Kursplan för

Övre luftvägsproblem - fördjupningskurs, 7,5 hp

Advanced Course in Upper Airway Problems, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , HT12 , HT13 , HT16 , VT17
Kurskod
2LK074
Kursens benämning
Övre luftvägsproblem - fördjupningskurs
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Medverkande institutioner
  • Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2011-11-07
Reviderad av
Programnämnd 2
Senast reviderad
2016-10-19
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2017

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–9, kursen ”Klinisk medicin inriktning Reproduktion och utveckling”, samt att studenten är registrerad på kursen ”Hälsa i samhälle och miljö”.
 
Student som underkänts på verksamhetsförlagda utbildning (VFU)/motsvarande till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Syfte 
Kursens syfte är att studenten med hela läkarutbildningen som bas ska tillägna sig fördjupade kunskaper och färdigheter avseende de övre luftvägarnas medicinska och kirurgiska sjukdomar med tonvikt på öra-näsa-hals -aspekter.

Lärandemål
Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna

  • utförligt beskriva och bedöma vanliga symtom och tecken till övre luftvägsproblem (S3)
  • diagnostisera de vanligaste orsakerna till övre luftvägshinder och förklara samband med möjliga riskfaktorer (S3)
  • jämföra olika behandlingsalternativ och analysera konsekvenser av vald behandling (S3)

Färdigheter
Studenten ska kunna

  • inhämta relevant sjukhistoria för sjukdomar i de övre luftvägarna och självständigt utföra öron-, näs- och halsstatus samt fiberskopisk undersökning av övre luftvägar under okomplicerade förhållanden (M3)

Förhållningssätt
Studenten ska

  • visa ett kritiskt och vetenskapligt förhållningssätt till vetenskaplig information och kliniska behandlingar
  • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursen inleds med en teoretisk del med seminarier och föreläsningar med tonvikt på mål för kunskap och förståelse. Sedan följer verksamhetsförlagda veckor med mottagningar och på operation med tonvikt på färdighetsträning. Studenterna kommer under dessa veckor presentera fall de möter samt delta i simulatorövningar. Under resterande kurstid har studenten egna mottagningar för fortsatt färdighetsträning och tid för fördjupningsuppgift som redovisas inför kursdeltagarna. Studenten ska kunna föra kliniska resonemang baserat på teoretiska kunskaper i diskussion kring seminariefall och under den kliniska placeringen.

För att stimulera till eget arbete och inläsning används seminarier i stor omfattning. Fokus ligger på övre luftvägars sjukdomslära, behandlingsmetoder och undersökningsmetoder. ÖNH-perspektivet utgör grunden för kursen men flertalet tillstånd kommer även att belysas från andra discipliners kliniska synvinklar; anestesi-/intensivvård, infektion samt radiologi.

Seminarier omfattar forskningsfronten inom området och studenterna kommer att stimuleras till vetenskapligt reflektion och kritisk granskning. Detta sker förutom vid seminarier även i form av fördjupningsuppgift enskilt eller i grupp.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med studentmottagningar.

Färdighetsträning i form av praktiska övningar i bronkoscopi i simulator och träning i osteosyntes i träningslaboratorium.

Fördjupningsarbete kommer att utföras enskilt eller i grupp.

Examination

Obligatorier
Seminarier, undersökningsteknik, egen mottagning, simulerade övningar samt individuella fallbeskrivningar och presentation av grupparbeten.

Kursansvarig bedömer om, och i så fall hur, frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination
Godkänd prestation i VFU.
Muntlig examination vid seminarier.
Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete. Opposition på andra studenters projektarbeten.
Skriftlig examination.

Begränsningar av antalet prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. vad gäller verksamhetsförlagda moment har studenten rätt att genomgå dessa två (2) gånger.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändring ges två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.
 
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.
 
* Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera),
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva),
S3) relaterad (ex. analysera, relatera), och
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera).
 
Färdigheterna är nivåindelade enligt Millers pyramid:
M1) veta,
M2) veta hur man utför,
M3) kunna visa, och
M4) kunna utföra yrkesmässigt.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk

Öron-, näs- och halssjukdomar, huvud- och halskirurgi Anniko, Matti
ÖNH-handboken Friis-Liby, Janne; Groth, Anita

Rekommenderad

Aktuell vetenskaplig litteratur