Kursplan för

Klinisk psykologi 2, 25,5 hp

Clinical Psychology 2, 25,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2012.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18
Kurskod
2PS016
Kursens benämning
Klinisk psykologi 2
Hp
25,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-05-21
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2012-05-08
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2012

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammets termin 1-5 omfattande 150 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 6.

Mål

Moment 1
Efter genomgånget kursmoment ska studenten kunna:
- Redogöra för och använda sig av motiverande samtalsmetodik
- Beskriva samtals-/intervjumetodologiska principer och avväganden i olika populationer och situationer. Dessa principer och avväganden ska även diskuteras ur ett etiskt perspektiv

Moment 2
Efter avslutat kursmoment ska studenten kunna:
- Genomföra DSM-IV-diagnosticering av psykiatriska syndrom
- Teoretiskt diskutera samt genomföra beteendeanalys/fallkonceptualisering
- Redogöra för och tillämpa kunskap om vetenskapsteori, forskningsmetod/design, statistik och etik inom klinisk psykologi
- På ett fördjupat sätt redogöra för, visa förståelse för teorin bakom samt genomförande av olika evidensbaserade behandlingsmetoder vid psykiatriska/beteendemedicinska syndrom
- Ha kunskap om lagar samt etiska dilemman och frågeställningar och om hur dessa hanteras i kliniska sammanhang

Moment 3
Efter avslutat kursmoment ska studenten kunna:
- Redogöra för och reflektera kring erfarenheter från att ge psykologisk behandling via internet
- Skriva journalanteckningar i enlighet med lagstiftning
- Ge en detaljerad beskrivning av ett evidensbaserat behandlingsupplägg för ett hälsorelaterat problem, ångest- eller depressionstillstånd.

Moment 4
Efter avslutat kursmoment ska studenten kunna:
- Planera och genomföra testning med WAIS-IV samt ge återkoppling till testperson
- Genomföra kliniska bedömningar och föra diagnostiska resonemang om komplexa patientfall
- Redogöra för och tillämpa kliniska principer/lagar/etik vid utredningar samt journal-/intygs-/utlåtandeskrivning

Moment 5
Efter avslutat kursmoment ska studenten kunna:
- Översiktligt redogöra för några viktiga begrepp inom allmän farmakologi
- Redogöra för läkemedelsbehandling vid psykiatriska sjukdomar samt redogöra för verkningsmekanismer och biverkningar för några av dessa läkemedel

Innehåll

Samtals- och intervjumetodik 3: Motiverande samtal, 3 hp Under momentet får studenterna lära sig färdigheter i motiverande samtal. Dessutom ges kunskap om samtal med olika populationer (t.ex. barn-äldre), dels kunskap om samtal i specifika kontextuella situationer (t.ex. rättsliga situationer) och centrala aspekter att förhålla sig till i dessa sammanhang (t.ex. minnesförmåga, samtalslängd, tolk, etc.). Syftet är att studenten ska kunna använda motiverande samtalsfärdigheter samt generell samtalsmetodik i skilda situationer på ett flexibelt och individualiserat sätt utifrån evidensbaserade riktlinjer. Klinisk psykologi: diagnosticering och intervention, 10.5 hp Detta kursmoment innehåller fördjupad kunskap kring etiologi/symptombild vid såväl DSM-IV-diagnoser, som neuropsykologiska syndrom, somatiska sjukdomar, och bedömning av dessa syndrom. Ett behandlande perspektiv betonas, dvs. planering och genomförande av evidensbaserade behandlingsinsatser. Kursmomentet ger kunskap om teoribildning och centrala behandlingsaspekter vid skilda typer av behandlingsmetoder (t.ex. kognitiv beteendeterapi [KBT], dialektisk beteendeterapi [DBT], acceptance and commitment therapy [ACT], interpersonell terapi [IPT]), med viss betoning på KBT motiverad av forskningsläget. Evidensbaserad behandling för ett flertal vanliga psykiatriska och beteendemedicinska problemområden för barn, tonåringar och vuxna tas upp. Processen från beteendeanalys, testresultat och bedömning till planering av behandlande/rehabiliterande insatser diskuteras och övas på. Vissa undervisningsinslag om sjukdomslära/diagnosticering samplaneras om möjligt med läkarprogrammet för att befordra framtida interprofessionella färdigheter.

