Kursplan för

Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv, 7,5 hp

Human Rights and International Organisations in a Global Health Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2013.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , HT16 , VT18 , VT20 , HT20 , HT21 , HT23
Kurskod
2LK099
Kursens benämning
Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2012-10-25
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2013

Särskild behörighet

Samtliga poäng från T1-T9.

Mål

Den övergripande målsättningen är att studenten ska ha fått en fördjupad och breddad insikt i, och förståelse för, arbetet för en ökad respekt för mänskliga rättigheter och den humanitära rätten, samt mera specifikt för ”Rätten till bästa uppnåeliga hälsa”.

Kunskap och förståelse

Studenten skall kunna
- redogöra för det internationella Mänskliga Rättighetssystemet, dess filosofiska, politiska och juridiska bas samt för de 8 viktigaste internationella konventionerna (S2)
- analysera och reflektera över relationen mellan internationell och nationell lag (S3)
- redogöra för vad begreppet ’Rätten till Hälsa’ inbegriper och hur det kan förverkligas (S2)
- förklara den humanitära rätten och relatera den till hälsoområdet och läkarens ansvar (S3)
- beskriva de viktigaste internationella organisationerna inom hälsoområdet globalt och analysera och reflektera över deras roll och relation till nationella regeringar (S4)

Färdigheter

Studenten ska kunna
- relatera aktuella folkhälsoproblem och enskilda patientfall till ’rätten till hälsa’ (M3)

Förhållningssätt

Studenten ska kunna
     - visa förmåga att tolka internationell policy och förstå hur det påverkar
     arbetet lokalt och globalt (S3)

Innehåll

Kursen kommer att omfatta:
- den filosofiska, legala och politiska basen för och utvecklingen av det Mänskliga Rättighetssystemet
- relationen mellan nationell och internationell rätt
- de 8 huvudkonventionerna och hur de relaterar till hälsa och hälso- och sjukvård med fokus på:
- Internationella Konventionen om Medborgerliga och Politiska Rättigheter (CCPR)
- Internationella Konventionen om Sociala, Ekonomiska och Kulturella rättigheter (ICSECR)
- Konventionen om Barnets Rättigheter (CRC)
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)
- processen från idé till internationell policy utifrån exempel som Alma Ata Deklarationen 1978, Code on Marketing Breastmilk Substitutes 1982, Milleniemålen 2000 och Tobakskonvention 2011 
- den Humanitära Rätten och Internationella Röda Kors-kommitténs arbete
- aktuella exempel på konflikter mellan mänskliga rättigheter och nationell lagstiftning (papperslösas 
situation, apatiska flyktingbarn, minoritetsgrupper)
- struktur och arbetsformer för de viktigaste internationella organisationerna (WHO, UNICEF, UNAIDS, OHCHR)

Arbetsformer

Arbetsformer i kursen utgörs av föreläsningar, seminarier, litteraturstudier samt egna hemuppgifter.  Deltagande i samtliga föreläsningar rekommenderas starkt för att klara kursens mål då läroböcker eller annan litteratur som återspeglar området på motsvarande sätt ej finns att tillgå.

Kursen motsvarar 5 veckors heltidsstudier eller 200 timmar, varav 30 timmar lärarledd undervisning i form av 10 föreläsnings-/seminarietillfällen, övrig tid är avsatt för gruppuppgifter, egen läsning samt inlämningsuppgifter. Kursen kommer att gå på kvartsfart på kvällstid.

Examination

Examination utgörs av inlämningsuppgifterna och deltagandet i seminarier.

Övergångsbestämmelser

Om kursen utgår ur SVK utbudet upphör möjligheten att tentera kursen efter minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursen fördjupar och breddar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet men är inte definierad som temanära (core-nära) till någon av läkarprogrammets temakurser.

Begränsning av antal prov- och praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Kursen får inte medräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

25 questions & answers on health & human rigths
Rubenson, Birgitta Health and human rights
The right to health : theory and practice Backman, Gunilla

Rekommenderad läsning

Greenhill, Malin; Ulfsparre, Christina Mänskliga rättigheter för alla och envar
Nickel, James W Making sense of human rights
Gunner, Göran; Namli, Elena Allas värde och lika rätt : perspektiv på mänskliga rättigheter