Kursplan för

Mödrahälsovård och antikonception, 15 hp

Maternal Health Care and Contraception, 15 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , HT18 , HT19 , HT20 , VT21 , VT22 , HT22 , HT23 , VT24 , HT24
Kurskod
2BM023
Kursens benämning
Mödrahälsovård och antikonception
Hp
15 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden KBH
Datum för fastställande
2017-10-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden KBH
Senast reviderad
2024-04-11
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

​För tillträde till kursen Mödrahälsovård och antikonception ska 12.0 hp i kursen Reproduktionens fysiologi och psykologi, 4.5 hp i kursen Vetenskaplig metod, 3.0 hp i kursen Global sexuell reproduktiv och perinatal hälsa samt barnmorskans profession samt 10.5 hp i kursen Gynekologisk och sexuell hälsa vara godkända.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)/motsvarande inom utbildning på KI till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och förståelse om graviditet, mödrahälsovård och antikonception.
 
Kursen består av två moment.

Efter avslutat moment Mödrahälsovård och antikonception - teori 6.0 hp ska studenten kunna:

 • redogöra för komplikationer i samband med graviditet och tiden efter förlossning
 • kritiskt granska, bedöma och analysera olika hälsoproblem under graviditet och vid amning
 • värdera riskfaktorer under graviditet och tiden efter förlossning
 • förklara och utvärdera olika metoder för att stödja den gravida och eventuell partner under graviditeten
 • visa fördjupad kunskap om antikonception och preventivmedelsrådgivning
 • redogöra för de lagar, föreskrifter och yrkesetiska regler som styr barnmorskans profession inom kursens aktuella ämnen
 • reflektera över ett etiskt förhållningssätt utifrån genus, jämställdhet, kulturell tillhörighet och individualitet

Efter avslutat moment Mödrahälsovård och antikonception - VFU 9.0 hp ska studenten kunna:

 • självständigt handlägga och dokumentera vård under normal graviditet och tiden efter förlossning
 • identifiera avvikande förlopp hos den gravida och fostret
 • analysera information om fosterläge, fostrets hälsa och tillväxt under graviditeten
 • bedöma och i samverkan med den gravida​ reflektera över insatser gällande hälsa och livsstil
 • planera och genomföra förlossnings- och föräldraförberedelse
 • planera och genomföra samtal kring psykosociala förhållanden för att anpassa omvårdnadsåtgärder under perinatalperioden
 • självständigt genomföra gynekologisk undersökning samt bedöma och analysera resultatet
 • självständigt utföra gynekologisk cellprovtagning och ge adekvat information om provtagningen
 • tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper om antikonception
 • handlägga sexuellt överförbara sjukdomar
 • självständigt genomföra och dokumentera samtal om sexuell hälsa och klimakteriet 
 • självständigt genomföra och dokumentera samtal om amning

Innehåll

Kursen innehåller två moment.

Mödrahälsovård och antikonception - teori, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Under detta moment har studenten undervisning som innefattar:

 • komplicerad graviditet
 • graviditetsövervakning
 • hälsoarbete
 • eftervård
 • hälsopedagogiska modeller samt förhållningssätt och bemötande
 • förlossnings- och föräldraförberedelse
 • antikonception
 • amning
 • alkohol, läkemedel, nikotin och substansbruk i samband med graviditet och amning

Mödrahälsovård och antikonception - VFU, 9.0 hp

Betygsskala: GU

Under detta moment har studenten undervisning som innefattar:

 • normal graviditet
 • komplicerad graviditet
 • graviditetsövervakning
 • hälsoarbete
 • eftervård
 • hälsopedagogiska modeller
 • förlossnings- och föräldraförberedelse
 • antikonception

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, workshop, färdighetsträning, studieuppgifter där teori och praktik integreras samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). De obligatoriska inslagen i kursen är seminarier, studieuppgifter samt VFU.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Den verksamhetsförlagda utbildningen som motsvarar sex veckor omfattar 40 timmar/vecka varav 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten. Dag-, kvälls- och enstaka helgpass kan förekomma. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

 

Examination

Mödrahälsovård och antikonception - teori 6.0 hp

Examination sker i form av individuell skriftlig tentamen samt genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter.

Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Examinator kan, om så är fallet, fatta beslut om komplettering av examinationsunderlag för att uppnå godkänt resultat. 

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. 

Mödrahälsovård och antikonception - VFU 9.0 hp

Examination sker i form av summativ bedömning utifrån bedömningsunderlag från VFU.

