Kursplan för

Omvårdnad inom hälsa-ohälsa under adolescensperioden, fördjupning, 7,5 hp

Health and Illness during the Course of Adolescence, Specialization, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , HT22 , HT24
Kurskod
2BU021
Kursens benämning
Omvårdnad inom hälsa-ohälsa under adolescensperioden, fördjupning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-10-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2022-03-15
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten självständigt ska kunna identifiera, bedöma, planera, genomföra samt utvär­dera åtgärder för att bedriva hälsoarbete inom verksamheter där ungdomar söker vård under adolescensen (ålder 10-20 år) utifrån ett barn och familjecentrerat perspektiv. 

Efter genomgånget moment ska studenten:
 

 • tillämpa och vär­dera hälsopedagogiska teorier och metoder relevanta för hälsofrämjande och förebyggande arbete utifrån ett nationellt och globalt perspektiv
 • bedöma och utvär­dera barns hälsa/ohälsa, psykiskt, fysiskt och socialt utifrån ett omvårdnadsperspektiv 
 • analysera samband mellan levnadsvanor och hälsa i olika sociokulturella miljöer 
 • identifiera och analysera frågor kring sexualitet och hedersrelaterat våld i ett mångkulturellt perspektiv 
 • identifiera barns rättigheter i enighet med reglerande lagar, samt reflektera över ett etiskt förhållningssätt 

Innehåll

 • livsstil, risk - och friskfaktorer, psykisk och somatisk hälsa/ohälsa
 • hälsopolitiska mål, WHO, reglerande lagar och barns rättigheter
 • sociala och kulturella skillnader, ensamkommande barn och hedersrelaterat våld
 • sexuell hälsa och genus
 • hälsoarbete relevant inom hälso- och sjukvården  
 • omvårdnadsteorier och hälsopedagogiska modeller
 • utbildning och stöd till barn och familjer
 • övergången från barnsjukvården till vuxenvården
 • övergången från barndom till vuxenlivet

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier, fältstudier samt föreläsningar.

Obligatoriska moment som förekommer i kursen är seminarier, fältstudier, virtuella diskussioner och examinationer.
Kursen genomförs digitalt.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de
obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten
slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa
gång kursen ges.

Examination

Nätbaserade gruppseminarium och individuella nätbaserade examinationer samt en slutlig individuell skriftlig hemexamination.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Resurslitteratur

Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper Bringsén, Åsa; Nilsson Lindström, Petra
Ungdomar, sexualitet och relationer Häggström-Nordin, Elisabet; Magnusson, Chris
Berg Kelly, Kristina; Högbom, André Ungdomars hälsa
Al-Baldawi, Riyadh Familjen i exil : flyktingfamiljer i en interkulturell och psykosocial kontext
Ensamkommandes upplevelser & professionellas erfarenheter : integration, inkludering och jämställdhet Darvishpour, Mehrdad; Månsson, Niclas
Hwang, Philip; Frisén, Ann; Nilsson, Björn Ungdomar och unga vuxna : utveckling och livsvillkor
Perspektiv på barnkonventionen : forskning, teori och praktik Ponnert, Lina; Sonander, Anna
Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik Wiklund Gustin, Lena; Bergbom, Ingegerd
Bečević, Zulmir Barn & unga i utsatta livssituationer : perspektiv från forskning och praktik Bruno, Linnéa
Övergångar i hälso- och sjukvård : ett livsloppsperspektiv och organisatoriska aspekter Sparud Lundin, Carina; Bratt, Ewa-Lena
Motiverande samtal - MI : med tonåringar och unga vuxna Naar-King, Sylvie; Suarez, Marianne Zetterström, Gun