Kursplan för

Psykologpraktik, 19,5 hp

Psychology in practice, 19,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2024.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT12 , VT13 , VT14 , VT16 , VT19 , VT20 , VT24
Kurskod
2PS019
Kursens benämning
Psykologpraktik
Hp
19,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-10-25
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-09-27
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2024

Särskild behörighet

Godkänt resultat från psykologprogrammet termin 1-6 omfattande 180 hp samt minst 15 hp från termin 7.

Student som underkänts i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till följd av att studenten visat så allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att klient- eller patientsäkerheten eller klienternas/patienternas/uppdragsgivarnas förtroende för verksamheten/sjukvården riskerats, är behörig till nytt VFU-tillfälle först när den individuella handlingsplanen har fullföljts.

Mål

Studenten ska fördjupa sina kunskaper om metoder och förhållningssätt relevanta för psykologyrket förenligt med högskoleförordningen (1993:100).

Moment 1, Verksamhetsförlagd utbildning
Efter avslutat moment ska studenten

 • kunna planera, genomföra, dokumentera och återföra informationen i en psykologisk utredning inom det område som är aktuellt för arbetsplatsen
 • utifrån utredningsmaterial kunna analysera och dra slutsatser om tillämpning av evidensbaserad psykologisk behandling eller andra evidensbaserade åtgärder
 • visa förmåga att självständigt kunna välja ut och aktivt använda sig av metoder i samtalsmetodik (t.ex. motiverande samtal (MI)
 • kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och/eller handledning relevant för arbetsplatsens patienter/ klienter/ närstående/ personal
 • visa förmåga på att kunna ta emot handledning och samarbeta med handledaren och övrig personal för att utveckla ett professionellt förhållningssätt
 • kunna egenhändigt tillämpa hittills erfaren och inlärd kunskap i en praktisk/ professionell kontext
 • självständigt kunna integrera kunskaper och färdigheter för att lösa/hantera komplexa problem och situationer
 • kunna visa förmåga att identifiera eventuella behov av ytterligare kunskap av relevans för området

Moment 2, Teoretisk fördjupning
Efter avslutat moment ska studenten

 • kunna beskriva andra yrkesgruppers arbetsområden relevanta för arbetsplatsens uppgifter samt kunna lyfta fram det specifika för psykologens kompetens
 • kunna reflektera över etiska och juridiska frågeställningar aktuella för arbetsplatsen och självständigt kunna koppla dessa till aktuella styr- och juridiska dokument
 • kunna redogöra för en arbetsplats verksamhetsmål och samhällsorganisatoriska inplacering, dess organisation och bestämmelser liksom psykologens roll i denna organisation
 • kunna reflektera över områdets vetenskapliga grund och därmed visa insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för evidensbaserad psykologisk praktik

Innehåll

Kursen är indelad i följande två moment:

Verksamhetsförlagd utbildning, 16.5 hp

Betygsskala: GU

Psykologpraktiken omfattar såväl teoretiska som praktiska inslag av generell betydelse vid tillämpad psykologisk verksamhet. Under praktiken är målet att studenten integrerar psykologutbildningens samlade innehåll och använder sig av den samlade kunskapen inom ramen för det arbete som bedrivs på arbetsplatsen. Klientkontakten kan bestå av individ, grupp och/eller organisation, beroende på arbetsplatsens inriktning. Där det är möjligt bör studenten få träna att bedriva behandlings- och åtgärdsinriktat arbete, anpassat till studentens erfarenhet och kunskap.

Inom ramen för psykologpraktiken ska också frågor om etik, sekretess och professionellt förhållningssätt relevant för utövandet av psykologyrket hanteras.

Teoretisk fördjupning, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Utifrån litteratur, som väljs i samråd med handledaren, ska studenten belysa och analysera frågor kring temat etik och juridik.

