Kursplan för

Expeditions- och vildmarksmedicin, 3 hp

Expedition and Wilderness Medicine, 3 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT23 , VT24
Kurskod
2LK175
Kursens benämning
Expeditions- och vildmarksmedicin
Hp
3 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Medicin 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för medicin, Solna
Beslutande organ
Programnämnden för läkarprogrammet
Datum för fastställande
2022-10-24
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Alla högskolepoäng från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi och minst 40 hp från kursen Klinisk medicin.

Mål

Syfte
Kursen syfte är att öka studenternas förståelse för omgivningens betydelse för kroppens patofysiologi och de unika utmaningar som finns vid sjukvård i avlägsna miljöer. Kursen utgör en fördjupning till Klinisk medicin - inriktning kirurgi (tema 4) på läkarprogrammet och bygger på kunskaper och färdigheter inom akutsjukvård och fysiologi.

Lärandemål
Målen relaterar till de övergripande lärandemålen för läkarprogrammet. Kunskaperna är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin (S1-S4) och färdigheterna enligt Millers pyramid (M1-M4).*

Kunskap och förståelse
Studenten skall kunna:

  • Beskriva hur handläggningen av vanligt förekommande akuta sjukdomstillstånd i avlägsen miljö skiljer sig från sjukhusmiljö (S2).
  • Resonera kring omgivningens betydelse för kroppens patofysiologi och relatera detta till sjukdomstillstånd och symptom associerade med omgivningsfaktorer som hög höjd eller extrema temperaturer (S3).

Färdighet och förmåga
Studenten skall kunna:

  • Initiera behandling av vanligt förekommande sjukdomstillstånd och skador i extraordinära miljöer utan tillgång till primärvårdsmottagning eller akutsjukvårdsinrättning (M3).
  • Genomföra en medicinsk riskanalys inför en expedition utifrån deltagarnas individuella förutsättningar i förhållande till förväntade utmaningar (M2).

Förhållningssätt
Studenten skall kunna:

  • Reflektera över etiska dilemman som kan uppstå vid sjukvård i avlägsen miljö.
  • Uppträda respektfullt mot patienter, andra studenter, lärare och annan personal samt ta aktivt ansvar för sitt eget lärande och sin professionella utveckling.

Innehåll

Kursen innehåller en fördjupning i omgivningsfysiologi, sjukvård på avlägsna platser och praktiska färdigheter, med beaktande av etiska överväganden och utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt.

Omgivningsfysiologi: Kunskap om kroppens normalfysiologi och hur den påverkas av faktorer såsom hög höjd, extrema temperaturer eller presentation är centralt för att förstå de sjukdomstillstånd som kan uppstå. Kursen går igenom diagnostik och behandling av höjdsjuka, high altitude pulmonary edema (HAPE), high altitute cerebral edema (HACE) och dykarsjuka.

Sjukvård på avlägsna platser: Kursen tar upp särskilda utmaningar som finns i avlägsna miljöer och tekniker för att hantera dessa på ett medicinskt säkert och evidensbaserat sätt.

Praktiska färdigheter: Studenten får träna på praktiska färdigheter som krävs för säker sjukvård och förflyttning i fältmiljö exempelvis stabilisering av frakturer och smärtlindring.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, grupparbete och praktisk färdighetsträning. Formativa bedömningar ges under scenarioträning och presentation av grupparbete.

Examination

Obligatorier
Deltagande vid simuleringar och seminarier då formativ bedömning sker.

Examination
Praktisk färdighetsexamination (simuleringar) Muntlig examination baserade på patientfall. Vid examinationen bedöms studenternas prestation enskilt. Skriftlig inlämningsuppgift (riskanalys)

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Begränsning av antal prov- eller praktiktillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. För verksamhetsförlagda moment gäller som regel att de endast kan repeteras en gång.

Avbrytande av VFU
Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning
(VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar ges minst två ytterligare prov (exklusive ordinarie prov) på det tidigare innehållet under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Kursvärdering sker enligt de riktlinjer som angivits av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet.

Kursen ansluter till och fördjupar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom läkarprogrammet och är definierad som temanära.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången fördjupningskurs, vars innehåll helt eller i väsentliga delar överensstämmer med innehållet i kursen.

* Målen är nivåindelade enligt SOLO-taxonomin och Millers pyramid
SOLO-taxonomin:
S1) enkel (ex. känna till, identifiera)
S2) sammansatt (ex. redogöra för, beskriva)
S3) relaterad (ex. analysera, relatera)
S4) utvidgad (ex. teoretisera, analysera)

Millers pyramid:
M1) veta
M2) veta hur man utför
M3) kunna visa
M4) kunna utföra yrkesmässigt

Litteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

Kiwanuka, Olivia Vildmarksmedicin : första hjälpen och sjukvård på tur och expedition
Moore, James Oxford handbook of expedition and wilderness medicine