Kursplan för

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 1, 12 hp

Speech and Language Disorders in Children and Youth 1, 12 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22
Kurskod
2LG103
Kursens benämning
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 1
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2021-03-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2022-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

För tillträde krävs godkänt resultat på kurserna 2LG072 Talkommunikation, 2LG078 Kommunikation och språklig struktur och 2LG101 Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation.

Mål

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Karaktäristik, 6 hp
Studenten ska kunna:
  • använda och förklara termer, begrepp och definitioner som används inom området tal- och språkstörningar samt kommunikationsvårigheter hos barn,
  • beskriva förekomst av tal- och språkstörningar samt kommunikationsvårigheter, samförekomst med andra funktionsnedsättningar, samt resonera kring hur detta kan påverka bedömning och intervention,
  • översiktligt redogöra för och jämföra olika förklaringsmodeller till avvikande tal- och språkutveckling hos barn med och utan strukturella orala avvikelser,
  • redogöra för och reflektera över vilka konsekvenser tal-, språk- och kommunikationssvårigheter hos barn kan ha avseende kommunikativ och social aktivitets- och delaktighetsinskränkning, samt över betydelsen av person- och omgivningsfaktorer,

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Bedömning, 3 hp
  • redogöra för hur tal, språk och kommunikation hos barn med tal- och språkstörningar utreds och diagnostiseras,
  • analysera och tolka resultat som underlag för diagnostik av tal- och språkstörning,
  • kritiskt värdera information som är relevant för området typisk och avvikande utveckling av tal, språk och kommunikation hos en- och flerspråkiga barn

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Behandling, 3 hp
  • redogöra för och motivera förebyggande insatser och intervention vid avvikande tal- och språkutveckling i förhållande till utredningsresultat och tillgänglig evidens, samt beskriva hur insatserna skall utvärderas,
  • utifrån givna bedömningar föreslå adekvata interventionsmål och sätt att utvärdera om målen uppnåtts,
  • redogöra för några viktiga förmågor som en person som kommunicerar via alternativ kompletterande kommunikation (AKK) behöver utveckla samt relatera detta till ett fiktigt patientfall

Innehåll

Kursen innehåller 3 moment:
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Karaktäristik
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Bedömning
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Behandling

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Karaktäristik, 6.0 hp

Betygsskala: GU

Förekomst av tal- och språkstörningar samt kommunikationssvårigheter hos barn, ur ett nationellt såväl som globalt perspektiv, samt samförekomst med andra funktionsnedsättningar och differentialdiagnostik. Kategorisering av tal- och språkstörningar samt kommunikationssvårigheter utifrån språkliga domäner i ett utvecklingsperspektiv. Möjliga orsaker till tal- och språkstörningar, grundade i teori kring fysiologiska och kognitiva förutsättningar, samt vad detta innebär vad gäller prognos för fortsatt utveckling. Tal- och språkstörning i en flerspråkig miljö.


Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Bedömning, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Metoder för bedömning och diagnostik vid misstänkt tal- och språkstörning hos barn. Differentiering av talstörningar med primärt strukturell eller neurologisk förklaring (t ex vid kraniofacial missbildning, respektive dysartri eller taldyspraxi) och talstörningar utan känd orsak, samt hur sådana störningar förhåller sig till språkstörning.


Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Behandling, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Principer för intervention, dels ur ett utvecklingsperspektiv, dels utifrån ett multidisciplinärt perspektiv. Tillämpning av dessa principer vid analys av behandlingssessioner.


Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, laborationer och praktiska övningar. Seminarier, laborationer och övningar är obligatoriska om inte annat anges i schemat. 

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Karaktäristik
Skriftlig tentamen.
 
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Bedömning
Aktivt deltagande vid laboration. Muntlig redovisning och skriftlig inlämningsuppgift.
 
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Behandling
Muntlig redovisning och skriftlig inlämningsuppgift.

För godkänt betyg krävs att individuell skriftlig rapport ska ha tydlig disposition och vara formulerad enligt grundläggande normer för svensk sakprosa och språkriktighet (såsom behärskning av stavning, böjning, ords och konstruktioners stilvärde, skiljetecken och meningsbyggnad).

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Specificerade läsanvisningar ges vid kursstart. Artiklar till seminarier, web-aktiviteter och hand-outs enligt lärarens rekommendationer tillkommer.

