Kursplan för

Fördjupningsseminarier och kritisk granskning, 6 hp

Advanced Seminars and Critical Appraisal, 6 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT19 , HT20 , HT21 , HT22 , HT24
Kurskod
2LG098
Kursens benämning
Fördjupningsseminarier och kritisk granskning
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2019-04-01
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde till termin 7 krävs godkänt resultat på samtliga kurser från termin 1-5. Student får restera med 7,5 hp från kurser på G2-nivå, termin 6.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Formulera, redovisa och motivera en sökstrategi (sökord och kombinationer av dessa, databaser, urvalskriterier etc) för ett vetenskapligt projekt och motivera val av källor
  • Värdera vetenskapliga artiklar inom logopedi eller angränsande fält genom strukturerad kritisk granskning
  • Att med röst- och kroppsspråk avvägt till framställningens innehåll presentera en teoretiskt reflekterad fördjupning inom ett avgränsat område av logopedi

Innehåll

Kursen ger fördjupade kunskaper om logopedins vetenskapliga grund och insikt i aktuell forskning. Samtidigt utvecklar studenterna en fördjupad förmåga att kritiskt söka, granska och bedöma relevant information, vilket ger förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet och för forsknings- och utvecklingsarbete. Seminarierna utgör även ett tillfälle där muntlig presentationsteknik utvecklas vidare genom att studenterna ger och får återkoppling från varandra på sin röstanvändning som de tränat under tidigare terminer. 

Arbetsformer

Centralt för kursen är ett studentaktivt lärande och peer-learning, vilket till exempel innebär kamratgranskning. Kursen innebär att studenterna tillämpar en strukturerad kritisk sök- och granskningsprocess på publicerad forskning inom logopedi. Resultaten sammanfattas skriftligt och presenteras vid seminarier, i digital form samt i individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatoriska inslag anges i schemat. Vid frånvaro från obligatoriska moment ansvarar studenten för att kontakta kursansvarig lärare för ersättningsuppgift.

Examination

Lärandemålen examineras på basis av studenternas skriftliga rapporter samt genomförda presentationer och aktiv diskussion vid examinerande seminarier och andra inslag. För godkänd kurs krävs även närvaro vid obligatoriska aktiviteter. 

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med ansvarig lärare, för instruktioner om eventuell ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

 En examinerande uppgift som lämnas in för sent är ogiltig och ska inte ingå i examinationsunderlaget vid betygsbeslutet. Examinator har dock möjlighet att ta hänsyn till om studenten har särskilda skäl för förseningen. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationstillfällen ges inte något ytterligare examinationstillfälle. 

För godkänt betyg krävs att skriftliga inlämningningsuppgifter ska ha tydlig disposition och vara formulerad enligt grundläggande normer för svensk sakprosa och språkriktighet (såsom behärskning av stavning, böjning, ords och konstruktioners stilvärde, skiljetecken och meningsbyggnad)

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatoriska litteratur

Obligatoriska litteratur

Orlikoff, Robert F.; Schiavetti, Nicholas; Metz, Dale Evan Evaluating research in communication disorders

Fördjupningslitteratur

Umeå universitetsbibliotek Muntlig presentation - Tips om att förbereda och framföra. Råd om nervositet och rampfeber