Kursplan för

Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv, 7,5 hp

Human Rights and International Organisations in a Global Health Perspective, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2018.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , HT16 , VT18 , VT20 , HT20 , HT21 , HT23
Kurskod
2LK099
Kursens benämning
Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnd 2
Datum för fastställande
2012-10-25
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2017-11-02
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2018

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1–9, kursen ”Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling", samt att studenten är registrerad på kursen ”Hälsa i samhälle och miljö”.

Mål

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig en fördjupad och breddad insikt i, och förståelse för, arbetet för en ökad respekt för mänskliga rättigheter, den humanitära rätten samt ”Rätten till bästa uppnåeliga hälsa”.

Kunskap och förståelse
Studenten skall kunna
- redogöra för det internationella Mänskliga Rättighetssystemet, dess filosofiska, politiska och juridiska bas samt för de 8 viktigaste internationella konventionerna (S2)
- analysera och reflektera över relationen mellan internationell och nationell lag, beskriva de viktigaste internationella organisationerna inom hälsoområdet globalt samt analysera och reflektera över deras roll och relation till nationella regeringar (S4)
- förklara den humanitära rätten och relatera den till hälsoområdet och läkarens ansvar (S3)

Färdigheter
Studenten ska kunna
- redogöra för vad begreppet ’Rätten till Hälsa’ inbegriper, diskutera hur det kan förverkligas samt diskutera aktuella folkhälsoproblem och enskilda patientfall i relation till ’rätten till hälsa’ (M3)

Förhållningssätt
Studenten ska kunna
- visa förmåga att tolka internationell policy och förstå hur det påverkar arbetet lokalt och globalt
- uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling (PU)
 

Innehåll

Kursen omfattar:
- den filosofiska, legala och politiska basen för och utvecklingen av det Mänskliga Rättighetssystemet
- relationen mellan nationell och internationell rätt
- de 8 huvudkonventionerna och hur de relaterar till hälsa och hälso- och sjukvård med fokus på:
- Internationella Konventionen om Medborgerliga och Politiska Rättigheter (CCPR)
- Internationella Konventionen om Sociala, Ekonomiska och Kulturella rättigheter (ICSECR)
- Konventionen om Barnets Rättigheter (CRC)
- Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD)
- processen från idé till internationell policy utifrån exempel som Alma Ata Deklarationen 1978, Code on Marketing Breastmilk Substitutes 1982, Milleniemålen 2000 och Tobakskonvention 2011 
- den Humanitära Rätten och Internationella Röda Kors-kommitténs arbete
- aktuella exempel på konflikter mellan mänskliga rättigheter och nationell lagstiftning (papperslösas 
situation, apatiska flyktingbarn, minoritetsgrupper)
- struktur och arbetsformer för de viktigaste internationella organisationerna (WHO, UNICEF, UNAIDS, OHCHR)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, litteraturstudier samt egna hemuppgifter.  Deltagande i samtliga föreläsningar rekommenderas starkt för att klara kursens mål då läroböcker eller annan litteratur som återspeglar området på motsvarande sätt ej finns att tillgå.

Uppsatserna ska presentera i smågrupper och lämnas in i slutet av SVK-perioden.

Kursen omfatta initialt 5 föreläsnings-/seminarietillfällen kvällstid under terminens första halva, följt av ytterligare 5 föreläsnings-/seminarietillfällen kvällstid under ordinarie kurstid för SVK. Övrig tid är avsatt till självstudier, inlämningsuppgifter och uppsatsskrivning.

Examination

Obligatorier
Examination

Examinationen utgörs av:
- Examinerande seminarier
- 2 inlämningsuppgifter relaterade till de 2 första seminarierna
- En uppsats om något av de ämnen som tas upp under de övriga sex seminarierna

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

 

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av styrelsen för utbildning vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

* Målen är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin och Millers pyramid
SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera) 

Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

25 questions & answers on health & human rigths
Rubenson, Birgitta Health and human rights
The right to health : theory and practice Backman, Gunilla

Rekommenderad läsning

Greenhill, Malin; Ulfsparre, Christina Mänskliga rättigheter för alla och envar
Nickel, James W Making sense of human rights
Gunner, Göran; Namli, Elena Allas värde och lika rätt : perspektiv på mänskliga rättigheter