Kursplan för

Klinisk psykologi 2, 25,5 hp

Clinical Psychology 2, 25,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2010.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT10 , HT11 , HT12 , HT13 , HT14 , HT15 , HT16 , HT17 , HT18
Kurskod
2PS016
Kursens benämning
Klinisk psykologi 2
Hp
25,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-05-21
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2010

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1: Samtals- och intervjumetodik 3: Motiverande samtal Efter genomgånget kursmoment ska studenten kunna: - Beskriva samtals-/intervjumetodologiska principer och avväganden utifrån olika populationer, situationer samt ur ett etiskt perspektiv - Behärska grunderna för motiverande samtalsmetodik och kunna redogöra för dessa Moment 2: Klinisk psykologi: diagnosticering och intervention Efter avslutat kursmoment ska studenten kunna: - Genomföra DSM-IV-diagnosticering av psykiatriska syndrom - Teoretiskt diskutera samt genomföra beteendeanalys/fallkonceptualisering - Redogöra för och tillämpa kunskap om vetenskapsteori, forskningsmetod/design, statistik och etik inom klinisk psykologi - På ett fördjupat sätt redogöra för, visa förståelse för teorin bakom samt genomförande av evidensbaserad behandling vid psykiatriska/vissa somatiska/neuropsykologiska syndrom - Ha kunskap om lagar, etiska dilemman samt frågeställningar och hur dessa hanteras i kliniska sammanhang samt i handledningssituationer Moment 3: Psykologisk behandling via internet Efter avslutat kursmoment ska studenten kunna: - Redogöra för och reflektera kring erfarenheter från att vara behandlare vid psykologisk behandling via internet - Skriva journalanteckningar i enlighet med lagstiftning - Ge en detaljerad beskrivning av ett evidensbaserat behandlingsupplägg för ett hälsorelaterat problem, ångest- eller depressionstillstånd. Moment 4: Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning 2 Efter avslutat kursmoment ska studenten kunna: - Planera och genomföra testning med WAIS-III (NI) - Utifrån specifika neuropsykologiska frågeställningar självständigt kunna planera en utredning - Sammanställa och tolka testresultat från psykologisk bedömning/testning - Redogöra för och tillämpa principer/lagar/etik vid utredningar samt intygs/utlåtandeskrivning Moment 5: Grundläggande farmakologi Efter avslutat kursmoment ska studenten kunna: - Översiktligt redogöra för några viktiga begrepp inom allmän farmakologi - Redogöra för läkemedelsbehandling vid psykiatriska sjukdomar samt redogöra för verkningsmekanismer och biverkningar för några av dessa läkemedel - Redogöra för läkemedelsbehandling vid några vanliga somatiska sjukdomar samt redogöra för verkningsmekanismer och biverkningar för några av dessa läkemedel

Innehåll

Studenten förväntas från tidigare kurser ha grundläggande kunskaper om utrednings- och testmetodik, psykologiska tester, psykometri, samtalsmetodik, samt psykologiska teorier inklusive KBT och funktionell beteendeanalys. Studenten förväntas även ha grundläggande kunskap om DSM-IV-systemets axlar, diagnoser, symptombild och etiologi. Moment 1: Samtals- och intervjumetodik 3: Motiverande samtal, 4,5 hp (Communication and interviewing skills 3: Motivational Interviewing) Momentet ger dels kunskap om samtal med olika populationer (t.ex. barn-äldre), dels kunskap om samtal i vissa kontextuellt skilda situationer (t.ex. rättsliga situationer) och centrala aspekter att förhålla sig till i dessa sammanhang (t.ex., minnesförmåga, samtalslängd, tolk, etc.). Utöver detta får studenterna lära sig färdigheter i motiverande samtal. Syftet är att ge studenten en trygghet i användandet av samtalsmetodik i skilda situationer samt kunna använda samtal flexibelt, individualiserat, och utifrån evidensbaserade riktlinjer. Moment 2: Klinisk psykologi: diagnosticering och intervention, 9 hp (Clinical psychology: clinical diagnoses and treatment methods) Detta kursmoment innehåller fördjupad kunskap kring etiologi/symptombild vid såväl DSM-IV-diagnoser, som neuropsykologiska syndrom, somatiska sjukdomar, och bedömning av dessa syndrom. Ett behandlande perspektiv betonas, dvs. planering och genomförande av evidensbaserade behandlingsinsatser. Kursmomentet ger kunskap om teoribildning och centrala behandlingsaspekter vid skilda typer av behandlingsmetoder (t.ex. kognitiv beteendeterapi [KBT], dialektisk beteendeterapi [DBT], acceptance and commitment therapy [ACT], interpersonell- [IPT] terapi), med viss betoning på KBT motiverad av forskningsläget. Evidensbaserad behandling för ett flertal vanliga psykiatriska och neuropsykologiska problemområden för barn, tonåringar och vuxna tas upp. Processen från bedömning/testresultat/beteendeanalys till planering av behandlande/rehabiliterande insatser diskuteras och övas på. Momentet innehåller även specifika inslag om psykologens roll i skolan och om att ge handledning. Vissa undervisningsinslag om sjukdomslära/diagnosticering samplaneras om möjligt med läkarprogrammet för att befordra framtida interprofessionella färdigheter. Praktiska färdigheter som tas upp inom ramen för Klinisk psykologi 2, moment 1 och 2, övas vidare på inom ramen för den parallella kursen ”Självkännedom och kliniska färdigheter” 4,5 hp, (egenterapi i grupp). Moment 3: Psykologisk behandling via internet, 4,5 hp (Internetbased psychological treatment methods) Studenten får ta detaljerad del av ett evidensbaserat internetupplägg för behandling av vanligt förekommande psykiatrisk eller hälsorelaterad problematik. Varje student auskulterar hos en behandlare och får under handledning genomföra delar av en behandlingskontakt. Grupphandledning och föreläsningar ges kring behandlingsupplägget. Journalskrivning praktiseras. Mot slutet av kursmomentet, som löper som en strimma under kursen sammanfattas behandlingskontaktens resultat. Erfarenheter från behandlingskontakten reflekteras kring muntligt i grupp. Moment 4: Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning 2, 4,5 hp (Investigation methods and report writing 2) Under detta andra inslag av utredningsmetodik/utlåtandeskrivning ligger tyngdpunkten på att lära sig ett allmänt begåvningstest för vuxna (WAIS-III-NI), förstå och tolka testresultat, samt på kommunikation/överföring av resultat från en bedömning/utredning. Träning ges i bedömning/planering av hur man utreder frågeställningar om begåvning och neuropsykiatrisk problematik samt tolkning av testresultat. Träning ges i att skriva intyg, utlåtanden och journalanteckningar. Moment 5: Grundläggande farmakologi, 3 hp (Basic pharmacology) Inom ramen för momentet grundläggande farmakologi får studenten grundläggande kunskaper i allmän farmakologi (farmakokinetik, farmakodynamik och läkemedelsinteraktion), om läkemedelsbehandling vid psykiatriska syndrom (t.ex. depression, ångestsyndrom, schizofreni och beroendesjukdomar) och vid vissa somatiska sjukdomar (t.ex. kardiovaskulära sjukdomar, astma och diabetes).

