Kursplan för

Det svårt sjuka barnet, 7,5 hp

The Critically Ill Child, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT15 , VT17 , HT19
Kurskod
2LK073
Kursens benämning
Det svårt sjuka barnet
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2011-11-07
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2019-04-03
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2019

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-9, kursen "Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen "Hälsa i samhälle och miljö".

För student som underkänts på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskap, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats skall en individuell handlingsplan upprättas och studenten är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte
Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap och färdighet i omhändertagande av det svårt sjuka barnet och dess familj. Kursen är en fördjupning till kursen Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling (Tema 6) på läkarprogrammet.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna och Millers pyramid (M1-M4).*

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna
- förstå och förklara hur barns metabolism, kroppsliga och psykosociala förutsättningar skiljer sig från den vuxnes och hur detta påverkar vården av det svårt sjuka barnet. (S3)
- analysera och diskutera viktiga aspekter av svåra, såväl akuta som kroniska, sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar. (S3)

Färdigheter
Studenten ska kunna
- genom anamnes och bedömning av somatiskt status i olika åldrar identifiera och initialt handlägga vissa svåra sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar, samt anpassa handläggningen till vårdprogram och aktuell forskning. (M3)
- söka och värdera vetenskaplig information från databaser och tillämpa evidensbaserad medicin. (M4)

Förhållningssätt
Studenten ska kunna
- uppvisa och tillämpa ett integrerat humanistiskt och kritiskt vetenskapligt förhållningssätt i vården av svårt sjuka barn och ungdomar. 
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Kursen är en fördjupningskurs inom området pediatrik och fokuserar på såväl det akut sjuka som det kroniskt svårt sjuka barnet. Utöver den rent medicinska fördjupningen tar kursen upp etiska och psykosociala aspekter på svår sjukdom samt hur man kan bemöta krisreaktion hos patienter och anhöriga. Stor vikt läggs vid att tillämpa evidensbaserad medicin och ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt och att praktiskt träna läkarrollen genom eget arbete under handledning.
 
I kursen ingår träning i initialt omhändertagande och stabilisering av ett svårt sjukt barn utifrån gällande barn-HLR-algoritm och inövad struktur för effektivt och patientsäkert teamarbete.  Kursen omfattar också att meddela svåra besked och medicinska beslut - på ett empatiskt och professionellt sätt - till föräldrar och patienter.

Arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Seminarier.
Färdighetsträning på kliniskt träningscentrum samt på simulatorcentrum med individuell strukturerad återkoppling.
Projektarbete med fokus på evidensbaserad vård med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Obligatorier:
VFU, seminarier och färdighetsövningar. Vid dessa moment tränar studenten kompetenser som behövs för att uppnå kursmålen och som inte går att tillgodogöra sig på annat sätt.

Examination:
Godkänd prestation i verksamhetsförlagd utbildning relaterat till kursmål.
Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Opposition på andra studenters projektarbeten. Individuell bedömning av studentens prestationer.

Kursansvarig bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.
 
Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat.

I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

Om kursen utgår upphör möjligheten att tentera kursen efter två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen fördjupar temanära kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen får inte medräknas i examen samtidigt med, inom eller utom landet, genomgången fördjupningskurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

*
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin;
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera)

Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid
M1) veta
M2) veta hur
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Egen litteratursökning efter artiklar i vedertagna databaser

Rekommenderad litteratur

Aktuell vetenskaplig litteratur