Kursplan för

Integrerad deltentamen, 4,5 hp

Integrated preparatory examination, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT09 , HT13 , HT16 , HT22
Kurskod
2LK010
Kursens benämning
Integrerad deltentamen
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2008-11-11
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2022-05-23
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2022

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1 och 2 på läkarprogrammet.

Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen ha fullföljts.

Mål

Syfte
Kursen utgörs av examinationer, vilka syftar till att studenten ska visa sin förmåga att integrera uppnådda teoretiska kunskaper, praktiska färdigheter och värderingsförmåga från de basvetenskapliga kurserna i en ny kontext.
Studenten ska utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt kunna redogöra för och motivera hur grundläggande förklaringsmekanismer kan bidra till förståelse av hälsa och sjukdom ur ett kliniskt perspektiv
 
Lärandemål
Kunskapsmålen är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdighetsmålen enligt Millers pyramid (M1-M4)*.
 
Kunskap och förståelse
Studenten skall kunna  
- integrera och använda teoretisk kunskap (S2-S3)
- redogöra för och motivera hur grundläggande förklaringsmekanismer kan bidra till förståelse av hälsa och sjukdom i ett kliniskt perspektiv (S3)
 
Färdigheter
Studenten skall kunna
- visa hur man inhämtar anamnes med beaktande av ett personcentrerat arbetssätt, visa hur man genomför ett fysikaliskt status och hur man dokumenterar detta (M2-M3
- kunna föreslå, tolka och informera om vanliga diagnostiska undersökningar (M2-M3)
 
Förhållningssätt
Studenten skall kunna  
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling
- visa ett professionellt bemötande

Innehåll

Kursen består av tre moment (examinationer).

Kliniskt körkort, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar en praktisk färdighetsexamination på patient.

 

Skriftlig tentamen, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar en skriftlig tentamen bestående av fyra teman

Integrerande seminarium, 0.5 hp

Betygsskala: GU

Seminariet baseras på en presentation av och diskussion kring aspekter att beakta i svaren på ett urval av frågorna i den skriftliga tentamen.

 

Arbetsformer

Självstudier, reflektion och inläsning. Workshop. Examination.

Examination

Obligatorier: integrerande workshop vid kursintroduktion och samtliga examinationsmoment nedan
 
Kliniskt körkort
Examination: Strukturerat praktiskt prov 
 
Skriftlig tentamen
Examination: Skriftlig examination
 
Integrerande seminarium
Examination: Muntlig examination
 
Vid underkänt på något moment kompletteras enbart detta moment. För deltagande i det integrerande seminariet krävs att studenten har genomfört den skriftliga tentamen.
 
 
Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Antalet examinations- och praktiktillfällen är begränsade till sex (6).
 
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.
 
I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Kursen läggs ner och ges sista gången HT2022. Kursen ersätts inte med annan kurs då programmet avvecklas. Utöver ordinarie skriftlig examination, ges ytterligare 3 examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier och för praktiska examinationer erbjuds högst tre resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Skriftlig examination och obligatorier enligt denna kursplan ges sista gången HT23. Praktisk examination erbjuds sista gången VT23. Datum meddelas genom kurswebb.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.
* Målen är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin och Millers pyramid
SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera) 

Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlistan omfattar den samlade litteraturen för de fyra första terminerna inklusive Utbildningsplanen vid Läkarprogrammet, Karolinska Institutet.