Kursplan för

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 1, 12 hp

Speech and Language Disorders in Children and Youth 1, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2LG103
Kursens benämning
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdomar 1
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Logopedi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CLINTEC
Datum för fastställande
2021-03-15
Reviderad av
Utbildningsnämnden CLINTEC
Senast reviderad
2024-03-13
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2024

Särskild behörighet

För tillträde krävs godkänt resultat på kurserna 2LG072 Talkommunikation, 2LG078 Kommunikation och språklig struktur och 2LG101 Tidiga avvikelser i ätande, joller och kommunikation.

Mål

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Karaktäristik, 4.5 hp
Studenten ska kunna:

  • använda och förklara termer, begrepp och definitioner som används inom området tal- och språkstörningar samt kommunikationssvårigheter hos barn,
  • beskriva förekomst av tal- och språkstörningar samt kommunikationssvårigheter, samförekomst med andra funktionsnedsättningar, samt resonera kring hur detta kan påverka bedömning och intervention,
  • översiktligt redogöra för och jämföra olika förklaringsmodeller till avvikande tal- och språkutveckling hos barn,
  • redogöra för och reflektera över vilka konsekvenser tal-, språk- och kommunikationssvårigheter hos barn kan ha avseende kommunikativ och social aktivitets- och delaktighetsinskränkning, samt över betydelsen av person- och omgivningsfaktorer,

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Bedömning, 3 hp

  • redogöra för hur tal, språk och kommunikation hos barn med tal- och språkstörningar utreds och bedöms,
  • analysera och tolka resultat som underlag för diagnostik av tal- och språkstörning,
  • kritiskt värdera information som är relevant för området typisk och avvikande utveckling av tal, språk och kommunikation hos en- och flerspråkiga barn

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Behandling, 4.5 hp

  • redogöra för och motivera intervention vid avvikande tal- och språkutveckling i förhållande till utredningsresultat och tillgänglig evidens, samt beskriva hur insatserna skall utvärderas,
  • utifrån givna bedömningar föreslå adekvata interventionsmål och sätt att utvärdera om målen uppnåtts,
  • redogöra för några viktiga förmågor som en person som kommunicerar via alternativ kompletterande kommunikation (AKK) behöver utveckla samt relatera detta till ett fiktivt patientfall

Innehåll

Kursen innehåller 3 moment:
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Karaktäristik
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Bedömning
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Behandling

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Karaktäristik, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Förekomst av tal- och språkstörningar samt kommunikationssvårigheter hos barn, ur ett nationellt såväl som globalt perspektiv, samt samförekomst med andra funktionsnedsättningar. Differentiering av tal- och språkstörning gentemot andra funktionsnedsättningar som påverkar kommunikation och inlärning. Kategorisering av tal- och språkstörningar samt kommunikationssvårigheter i ett utvecklingsperspektiv. Möjliga orsaker till tal- och språkstörningar, grundade i teori om anatomiska, fysiologiska och kognitiva förutsättningar, samt vad detta innebär vad gäller prognos för fortsatt utveckling. Tal- och språkstörning i en flerspråkig miljö. Differentiering av talstörningar med primärt strukturell eller neurologisk förklaring (t ex vid kraniofacial missbildning, respektive dysartri och taldyspraxi) och talstörningar utan känd orsak, samt hur sådana störningar förhåller sig till språkstörning. Identifikation och beskrivning av karaktäristiska drag i talet vid olika typer av talstörningar.

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Bedömning, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Metoder för bedömning och diagnostik vid misstänkt tal- och språkstörning hos en- och flerspråkiga barn och ungdomar, både från ett teoretiskt och ett praktiskt perspektiv. Exempel på hur andra närliggande diagnoser påverkar bedömningen av barnets tal-, språk och kommunikation diskuteras.

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Behandling, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Principer för intervention vid tal-, språk- och kommunikationsstörningar (inklusive alternativ och kompletterande kommunikation) Principer för hur funktionella interventionsmål formuleras. Tillämpning av dessa principer vid analys av behandlingssessioner och för att planera intervention. Momentet innehåller också en aktivitet om kognitivt stöd för personer med kognitiva och kommunikativa nedsättningar.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, seminarier, laborationer, självständigt arbete i grupp och individuellt samt praktiska övningar. Obligatoriska inslag anges i schemat.

Examination

Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Karaktäristik
Skriftlig tentamen. 
 
