Kursplan för

Röststörningar, 6 hp

Voice Disorders, 6 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT19 , VT20 , VT21 , VT22
Kurskod
2LG093
Kursens benämning
Röststörningar
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2018-10-16
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2021-10-18
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde till kurser på termin 6 gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående terminer på Logopedprogrammet.
Därtill krävs godkänt betyg på kursen Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi, termin 2.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • Beskriva förekomst, etiologi, stämbandsstatus, röstkvalitet och symptom vid röststörningar  inklusive psykogena tillstånd med funktionsbortfall samt vid exercise-induced laryngeal obstruction (EILO). 
  • Förklara innebörden av röstergonomi och motivera vikten av att inkludera denna kunskap vid anamnesupptagning, rådgivning, intervention och prevention .
  • Använda frågeformulär och instrument för självskattningar, metoder för audio-perceptuella och instrumentella analyser av relevans för bedömning och diagnostisering av olika typer röststörningar och vid utvärdering av behandling samt tolka resultaten. 
  • Bedöma behov av intervention vid olika röststörningar, EILO och efter laryngektomi, förklara behandlingsprinciper  och motivera val av metoder, inklusive tekniska hjälpmedel, utifrån aktuell forskning och tillgänglig information.
  • Redogöra för den akustiska miljöns, den tekniska utrustningens samt kalibreringens betydelse för tillförlitlig ljudinspelning av röst och tal i forskning och klinik.

Innehåll

Kursen innehåller fakta om röststörningar vad gäller förekomst, etiologi, stämbandsstatus, röstkvalitet, symptom och aktivitets- och delaktighetsinskränkning i kommunikativa situationer samt om rehabilitering efter laryngektomi. Information om intervention vid olika röststörningar, röstergonomiska aspekter och prevention utifrån aktuell forskning presenteras. Metoder för audio-perceptuell, akustisk och aerodynamisk analys av röst och tal beskrivs liksom instrument för bedömning av patienters skattningar av sina problem för att användas vid bedömning av röststörningar och utvärdering av intervention.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, laborationer och praktiska övningar individuellt och i grupp.
Obligatorisk närvaro vid alla undervisningsmoment förutom föreläsningar om inget annat anges på schemat. Undervisning kan ges på engelska.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Aktivt deltagande i praktiska övningar, laborationer samt vid redovisningar individuellt och i grupp. Skriftlig tentamen.

Skriftlig tentamen som rättas anonymt. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Det tredje examinationstillfället är nästa ordinarie examinationstillfälle på kursen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Åhörarkopior från föreläsningar
Därtill tillkommer artiklar motsvarande ca 100 sidor.

Iwarsson, J; Reinholt Petersen, N Effects of consensus training on the reliability of auditory perceptual ratings of voice quality 26 (2012) :3, s. 304-312

Mathers-Schmidt, B Paradoxical vocal fold motion: a tutorial on a complex disorder and the speech-language pathologist's role. 10 (2001) s. 111-125

Södersten, Maria; Lindhe, Christina Kunskapsöversikt : yrkesrelaterade röststörningar och röstergonomi
Iwarsson, Jenny Facilitating behavioral learning and habit change in voice therapy - theoretic premises and practical strategies. 40 (2015) :4, s. 179-186

Hartelius, L.; Nettelbladt, U.; Hammarberg, B. Logopedi
Journal of voice[Elektronisk resurs] : official journal of the Voice Foundation
ohlsson; dotevall Voice handicap index in Swedish 34 (2009) :2, s. 60-66

Fördjupningslitteratur

Aronson, Arnold E.; Bless, Diane M. Clinical voice disorders
Sundberg, Johan Röstlära: fakta om rösten i tal och sång