Böcker/Bokkapitel

Paul, Rhea; Norbury, Courtenay; Gosse, Carolyn Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating
Bowen, Caroline. Children''s Speech Sound Disorders [Elektronisk resurs]
Howard, Sara; Lohmander, Anette Cleft palate speech [Elektronisk resurs] : assessment and intervention
Lohmander, Anette Svante Manual
Språkutveckling och språkstörning hos barn : Del 3 Flerspråkighet - utveckling och svårigheter Salameh, Eva-Kristina; Nettelbladt, Ulrika
Hartelius, L.; Nettelbladt, U.; Hammarberg, B. Logopedi
Beukelman, David R.; Light, Janice C. Augmentative & alternative communication : supporting children and adults with complex communication needs

Artiklar och övrigt

Andrés-Roqueta, Clara; Katsos, Napoleon A Distinction Between Linguistic and Social Pragmatics Helps the Precise Characterization of Pragmatic Challenges in Children With Autism Spectrum Disorders and Developmental Language Disorder
A systematic review and classification of interventions for speech‐sound disorder in preschool children Wren, Yvonne; Harding, Sam; Goldbart, Juliet; Roulstone, Sue
Clark, Heather M; Bass, Becky S CAS: Similar Hoofbeats, But Not a Horse
Holmström, Ketty Lexikal organisation hos en- och flerspråkiga skolbarn med språkstörning [Elektronisk resurs]
Morphosyntactic Challenges for Swedish-Speaking Children with Developmental Language Disorder in Comparison with L1 and L2 Peers Reuterskiöld, Christina; Hallin, Anna Eva; Nair, Vishnu K K; Hansson, Kristina
Speech therapy for children with dysarthria acquired before three years of age Pennington, Lindsey; Parker, Naomi K; Kelly, Helen; Miller, Nick
Wikse Barrow, Carla; Körner, Karin; Strömbergsson, Sofia A survey of Swedish speech-language pathologists’ practices regarding assessment of speech sound disorders

Rekommenderad litteratur/Övriga rekommenderade läromedel

Böcker/Bokkapitel

Bowen, Caroline. Children''s Speech Sound Disorders [Elektronisk resurs]
Hartelius, L.; Nettelbladt, U.; Hammarberg, B. Logopedi
Howard, Sara; Lohmander, Anette Cleft palate speech [Elektronisk resurs] : assessment and intervention
Nettelbladt, Ulrika Språkutveckling och språkstörning hos barn. : teorier, utveckling och svårigheter D. 2 Pragmatik Salameh, Eva-Kristina
Treatment of language disorders in children McCauley, Rebecca Joan; Fey, Marc E.; Gillam, Ronald B.
Yorkston, Kathryn M. Management of motor speech disorders in children and adults

Artiklar och övrigt

Mody, M; Belliveau, J Speech and Language Impairments in Autism: Insights from Behavior and Neuroimaging
Nordberg, Ann Speech ability in the panorama of cerebral palsy - a population-based study in western Sweden 102 (2013) s. 161-166

Salameh, Eva-Kristina Språkstörning och flerspråkighet.
Tidiga kommunikations- och språkinsatser till förskolebarn inom habiliteringen. Blomgren A; Brevik R; Eberhart B; Forsberg J; Nilsson L; Nolemo M,; Thunberg G

Fördjupningslitteratur

American Speech-Language-Hearing Association Childhood Apraxia of Speech (Practice Portal)
A systematic review of pragmatic language interventions for children with autism spectrum disorder Parsons, L; Cordier, R; Munro, N; Joosten, A 12 (2017) :4, s. e0172242–e0172242

Howard, Sara; Lohmander, Anette Cleft palate speech [Elektronisk resurs] : assessment and intervention
McGregor, Karla How We Fail Children With Developmental Language Disorder 51 (2020) :4, s. 981-992

McKean, Reilly, Bavin, Bretherton, Cini, Conway, C Language Outcomes at 7 Years: Early Predictors and Co-Occurring Difficulties (2017) DOI: 10.1542/peds.2016-1684

My Speech Problem, Your Listening Problem, and My Frustration : The Experience of Living With Childhood Speech Impairment McCormack, Jane; McLeod, Sharynne; McAllister, Lindy; Harrison, Linda J. 41 (2010) :4, s. 379-392

Nordberg A; Miniscalco C; Lohmander A Consonant production and overall speech characteristics in school-aged children with cerebral palsy and speech disorder. 16 (2014) :4, s. 386-395

Simulating Speech Error Patterns Across Languages and Different Datasets Strömbergsson, Sofia; Götze, Jana; Edlund, Jens; Nilsson Björkenstam, Kristina (2021)

Williams, A. Lynn Interventions for Speech Sound Disorders in Children [Elektronisk resurs]