Arbetsformer

Psykologpraktiken ges som en sammanhängande period som motsvarar 13 veckors heltidsstudier. Undervisningen bedrivs i form av handlett psykologarbete där handledaren är legitimerad psykolog med lämplig yrkeserfarenhet. Vid praktikperiodens start upprättas en individuell studieplan av studenten och handledaren på praktiken, denna godkänns av kursansvarig. Handledarens uppgift är att ge studenten relevanta och varierande uppgifter utifrån lärandemålen, den individuella studieplanen samt arbetsplatsens uppdrag. Detta i syfte att ge god insikt i psykologyrket. Likaså syftar arbetsuppgifterna och handledningen till utveckling av professionella förhållningssätt relevanta för yrkesrollen. Handledning ges till studenten 1-2 timmar/vecka.

Under psykologpraktiken sker en fortlöpande bedömning av studenternas prestationer. Halvtids- och slutbedömning genomförs med hjälp av fastställt bedömningsunderlag.

Förutom uppgifter som anvisas av handledaren på arbetsplatsen har studenten till uppgift att utifrån läsanvisningar från kursansvarig delta aktivt i diskussionsforum. Diskussionerna hanterar såväl litteraturstudier, tidigare kurser relevanta för området som erfarenheter från arbetsplatsen där studenten är verksam.

Psykologpraktiken anvisas studenterna utifrån avtal som Karolinska Institutet har med stat, region, kommun och privat verksamhet.

Psykologpraktiken, deltagandet i diskussionsforum samt den skriftliga inlämningsuppgiften är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Individuell studieplan, bedömningsunderlag, inlämningsuppgifter, redovisning av diskussionsuppgifter och PM ska inlämnas via KIs lärplattform.

Examination

Kursen examineras på följande sätt: 

Moment 1, Verksamhetsförlagd utbildning
Studentens prestationer under psykologpraktiken bedöms kontinuerligt av handledaren utifrån ett fastställt bedömningsunderlag som används vid mitt- och slutbedömning. Närvaro på VFU-placering enligt schema är obligatorisk.

På momentet ges något av betygen U eller G. För G på momentet krävs att studenten vid slutbedömningen ska ha bedömts uppnå minst nivå 2 (kunskapen/ färdigheten/ förmågan är god) på de bedömningspunkter som är aktuella för arbetsplatsen där studenten gjort sin praktik, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Moment 2, Teoretisk fördjupning
a) skriftlig inlämningsuppgift inom ämnet etik och juridik, ges betyget U eller G 
b) obligatoriskt deltagande i diskussionsforum

På momentet ges något av betygen U eller G. För G krävs godkänd inlämningsuppgift, samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg hel kurs
För godkänt på hel kurs krävs betyget G på moment 1 och på moment 2.

Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Vad gäller psykologpraktiken som är verksamhetsförlagd utbildning (VFU) begränsas antalet gånger som en student har rätt att delta i kursen till två (2) gånger.

Riktlinjer vid underkännande
Om en student riskerar att bli underkänd på moment 1 (VFU), ska studenten bli informerad om detta muntligen och skriftligen i samband med den halvtidsbedömning som genomförs. I denna ska också ingå en plan för hur studenten ska kunna uppnå godkänd nivå på momentet.

Examinator kan med omedelbar verkan avbryta en students verksamhetsförlagda utbildning (VFU) eller motsvarande om studenten visar sådana allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att patientsäkerheten eller patienternas förtroende för sjukvården riskeras. När VFU avbryts på detta sätt innebär det att studenten underkänns på aktuellt moment och att ett VFU-tillfälle är förbrukat. I sådana fall ska en individuell handlingsplan upprättas, där det framgår vilka aktiviteter och kunskapskontroller som krävs innan studenten ges möjlighet till nytt VFU-tillfälle på denna kurs.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Litteratur till den teoretiska fördjupningen väljs ut i samråd med handledaren. Litteraturen kan utgöras av både artiklar och böcker relevanta för att belysa och analysera frågor kring temat etik och juridik.