Kursplan för

Upptakt - Introduktion till läkaryrket, 6 hp

Introductory Course, 6 credits
Denna kurs är nedlagd, för mer information se rubriken Övergångsbestämmelser i den sista versionen av kursplanen.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT18 , VT19 , HT19 , VT20 , VT21
Kurskod
2LK153
Kursens benämning
Upptakt - Introduktion till läkaryrket
Hp
6 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
G1 - Grundnivå 1 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Medverkande institutioner
 • Institutet för miljömedicin
 • Institutionen för lärande, informatik, management och etik
 • Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Institutionen för global folkhälsa
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2018-04-17
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2018

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13). Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Mål

Syfte
Syftet med kursen är att ge studenten en introduktion till läkarutbildningens mål och dess utformning vid Karolinska Institutet, läkaryrket, hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomi samt betydelsen av ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt i läkaryrket.

Lärandemål
Målen relaterar till de övergripande lärandemålen för hela läkarutbildningen och därmed de nationella lärandemålen. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4) *.

Kunskap och förståelse
Studenten ska kunna:

 • diskutera de kompetenser som behövs för läkaryrket, samt redogöra för basala etiska principer och Karolinska Institutets uppförandekod utifrån de nationella målen för läkarexamen (S2).
 • redogöra för hälsa och sjukdom ur ett samhälls- och befolkningsperspektiv, hälso- och sjukvårdens uppbyggnad och ekonomi, principer för medicinsk behandling, patientsäkerhet och prevention samt för hur synen på dessa förändras med den vetenskapliga utvecklingen (S2).
 • formulera en vetenskaplig forskningsfråga samt redogöra för grundläggande verktyg och metoder för att kunna besvara den ställda frågan (S2)
 • identifiera och beskriva kompetensen hos de närmaste andra professioner som det kommande yrket samverkar med (S2)
 • redogöra för bakgrund till och evidens för patientcentrerat arbetssätt (S3)

Färdigheter
Studenten ska kunna:

 • avgöra om andnings- och/eller cirkulationsstillestånd föreligger och utföra basal hjärtlungräddning (M3)
 • förklara och demonstrera grundläggande kliniska undersökningsmetoder av patienter såsom auskultation av hjärta och lungor, kontroll av puls och blodtryck (M2)
 • söka vetenskaplig information kring en folkhälsorelaterad fråga samt muntligen och skriftligen kommunicera en egen syntes av denna (M2)
 • tillämpa principer för strukturerad återkoppling med hjälp av bedömningskriterier (M1-2)
 • samverka med studenter från den egna och andra professioner i lärandeaktiviteter individuellt och i grupp (M3)
 • tillämpa de basala patientcentrerade samtalsverktygen öppet lyssnade och enkel sammanfattning (M3)

Förhållningssätt
Studenten ska kunna:

 • reflektera över betydelsen av ett humanistiskt, etiskt, vetenskapligt och personcentrerat förhållningssätt inom medicinen
 • uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och personal samt ta aktivt ansvar för sitt lärande och sin professionella utveckling
 • reflektera kring det egna ansvaret inför studierna och det framtida yrket
 • reflektera kring hur samverkan mellan andra vårdprofessioner bidrar till ökad säkerhet och förbättrad hälsa

Innehåll

Kursen består av tre moment:

Läkaryrket och professionell utveckling, 3.0 hp

Betygsskala: GU
 • De nationella målen för läkarexamen, läkaryrkets olika roller samt läkarutbildningens utformning vid Karolinska Institutet.
 • Studentens roll vid Karolinska Institutet.
 • Introduktion till patientcentrering, kliniska undersökningsmetoder och HLR.
 • Medicinsk etik, professionalism samt uppförandekoden vid Karolinska Institutet
 • Introduktion till mentorsstrimman inklusive ett första möte mellan studenter och deras mentorer
 • Introduktion till interprofessionellt arbetssätt

Hälsa och samhälle, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Introduktion till hälsa och sjukdom i ett samhälls- och befolkningsperspektiv
 • Hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomi
 • Patientsäkerhet och förbättringsarbete inom vården
 • Riskbedömning, prevention och hälsofrämjande arbete

Vetenskaplig utveckling, 1.5 hp

Betygsskala: GU
 • Introduktion till vetenskapsteori, epidemiologi, biostatistik, samt vetenskaplig informationssökning och kommunikation.
 • Projektarbete inom området hälsofrämjande arbete inklusive skriftlig och muntlig presentation
 • Peer review av projektarbeten

Arbetsformer

Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, färdighetsträning, självstudier, inläsning, reflektion.

Examination

Moment Läkaryrket och professionell utveckling

Obligatorier:

 • Seminarier om patientmötet och tidig introduktion i kliniska undersökningsmetoder
 • Seminarier om medicinsk etik
 • Seminarier kring interprofessionell utbildning (IPE)
 • Basal hjärt-lungräddning
 • Mentorsträff
 • Peer-learning seminarier

Examination:

 • Examinerande seminarier:
  Patientmötet
  Kliniska undersökningar
 • Studenterna ska i mindre grupper diskutera fall med hjälp av medicinetiska verktyg och redovisa gruppens sammanfattningar på 3 skriftliga inlämningsuppgifter (studenternas prestationer bedöms per grupp)Skriftlig inlämningsuppgift innefattande reflektion, baserad på egna erfarenheter av kontakter med studenter från andra professioner under kursen, av hur samverkan med studenter från andra professioner kan gagna den egna utvecklingen och skapa mervärde för patienten
 • Praktisk examination av basal hjärt-lungräddning.

Moment Hälsa och samhälle:

Obligatorier:
Grupparbete

Examination:
Hälso- och sjukvårdens organisation och ekonomi samt hälsans bestämningsfaktorer: Skriftlig examination

Moment Vetenskaplig utveckling:

Examination:

 • Skriftlig examination av medicinsk informationssökning.
 • Muntlig och skriftlig examination av projektarbete inom hälsofrämjande arbete.

 
Allmänt om examination

 • Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 • Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle.
 • Vid mindre brister i den skriftliga inlämningsuppgiften kan student beredas möjlighet att inom en definierad tidsram göra begränsade korrigeringar efter examinerande lärares anvisningar, med möjligheten att därpå godkännas, medan större brister leder till underkänt betyg.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering genomförs enligt Karolinska Institutets riktlinjer.
 
* Målen är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin och Millers pyramid
SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera)
 
Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt
 

Litteratur och övriga läromedel

Professionell utveckling inom läkaryrket Andersson, Sven-Olof
Utbildningsplan för läkarprogrammet vid Karolinska Institutet