Kursplan för

Verksamhetsförlagd utbildning inom barnsjukvård, 7,5 hp

Clinical Training in Paediatric Health Care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , HT21 , VT22 , VT23
Kurskod
2BU016
Kursens benämning
Verksamhetsförlagd utbildning inom barnsjukvård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-09-08
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom.

Godkänt i moment 2 (3 hp) i kursen Omvårdnad inom barnhälsovård, 7.5 hp, och moment 2 (3 hp) i kursen Omvårdnad inom elevhälsans medicinska insatser, 7.5 hp, krävs för att påbörja kursen.

Student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten efter avslutad kurs ska uppnå kompetens för att med ett professionellt förhållningssätt självständigt kunna bedriva och leda omvårdnadsarbete inom sjukvård för barn och ungdom.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • identifiera och analysera omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder i relation till patientens utvecklingsstadium vid komplexa sjukdomstillstånd 
 • visa kunskap om omvårdnadsprocessen genom att bedöma, argumentera för och hantera komplexa situationer och frågeställningar även med begränsad information inom pediatrisk omvårdnad

Färdighet och förmåga

 • i samverkan med patient och närstående kunna identifiera och analysera komplexa omvårdnadsbehov inom den pediatriska sjukvården
 • integrera omvårdnadsprocessen och visa på handlingsberedskap i planering och genomförande av undersökningar, procedurer och behandlingar samt utvärdera och dokumentera dessa
 • planera, leda och samordna vårdinsatser samt samverka interprofessionellt 
 • visa ett kommunikativt, vårdpedagogiskt och patientsäkert arbetssätt 
 • visa förmåga att bedriva omvårdnad i en interkulturell kontext och säkerställa patientsäker kommunikation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och reflektera kring relevant vetenskap och beprövad erfarenhet och se dess samband och betydelse för specialistsjuksköterskeprofessionen inom pediatrisk omvårdnad
 • analysera och reflektera kring kulturella, psykosociala, genus- och samhälleliga aspekter inom pediatrisk omvårdnad
 • identifiera och analysera etiska dilemman samt tillämpa ett etiskt förhållningssätt
 • visa förmåga till självkritiskt förhållningssätt relevant för yrkesutövningen samt stå upp för grundläggande värderingar i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen och FN:s barnkonvention

Innehåll

 • pediatrisk omvårdnad inom barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomskirurgi, neonatologi, akut pediatrik samt psykisk ohälsa
 • nutrition, vätskebalans, farmakologi och läkemedelshantering
 • smärtskattning och smärtlindringsmetoder
 • barnperspektiv och barnets perspektiv
 • information, kommunikation, vårdpedagogik och bemötande
 • patientcentrerad, patientsäker och evidensbaserad vård
 • omvårdnad utifrån kulturella, psykosociala, genus- och samhälleliga aspekter
 • etiska principer
 • Hälso- och sjukvårdslagen och FN:s barnkonvention
 • omvårdnadsprocessen 
 • dokumentation
 • interprofessionell samverkan
 • handhavande av medicinteknisk utrustning 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är VIL (verksamhetsintegrerat lärande) och studentaktiverande undervisning (enskilt och i seminarieform), vilka är obligatoriska.

För egna studier kommer en webbaserad lärplattform att användas.

 
Den verksamhetsförlagda utbildningen som motsvarar 5 antal veckor omfattar 40 timmar/vecka varav 32 timmar/vecka är förlagda i verksamheten. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även helgdagar i förekommande fall. Studenter har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.

Examination

Kursen examineras genom tre delexaminationer bestående av individuella arbeten och i seminarieform, inkluderat bedömning av verksamhetsförlagd utbildning enligt Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning (BeVut).

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Underkänd VFU får endast genomföras ytterligare en gång.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en skriftlig individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs. 

En student som påbörjar och inte fullföljer VFU, utan särskilda skäl, ska tilldelas betyget underkänt. Studenten har då förbrukat ett VFU-tillfälle. 


Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen. Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. 

 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Kommittén för Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) vid Karolinska Institutet.

Undervisning sker på svenska. Undervisning på engelska kan förekomma.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Senaste upplagan gäller.

Litteratur på engelska kan förekomma.

Simonsen, Terje; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi 2 Utg 4
Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara
Barnmedicin Hanséus, Katarina; Jägervall, Martin; Norman, Mikael
Björkman, Anna-Maria Läkemedelsberäkning och läkemedelshantering
Björvell, Catrin; Björvell, Catrin Sjuksköterskans journalföring och informationshantering : en praktisk handbok
Genusperspektiv på vård och omvårdnad Strömberg, Helén; Eriksson, Henrik
Kersey-Matusiak, Gloria Kulturkompetent omvårdnad Berndtsson, Margareta Brandin
Kompendium i barnkirurgi och barnortopedi Frenckner, Björn; Hirsch, Georg; Wester, Tomas; Åstrand, Per
Lagercrantz, Hugo Neonatologi Hellström-Westas, Lena; Norman, Mikael
Omvårdnad av det nyfödda barnet Lundqvist, Pia
Omvårdnad på avancerad nivå : kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden Edberg, Anna-Karin; Ehrenberg, Anna; Wijk, Helle; Öhlén, Joakim
Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikation 2018-2020 Herdman, T. Heather; Kamitsuru, Shigemi Florin, Jan
Patientundervisning : ett samspel för lärande Klang Söderkvist, Birgitta; Kneck, Åsa
Pediatrik Moëll, Christian; Gustafsson, Jan
Pediatrisk omvårdnad Hallström, Inger; Lindberg, Tor
Simonsen, Terje; Aarbakke, Jarle; Hasselström, Jan Illustrerad farmakologi. : 1 Principer och tillämpningar
Rosengren, Kristina Vårdledarskap : att utveckla och förbättra framtidens vård och omsorg
Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar Lundeberg, Stefan; Olsson, Gunnar L.
Stryhn, Helle Etik och omvårdnad
Söderbäck, Maja Kommunikation med barn och unga i vården
Vårdhandboken
Akut pediatrik Norgren, Svante; Ludvigsson, Jonas; Norman, Mikael
Øvreeide, Haldor Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin
Thiele Schwarz, Ulrica von; Hasson, Henna; Wallin, Lars Tillförlitlig & relevant kunskap för sjuksköterskor : om vetenskap och beprövad erfarenhet