Kursplan för

Omvårdnad inom hälsa-ohälsa under adolescensperioden, fördjupning, 7,5 hp

Health and Illness during the Course of Adolescence, Specialization, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT21 , HT22 , HT24
Kurskod
2BU021
Kursens benämning
Omvårdnad inom hälsa-ohälsa under adolescensperioden, fördjupning
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Utbildningsnämnden NVS
Datum för fastställande
2020-10-22
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten självständigt ska kunna identifiera, bedöma, planera, genomföra samt utvär­dera åtgärder för att bedriva omvårdnad och/eller hälsoarbete för ungdomar under adolescensperioden (10-20 år) .

Efter genomgånget moment ska studenten:

 • analysera värderingar och normer som är centrala för att främja hälsa och välbefinnande hos ungdomar samt deras betydelse på ungdomens hälsobeteende i ett mångkulturellt samhälle. 
 • kunna beskriva ungdomens sexualitet under adolescensperioden samt analysera begreppet sexuell hälsa och dess betydelse för ungdomars välbefinnande.
 • kunna analysera och argumentera för olika övergångar som ungdomar genomgår under adolescensen och hur dessa påverkar ungdomars utveckling och välbefinnande.
 • argumentera för ungdomars rättigheter i enlighet med reglerande lagar, samt reflektera över ett etiskt förhållningssätt

Innehåll

 • skydds- och riskfaktorer, psykisk och somatisk hälsa
 • sociala och kulturella värderingar och normer
 • etnocentrism
 • hedersrelaterat våld
 • sexuell hälsa och genus
 • omvårdnadsteorier och hälsopedagogiska modeller
 • övergångar under adolescensen
 • kommunikationsverktyg och interventioner 
 • hälsopolitiska mål, WHO, reglerande lagar och barns rättigheter

 

Arbetsformer

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, virtuella diskussioner, seminarier, fältstudier samt föreläsningar.
Kursen genomförs digitalt.

Examination

Nätbaserade gruppseminarium och individuella nätbaserade examinationer samt en slutlig individuell skriftlig hemexamination.

Obligatoriska moment som förekommer i kursen är seminarier, fältstudier, virtuella diskussioner och examinationer.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de
obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten
slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa
gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit i räknas inte som examinationstillfälle. Hemexamination som har öppnats via lärplattform räknas som utnyttjat examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ska minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) tillhandahållas på det tidigare innehållet under en tid av minst ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurs är överlappande: 2QA336 Omvårdnad inom hälsa-ohälsa under adolescensperioden, fördjupning 7.5 hp.

Litteratur och övriga läromedel

Resurslitteratur

Hälsopromotion i teori och praktik : olika arenor och målgrupper Bringsén, Åsa; Nilsson Lindström, Petra
Ungdomar, sexualitet och relationer Häggström-Nordin, Elisabet; Magnusson, Chris
Berg Kelly, Kristina; Högbom, André Ungdomars hälsa
Hwang, Philip; Frisén, Ann; Nilsson, Björn Ungdomar och unga vuxna : utveckling och livsvillkor
Bečević, Zulmir Barn & unga i utsatta livssituationer : perspektiv från forskning och praktik Bruno, Linnéa
Övergångar i hälso- och sjukvård : ett livsloppsperspektiv och organisatoriska aspekter Sparud Lundin, Carina; Bratt, Ewa-Lena
Garnow, Tide Kulturmöten : interkulturell omvårdnad med normkritiska perspektiv
Omvårdnad för barn och unga - - på avancerad nivå Patriksson, Katarina; Wigert, Helena; Angelhoff, Charlotte; Arwehed, Sofia; Bartholdson, Cecilia; Berghammer, Malin; Bergius, Helena; Bexell, Bim; Bratt, Ewa Lena; Brorsson, Anna Lena; Burström, Åsa; Castor, Charlotte; Cederlund, Mats; Danielsson Liljekvist, Pernilla; Ericson, Jenny; Granhagen Jungner, Johanna; Granlund, Mats; Grönberg, Angelica; Hansson, Helena; Huus, Karina; Jenholt Nolbris, Margaretha; Johansson, Anette; Karlsson, Katarina; Karlsson, Manne; Karlsson, Victoria; Kerstis, Birgitta; Kimland, Elin; Kreicbergs, Ulrika; Lidwall, Birgit; Lilliesköld, Siri; Lindholm Olinder, Anna; Lövgren, Malin; Melin, Karin; Mårtensson, Ulrika; Nilsson, Stefan; Nordeke, Camilla; Nordin, Karin; Olsson, Emma; Pergert, Pernilla; Ringnér, Anders; Rullander, Anna-Clara; Rydström, Lise-Lott; af Sandeberg, Margareta; Sparud Lundin, Carina; Thernström Blomqvist, Ylva; Tsoukala, Dionysia; Wallström, Linda; Wigander, Helena; Wilson, Emilija; Öfverberg, Elin; Öst, Elin; Molin, Lennart Patriksson, Katarina; Wigert, Helena