Kursplan för

Upptakt - Introduktion till läkaryrket, 6 hp

Introductory Course, 6 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , VT21
Kurskod
2LK153
Kursens benämning
Upptakt - Introduktion till läkaryrket
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Medverkande institutioner
 • Institutet för miljömedicin
 • Institutionen för lärande, informatik, management och etik
 • Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2018-04-17
Reviderad av
Programnämnden för läkarprogrammet
Senast reviderad
2019-11-07
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Mål

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till läkarutbildningens mål och dess utformning vid Karolinska Institutet, läkaryrket, hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomi samt betydelsen av ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt i läkaryrket.

Lärandemål
Målen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela läkarutbildningen och därmed de nationella lärandemålen. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:

 • diskutera de kompetenser som behövs för läkaryrket och Karolinska Institutets uppförandekod utifrån de nationella målen för läkarexamen (S2).
 • redogöra för grundläggande verktyg och metoder som kan användas för att besvara vetenskapliga forskningsfrågor (S2)
 • redogöra för basala etiska principer och definiera vetenskapliga, etiska och humanistiska, aspekter av det medicinska förhållningssättet. (S2)
 • redogöra för hälsa och sjukdom ur ett samhälls- och befolkningsperspektiv, hälso- och sjukvårdens uppbyggnad och ekonomi, principer för medicinsk behandling, patientsäkerhet och prevention samt för hur synen på dessa förändras med den vetenskapliga utvecklingen (S2)
 • identifiera och beskriva kompetensen hos de professioner som samverkar inom det kommande verksamhetsområdet (S2)
 • redogöra för arbetssättet under patient-läkarmötet, bakgrund till och evidens för patientcentrerat arbetssätt, samt förklara grundläggande kliniska undersökningsmetoder (S2)

Färdigheter
Studenten ska kunna:

 • avgöra om andnings- och/eller cirkulationsstillestånd föreligger och utföra basal hjärtlungräddning (M3)
 • söka vetenskaplig information kring en folkhälsorelaterad fråga och skriftligen kommunicera en  syntes av denna (M2)

Förhållningssätt
Studenten ska kunna:

 • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling

Innehåll

Kursen består av flera moment som tillsammans ger en introduktion till läkaryrket och läkarstudierna.

Läkaryrket och professionell utveckling, 3.0 hp

Betygsskala: GU

I momentet ingår undervisning om de nationella målen för läkarexamen, läkarutbildningens utformning, uppförandekoden vid Karolinska Institutet och studentens roll under utbildningen. Studenterna skriver en individuell studieplan för terminen som en träning i att ta eget ansvar för studierna och det framtida läkaryrket.

Studenterna får en introduktion till läkaryrkets olika roller, ett professionellt och humanistiskt förhållningssätt samt får grundläggande undervisning i medicinsk etik. I momentet ingår också undervisning i professionalism, läkaryrkets historia, humaniora och läkekonst, patientdelaktighet, icke-verbal kommunikation och empati.

Under kursen startar mentorsprogrammet, som kommer att återkomma under flera kurser under läkarprogrammet.

Studenterna får träna på att tillämpa principer för strukturerad återkoppling med hjälp av bedömningskriterier samt samverka med studenter från den egna och andra professioner i lärandeaktiviteter individuellt och i grupp, diskutera kring hur samverkan mellan andra vårdprofessioner bidrar till ökad säkerhet och förbättrad hälsa.

Dessutom innefattar momentet en introduktion till patientcentrering, patientcentrerat arbetssätt samt en praktisk introduktion till patient-läkarmötet och kliniskt arbete. Studenterna tränar och får återkoppling på att tillämpa de basala patientcentrerade samtalsverktygen öppet lyssnade och enkel sammanfattning.

Träning i basal hjärtlungräddning (HLR) på kliniskt träningscenter (KTC) ingår.

Hälsa och samhälle, 1.5 hp

Betygsskala: GU

I momentet ingår en introduktion till hälsa och sjukdom i ett samhälls- och befolkningsperspektiv, hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomi, patientsäkerhet och förbättringsarbete inom vården. Dessutom ingår riskbedömning, prevention och hälsofrämjande arbete.

Momentet omfattar grupparbete med begreppskartor samt grupparbete kring arbets- och miljömedicinska hälsorisker.

Vetenskaplig utveckling, 1.5 hp

Betygsskala: GU

Momentet omfattar en introduktion till epidemiologi, biostatistik samt vetenskaplig informationssökning och kommunikation.

Studenterna genomför ett projektarbete inom området hälsofrämjande arbete som avslutas med en skriftlig inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, grupparbeten, workshop, självstudier, reflektion och inläsning.

Examination

Moment Läkaryrket och professionell utveckling
Obligatorier

 • Peer-ledda seminarier om läkarutbildningen och studentens roll under utbildningen.
 • Seminarier om den professionella rollen och det humanistiska förhållningssättet.
 • Seminarier om patient-läkarmötet, patientcentrering, och tidig introduktion till kliniska undersökningsmetoder.
 • Seminarier om medicinsk etik.
 • Mentorledd workshop, självskattning samt handlingsplan
 • IPL-dag med tema hälsa

Examination:
Två skriftliga inlämningsuppgifter inom etik och en skriftlig individuell reflektionsuppgift om professionell utveckling.
Praktisk examination av HLR.
Skriftlig examination som sker samtidigt med övriga moment i slutet av kursen.

Moment Hälsa och samhälle
Obligatorier:
Grupparbeten

Examination:
Skriftlig examination som sker samtidigt med övriga moment i slutet av kursen.

Moment Vetenskaplig utveckling:

Examination:
Skriftlig inlämningsuppgift i form av ett vetenskapligt projektarbete inom folkhälsområdet.
Skriftlig examination som sker samtidigt med övriga moment i slutet av kursen.
 

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Inlämningsuppgifter som lämnas in för examination eller som komplettering för missat obligatoriskt undervisningsmoment efter angiven deadline bedöms vid nästkommande examinationstillfälle.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Vid mindre brister i den skriftliga inlämningsuppgiften kan student beredas möjlighet att inom en definierad tidsram göra begränsade korrigeringar efter examinerande lärares anvisningar, med möjligheten att därpå godkännas, medan större brister leder till underkänt betyg.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser
För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt Karolinska Institutets riktlinjer.
 
* Målen är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin och Millers pyramid
SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera)
 
Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Professionell utveckling inom läkaryrket Andersson, Sven-Olof
Utbildningsplan för läkarprogrammet vid Karolinska Institutet