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Bedömning
Deltagande i  obligatoriska läraktiviteter. Muntliga och skriftliga redovisningar i grupp samt individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Utöver godkänt innehåll i den skriftliga inlämningsuppgiften krävs att texten är formulerad enligt grundläggande normer för svensk sakprosa och språkriktighet (såsom behärskning av stavning, böjning, ords och konstruktioners stilvärde, skiljetecken och meningsbyggnad).
 
Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom: Behandling
Deltagande i obligatoriska läraktiviteter. Redovisning i grupp samt individuella skriftliga inlämningsuppgifter.

 

För kursen generellt

Vid frånvaro vid obligatoriska utbildningsinslag ansvarar studenten själv för att ta kontakt med kursansvarig lärare för ersättningsuppgift. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.Vid icke godkänd skriftlig individuell examinationsuppgift ges ytterligare ett tillfälle att lämna in ny sådan under innevarande termin eller senast till den tidpunkt som examinator har bestämt. En examinerande uppgift som lämnas in för sent är ogiltig och ska inte ingå i examinationsunderlaget vid betygsbeslutet. Examinator har dock möjlighet att ta hänsyn till om studenten har särskilda skäl för förseningen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i  en och samma examination. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kan ske enligt tidigare litteraturlista under en tid av ett år efter den tidpunkt då en förnyelse av litteraturlistan gjorts. Examination kommer att tillhandahållas under en tid av två år efter en eventuell nedläggning av kursen.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Karaktäristik

Obligatorisk litteratur

Grundbok i logopedi
Språkutveckling och språkstörning hos barn : Del 3 Flerspråkighet - utveckling och svårigheter Salameh, Eva-Kristina; Nettelbladt, Ulrika
Nettelbladt, Ulrika Språkutveckling och språkstörning hos barn. : teorier, utveckling och svårigheter D. 2 Pragmatik Salameh, Eva-Kristina
Utöver detta tillkommer material på lärplattformen PUMA.

Rekommenderad litteratur

Paul, Rhea Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating / Rhea Paul, Courtenay Norbury, Carolyn Gosse
Rvachew, Susan. Introduction to Speech Sound Disorders

Fördjupningslitteratur

American Speech-Language-Hearing Association Childhood Apraxia of Speech (Practice Portal)
Paradis, Johanne. Dual Language Development & Disorders : A Handbook on Bilingualism and Second Language Learning
Morphosyntactic Challenges for Swedish-Speaking Children with Developmental Language Disorder in Comparison with L1 and L2 Peers Reuterskiöld, Christina; Hallin, Anna Eva; Nair, Vishnu K K; Hansson, Kristina 42 (2021) :4, s. 720–739

Andrés-Roqueta, Clara; Katsos, Napoleon A Distinction Between Linguistic and Social Pragmatics Helps the Precise Characterization of Pragmatic Challenges in Children With Autism Spectrum Disorders and Developmental Language Disorder 63 (2020) :5, s. 1494-1508

Howard, Sara; Lohmander, Anette Cleft palate speech : assessment and intervention

Bedömning

Obligatorisk litteratur

Grundbok i logopedi
Paul, Rhea Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating / Rhea Paul, Courtenay Norbury, Carolyn Gosse
Lohmander, Anette Svante Manual

Rekommenderad litteratur

Rvachew, Susan. Introduction to Speech Sound Disorders
Paul, Rhea Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating / Rhea Paul, Courtenay Norbury, Carolyn Gosse

Fördjupningslitteratur

Hallin, Anna Eva; Partanen, Petri Factors affecting speech-language pathologists' language assessment procedures and tools - challenges and future directions in Sweden (2022)

Wikse Barrow, Carla; Körner, Karin; Strömbergsson, Sofia A survey of Swedish speech-language pathologists' practices regarding assessment of speech sound disorders (2023) :1, s. 23-34

Behandling

Obligatorisk litteratur

Grundbok i logopedi
Paul, Rhea Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating / Rhea Paul, Courtenay Norbury, Carolyn Gosse
Beukelman, David R.; Light, Janice C. Augmentative & alternative communication : supporting children and adults with complex communication needs

Fördjupningslitteratur

Evidence-based pathways to intervention for children with language disorders Ebbels, S. H.; McCartney, E.; Slonims, V.; Dockrell, J. E.; Norbury, C. F. 54 (2019) :1, s. 3-19

Språkutveckling och språkstörning hos barn : Del 3 Flerspråkighet - utveckling och svårigheter Salameh, Eva-Kristina; Nettelbladt, Ulrika
Rvachew, Susan. Introduction to Speech Sound Disorders
Williams, A. Lynn Interventions for Speech Sound Disorders in Children