihlén Fahlquist, Jessica; Rehn, Margareta; Rådestad, Ingela; Skoog Svanberg, Agneta; Sydsjö, Gunilla; Thorstensson, Stina; Waldenström, Ulla; Wiklund, Ingela; Vikström, Anna; Vikström, Malin; Zwedberg, Sofia Oscarsson, Marie; Georgsson, Susanne

Rekommenderad litteratur