Samtals- och intervjumetodik 3:motiverande samtal, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Klinisk psykologi: diagnosticering och intervention, 9.0 hp

Betygsskala: VU

Psykologisk behandling via internet, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning 2, 4.5 hp

Betygsskala: GU

Grundläggande farmakologi, 3.0 hp

Betygsskala: VU

Arbetsformer

Undervisningen består av lärarledda föreläsningar, filmer, rollspel, diskussionsseminarier, grupparbeten, handledningstillfällen, klientarbete, samt webbaserad undervisning.

Examination

Moment 1: Samtals- och intervjumetodik 3: Motiverande samtal Studentens teoretiska och praktiska kunskaper utvärderas genom: 1) Diskussions-/rollspelsseminarium 2) Kodning av inspelade Motiverande samtal. På momentet ges något av betygen Godkänd (G)/Underkänd (U) Moment 2: Klinisk psykologi: diagnosticering och intervention Studentens kunskaper utvärderas genom 1) Obligatoriska inlämningsuppgifter 2) Diskussions/rollspelsseminarier 3) Att hålla ett eget seminarium På examinationsuppgift 1-2 ges något av betygen Godkänd (G)/Underkänd (U). På examinationsuppgift 3 ges något av betygen Väl Godkänd (VG)/Godkänd (G)/Underkänd (U). För att få godkänt på kursmomentet krävs minst betyget G på examinationsuppgift 1-3. För VG krävs betyget G på examinationsuppgift 1-2 och VG på examinationsuppgift 3. Moment 3: Psykologisk behandling via internet 1) Genomförande av samt muntlig redovisning av erfarenheter som co-terapeut på internetbehandling 2) Skriftlig inlämningsuppgift kring behandlingsutfall På examinationsuppgifterna ges något av betygen Godkänd (G)/Underkänd (U). Moment 4: Utredningsmetodik och utlåtandeskrivning 2 Studentens kännedom om utredningsmetodik och utlåtandeskrivning utvärderas genom 1) Godkänd WAIS-testning 2) Genomförd webbkurs samt diskussionsseminarium 3) Skrivet intyg, utlåtande och journalanteckning På examinationsuppgifterna ges något av betygen Godkänd (G)/Underkänd (U). Moment 5: Grundläggande farmakologi Studentens kännedom om grundläggande allmän farmakologi utvärderas genom en skriftlig tentamen. På den skriftliga examinationen ges något av betygen Väl Godkänd (VG) /Godkänd (G) /Underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs minst betyget G på alla examinationsuppgifter under moment 1-5. För att få VG på hela kursen krävs betyget VG på kursmoment 2 och 5 samt G på kursmoment 1, 3, 4. För student som missar de obligatoriska diskussionsseminarierna ersätts dessa med restseminarier i klassrum samt fördjupningsuppgifter. För den student som inte uppfyller kriterier för åtminstone Godkänd (G) ordnas restduggor och omtentamenstillfällen i enlighet med KIs lokala riktlinjer. Studenten kan erbjudas maximalt sex sådana examinationstillfällen per kurs för att uppnå godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Vissa seminarier, övningstillfällen och inlämningsuppgifter under kursens gång är obligatoriska. Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Samtals- och intervjumetodik 3

D'Elia, Giacomo Det kognitiva samtalet i vården
Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motivational interviewing : preparing people for change
Artiklar/kompendium enligt anvisning.

Klinisk psykologi: diagnosticering och intervention

Butcher, James Neal; Mineka, Susan; Hooley, Jill M Abnormal psychology
Farmer, Richard F.; Chapman, Alexander L.q (Alexander Lawrence) Behavioral interventions in cognitive behavior therapy : practical guidance for putting theory into action
Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi
Schad, Elinor Psykolog i skolan
Törneke, Niklas Relational frame theory : teori och klinisk tillämpning
Öst, Lars-Göran Kognitiv beteendeterapi inom psykiatrin
Artiklar/kompendium enligt anvisning.
Aktuell lagstiftning.
Litteraturlistan kan komma att kompletteras vid kursstart.