Praktiska färdigheter som tas upp inom ramen för Klinisk psykologi 2, moment 1 och 2, övas vidare på inom ramen för den parallella kursen ”Självkännedom och kliniska färdigheter” 4,5 hp (egenterapi i grupp). Psykologisk behandling via internet, 4.5 hp Studenten får ta detaljerad del av ett evidensbaserat internetupplägg för behandling av vanligt förekommande psykiatrisk eller hälsorelaterad problematik. Varje student auskulterar hos en behandlare och får under handledning genomföra delar av en behandlingskontakt. Grupphandledning och föreläsningar ges kring behandlingsupplägget. Journalskrivning praktiseras. Mot slutet av kursmomentet sammanfattas behandlingskontaktens resultat. Studenterna reflekterar muntligt i grupp över erfarenheter från behandlingskontakten. Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning 2, 4.5 hp Under detta andra inslag av utredningsmetodik/utlåtandeskrivning ligger tyngdpunkten på att lära sig ett allmänt begåvningstest för vuxna (WAIS-IV), förstå och tolka testresultat, samt på kommunikation/överföring av resultat från en bedömning/utredning. Studenten tränar i bedömning/planering av hur man utreder frågeställningar om begåvning och neuropsykologisk problematik samt tolkning av testresultat. Studenten tränar också att skriva intyg, utlåtanden och journalanteckningar. Grundläggande farmakologi, 3 hp Inom ramen för momentet grundläggande farmakologi får studenten grundläggande kunskaper i allmän farmakologi (farmakokinetik, farmakodynamik och läkemedelsinteraktion) och om läkemedelsbehandling vid psykiatriska syndrom (t.ex. depression, ångestsyndrom, schizofreni och beroendesjukdomar).

Arbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar, filmer, rollspel, diskussionsseminarier, grupparbeten, handledningstillfällen, klientarbete, samt webbaserad undervisning. Vissa seminarier, övningstillfällen och inlämningsuppgifter under kursens gång är obligatoriska. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1
Studentens teoretiska och praktiska kunskaper examineras genom:
1) Kodning av inspelade Motiverande samtal
2) Diskussionsseminarium om samtal i olika situationer och populationer

På momentet ges något av betygen Godkänd (G)/Underkänd (U). För att få godkänt på kursmomentet krävs minst betyget G på examinationsuppgifterna 1 och 2.

Moment 2
Studentens kunskaper examineras genom
1) En inlämningsuppgift gällande analys och bedömning av ett fiktivt patientfall
2) Seminarium om granskning av vetenskapliga artiklar
3) Diskussions/rollspelsseminarier
4) En fördjupad inlämningsuppgift gällande analys och bedömning av ett fiktivt patientfall

På examinationsuppgift 1-3 ges något av betygen Godkänd (G)/Underkänd (U). På examinationsuppgift 4 ges något av betygen Väl Godkänd (VG)/Godkänd (G)/Underkänd (U). För att få godkänt på kursmomentet krävs minst betyget G på examinationsuppgift 1-4. För VG krävs betyget G på examinationsuppgift 1-3 och VG på examinationsuppgift 4.

Moment 3
1) Genomförande av samt muntlig redovisning av erfarenheter som co-terapeut på internetbehandling
2) Skriftlig inlämningsuppgift kring behandlingsutfall

På examinationsuppgifterna ges något av betygen Godkänd (G)/Underkänd (U). För att få godkänt på kursmomentet krävs minst betyget G på examinationsuppgifterna 1 och 2.

Moment 4
Studentens kännedom om utredningsmetodik och utlåtandeskrivning examineras genom
1) Godkänd WAIS-testning
2) Skriftlig inlämningsuppgift: Utlåtande, intyg och journalanteckning

På examinationsuppgift 1 ges något av betygen Godkänd (G)/Underkänd (U). På examinationsuppgift 2 ges något av betygen Väl Godkänd (VG)/Godkänd (G)/Underkänd (U). För att få godkänt på kursmomentet krävs minst betyget G på examinationsuppgift 1-2. För VG krävs betyget G på examinationsuppgift 1 och VG på examinationsuppgift 2.

Moment 5
Studentens kännedom om grundläggande allmän farmakologi examineras genom en skriftlig tentamen.

På den skriftliga examinationen ges något av betygen Väl Godkänd (VG) /Godkänd (G) /Underkänd (U).

För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget G på alla examinationsuppgifter under moment 1-5. För att få VG på hela kursen krävs betyget VG på minst två av kursmomenten 2, 4 och 5 samt G på kursmoment 1 och 3.

För den student som inte uppfyller kriterier för åtminstone Godkänd (G) ordnas restduggor och omtentamenstillfällen i enlighet med KIs lokala riktlinjer. Studenten kan erbjudas maximalt sex sådana examinationstillfällen per kurs för att uppnå godkänt resultat.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Samtals- och intervjumetodik 3

Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motivational interviewing : preparing people for change
Artiklar/kompendium enligt anvisning.

Klinisk psykologi: diagnosticering och intervention

Butcher, James Neal; Mineka, Susan; Hooley, Jill M Abnormal psychology
Farmer, Richard F.; Chapman, Alexander L.q (Alexander Lawrence) Behavioral interventions in cognitive behavior therapy : practical guidance for putting theory into action
Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Törneke, Niklas Relational frame theory : teori och klinisk tillämpning
Öst, Lars-Göran Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin
Beck, Judith S. Cognitive behavior therapy : basics and beyond
Artiklar/kompendium enligt anvisning.
Aktuell lagstiftning.
Litteraturlistan kan komma att kompletteras vid kursstart.