Under verksamhetsförlagd utbildning sker en fortlöpande bedömning av studenternas prestationer. Mitt- och slutbedömning ska genomföras. Handledare på VFU ger underlag för bedömning enligt bedömningsunderlag. Vid risk för underkännande av student ska en skriftlig handlingsplan upprättas av ansvarig lärare tillsammans med handledare och delges studenten.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en skriftlig individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till ett nytt VFU-tillfälle på denna kurs. Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

För godkänt resultat på kursen krävs att samtliga examinationer är godkända samt deltagande i obligatoriska undervisningsinslag.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Litteratur på engelska kan förekomma.

Andersson, Agneta Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa
Etik för barnmorskor Asplin, Nina; Barimani, Mia; Bäckström, Caroline; Carlsson, Tommy; Ekstrand Ragnar, Maria; Franck, Martina; Höglund, Anna T; Larsson, Margareta; Lilliehöök, Emma; Makenzius, Marlene; Mattebo, Magdalena; Nihlén Fahlquist, Jessica; Rehn, Margareta; Rådestad, Ingela; Skoog Svanberg, Agneta; Sydsjö, Gunilla; Thorstensson, Stina; Waldenström, Ulla; Wiklund, Ingela; Vikström, Anna; Vikström, Malin; Zwedberg, Sofia Oscarsson, Marie; Georgsson, Susanne
Mayes' midwifery Macdonald, Sue; Magill-Cuerden, Julia
Obstetrik Ajne, Gunilla; Blomberg, Marie; Carlsson, Ylva
Reproduktiv hälsa - - barnmorskans kompetensområde Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin; Abascal, Gudrun; Ahlborg, Tone; Akselsson, Anna; Algovik, Michael; Anderberg, Eva; Axelsson, Ove; Barimani, Mia; Berg, Marie; Berglund, Anna; Berntorp, Kerstin; Blix, Ellen; Borneskog Sinclair, Catrin; Byrskog, Ulrika; Carlsson, Ylva; Conner, Peter; Crang Svalenius, Elizabeth; Dencker, Anna; Edqvist, Malin; Ekéus, Cecilia; Ekstrand Ragnar, Maria; Elden, Helen; Erlandsson, Kerstin; Forsgren, Marianne; Forslund Frykedal, Karin; Gemzell Danielsson, Kristina; Georgsson, Susanne; Hanson, Ulf; Hansson, Stefan; Holzmann, Malin; Häggström-Nordin, Elisabet; Höglund, Berit; Jacobsson, Bo; Jakobsson, Jan; Jonas, Wibke; Kristoffersson, Ulf; Landgren, Britt-Marie; Larsson, Margareta; Lendahls, Lena; Leyon, Jan; Lingman, Göran; Lundgren, Ingela; Lundqvist, Pia; Marions, Lena; Marsal, Karel; Mattebo, Magdalena; Nilsson, Christina; Nissen, Eva; Nordenskjöld, Agneta; Nordfjell, Anna; Nordström, Lennart; Olofsson, Per; Olsson, Ann; Pettersson, Karin; Pålsson, Petra; Risberg, Anitha; Rubertsson, Christine; Rådestad, Ingela; Selander, Bo; Siwe, Karin; Skoog Svanberg, Agneta; Johansson Soller, Maria; Svensson, Kristin; Sydsjö, Gunilla; Thies-Lagergren, Li; Tydén, Tanja; Ulfsdottir, Hanna; Waldenström, Ulla; Wennerholm, Ulla-Britt; Wijma, Barbro; Wiklund, Ingela; Zwedberg, Sofia; Åhlund, Susanne; Ährlund-Richter, Lars; Modén, Maja; Engqvist, Jeanette; Lindgren, Nilas; Hallberg, Jonny; Hallberg, Jonny Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin
RFSL HBTQ kompetens för dig som arbetar med blivande eller nyblivna föräldrar
Rickert-Olsson, Rebecca Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården : graviditet, förlossning, anknytning
Svensson, Liisa; Heli, Susanna Trygg förlossning : En omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla

Fördjupningslitteratur

Andersson, Ewa Gruppmödravård : förväntningar, attityder och upplevelser från föräldrars och barnmorskors perspektiv
Att växa som föräldragruppsledare Ett handledningsmaterial
Fridén, Cecilia; Nordgren, Birgitta; Åhlund, Susanne Graviditet, hälsa och träning
Kylberg, Elisabeth; Westlund, Mia; Zwedberg, Sofia Amning i dag
Marsal, Karel Obstetrisk öppenvård Grennert, Lars