Kursplan för

Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri, 4,5 hp

Medicine 3: Pediatrics, Pediatric Neurology and Child Psychiatry, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2LG079
Kursens benämning
Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2017-04-27
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

För behörighet till kurser på termin 3 gäller att studenten får restera med sammanlagt högst 15 hp från föregående terminer inom Logopedprogrammet.

Mål

Pediatrik, 2 hp

Studenten ska kunna:

  • Översiktligt beskriva barnets somatiska och psykomotoriska utveckling, inklusive embryologisk och senare utveckling av huvud-/hals-området
  • Översiktligt beskriva missbildningar, bettavvikelser, kroniska sjukdomar och betydelsen av svåra infektioner hos barn samt vanliga barnsjukdomar, både i ett nationellt och globalt perspektiv
  • Redogöra för verksamhet och organisation beträffande barnsjukvård och barnhälsovård, samt för FNs barnkonvention och reflektera kring tillämpningar inom logopedisk verksamhet
  • Översiktligt beskriva olika typer av pediatrisk behandling av relevans för logopedisk verksamhet, såsom exempelvis principer för orofacial rekonstruktionskirurgi

 
Barnneurologi och barnpsykiatri, 2,5 hp

Studenten ska kunna:

  • Redogöra för utvecklingsneurologisk samt barn- och ungdomspsykiatrisk utredning och vad denna kan leda fram till vad gäller diagnos och åtgärder
  • Beskriva översiktligt basal klinisk genetik inom neuropediatrik
  • Redogöra för olika diagnoser inom områdena, teorier om orsaker och behandling, samt kortfattat beskriva hur detta kan påverka barns och ungdomars utveckling och skolgång där logopedens specialkunskaper behövs

Innehåll

Kursen innehåller två moment.
 

Pediatrik, 2 hp Momentets huvudsakliga innehåll är barnets normala psykomotoriska utveckling, samt allmänna kunskaper i läran om barnsjukdomar med särskilt fokus på aspekter som berör sjukdomar som påverkar kommunikations‑, språk-, tal- och sväljförmågan hos barn. Verksamhet och organisation beträffande barnsjukvård och barnhälsovård behandlas. Översiktliga kunskaper ges också om odontologisk behandling och rekonstruktiv plastikkirurgi vid kraniofaciala missbildningar.
 
  Barnneurologi och barnpsykiatri, 2.5 hp Momentet omfattar kunskaper om utvecklingsneurologiska/neuropediatriska tillstånd (intellektuell funktionsnedsättning, autismspektrumtillstånd, uppmärksamhetsstörning, språkstörning, epilepsi, cerebral pares, ryggmärgsbråck, hydrocephalus, neuromuskulära och neurometabola sjukdomar), barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd samt specifika syndrom och deras behandling. Bieffekter av läkemedel som kan påverka barnets utveckling och skolgång berörs. Tonvikt läggs särskilt på de funktionsnedsättningar och avvikelser som påverkar kommunikations-, språk- och/eller sväljfunktioner. Bakgrund ges utifrån hjärnans utveckling och mognad samt pre- och perinatala risker. 
  
 

Arbetsformer

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 

Examination

Pediatrik

Skriftlig redovisning av utdelad seminarieuppgift som sedan diskuteras vid ett slutseminarium.
 
Barnneurologi och barnpsykiatri

Skriftlig redovisning av utdelad seminarieuppgift som sedan diskuteras vid ett slutseminarium.
 
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje tentamenstillfället är nästkommande ordinarie examinationstillfälle på kursen. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.
 

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Pediatrik 2 hp

Barn med funktionsnedsättning Lagerkvist, Bengt; Lindgren, Carl
Howard, Sara; Lohmander, Anette Cleft palate speech : assessment and intervention
Karsten, A L-A Odontologi

Barnneurologi och barnpsykiatri 2,5 hp

Axén, Brar, Huslid, Nordin, Nylander, Walch Regionalt vårdprogram – ADHD, lindrig utvecklingsstörning, och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna
Gillberg, C The ESSENCE in child psychiatry: Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations 31 (2010) :6, s. 1543-1551

Barn- och ungdomspsykiatri Gillberg, Christopher; Råstam, Maria; Fernell, Elisabeth
Barn med funktionsnedsättning Lagerkvist, Bengt; Lindgren, Carl

Rekommenderad litteratur

Barnneurologi och barnpsykiatri, 2,5 hp

Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar Broberg, Anders; Almqvist, Kjerstin; Tjus, Tomas; Iliste, Airi Nilsson, Björn
Child and Adolescent Psychiatry Coghill, D; Bonnar, S; Duke, S L; Graham, J; Seth, S
A Clinician's Handbook of Child and Adolescent Psychiatry Gillberg, Christopher; Harrington, Richard; Steinhausen, Hans-Christoph.
Autismforum
Adhd-center