Kursplan för

Cancerprevention och hälsopedagogik, 7,5 hp

Cancer Prevention and Health Education, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2022.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT13 , HT15 , VT17 , VT22
Kurskod
2ON011
Kursens benämning
Cancerprevention och hälsopedagogik
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Omvårdnad 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 9
Datum för fastställande
2012-12-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-10-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2022

Särskild behörighet

Antagen till Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård

Mål

Kursen mål är att studenten ska ha förvärvat kunskaper och fördjupad förståelse för cancerprevention och hälsopedagogik. Kursen skall ge förutsättningar för att som specialistsjuksköterska agera för att förebygga cancersjukdom och främja hälsa och livskvalitet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • Visa fördjupad kunskap om vanliga begrepp inom folkhälsovetenskap
 • Visa fördjupad kunskap om förekomst av cancersjukdom internationellt och nationellt, cancer som globalt och nationellt hälsoproblem
 • Identifiera och visa fördjupad kunskap om cancerprevention (primär, sekundär, tertiär)
 • Reflektera och värdera olika interventioner vid cancerrisk och betydelsen av cancerscreening
 • Visa fördjupad kunskap om hälsopedagogik samt förklara olika begrepp och metoder av betydelse för hälsopedagogiskt arbete
 • Identifiera och värdera specialistsjuksköterskans roll i samband med planering, genomförande och utvärdering av hälsopedagogiskt förhållningssätt  på individ-, grupp- och omvärldsnivå

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • Identifiera och bedöma patienters och närståendes behov av kunskap för att underlätta och säkerställa delaktighet i vård och behandling
 •   Med hälsopedagogiska metoder som grund utgå  från människors olika lärandebehov med beaktande av etiska och samhälleliga aspekter samt mänskliga rättigheter 
 • Identifiera, jämföra och värdera pedagogiska metoder för information och kommunikation som vid cancerprevention

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 • Reflektera och argumentera kring informationssamhällets betydelse för cancerprevention och hälsopedagogik
 • Analysera sambandet mellan attityder till cancersjukdom i samhället och cancerprevention

Innehåll

 • Cancer i ett globalt  folkhälsoperspektiv
 • Cancerprevention och screening samt att leva med cancerrisk 
 • Begrepp av betydelse för hälsopedagogiskt arbete
 • Patientens lärande och e-hälsa
 • Etiska ställningstaganden i förhållande till hälsopedagogiskt arbete och cancerprevention

Arbetsformer

Kursen genomförs som distansutbildning på halvfart.

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, diskussioner, seminarier samt föreläsningar. Fältstudie med studiebesök ingår. 

Studieuppgifter, seminarier och schemalagda gruppträffar är obligatorisk.

Examination

I kursen ingår en examinationsuppgift. Examinationsuppgiften skrivs enskilt eller i par i form av en projektplan.  Den presenteras vid ett seminarium. Vid examinationen bedöms relevansen för områden och den vetenskapliga anknytningen.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats.

Om studenten genomfört sex underkända examinationer ges inte något ytterligare examinationstillfälle.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd. Betyg sätts av examinator. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, samtliga studieuppgifter genomförts och att examinationen är godkänd. För sent inlämnad examinationsuppgift beaktas ej. Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Rekommderad kurslitteratur

Eide, Hilde; Eide, Tom Omvårdnadsorienterad kommunikation : relationsetik, samarbete och konfliktlösning Glad, Anette
Den lärande patienten Hansson Scherman, Marianne; Runesson, Ulla
Fossum, Bjöörn Kommunikation : samtal och bemötande i vården
Kearney, Nora; Richardson, Alison (eds) Nursing patients with cancer : principles and practice
Pedagogik inom vård och omsorg Pilhammar Andersson, Ewa; Bergh, Madeleine
Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård Silén, Charlotte; Bolander Laksov, Klara