Kursplan för

Arbets- och organisationspsykologi 2, 7,5 hp

Work and organizational psychology 2, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT11 , VT12 , VT16 , HT17
Kurskod
2PS022
Kursens benämning
Arbets- och organisationspsykologi 2
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2010-11-03
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-11-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Godkänt resultat från Psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 4.

Mål

Den studerande ska efter genomgången kurs

Kunskap och förståelse
- kunna beskriva och diskutera hur beteendeanalytisk organisationsutveckling används för att planera och genomföra organisationsutveckling
- ha kännedom om och ha förståelse för beteendeanalysens begrepp
- kunna redogöra för och diskutera hur ledarskap kan beskrivas och förstås utifrån beteendeanalytiskt perspektiv
- ha kännedom om det aktuella kunskapsläget vad gäller arbete med krishantering och krisstödinsatser

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att använda beteendeanalys för att åstadkomma beteendeförändringar i organisationer
- visa förmåga att planera och genomföra ett konsultuppdrag enligt beteendeanalytiskt organisationsutveckling samt förmåga att sammanställa en rapport
- visa förmåga att planera och utforma krisberedskap i en organisation samt bedöma och planera för lämpliga interventioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa förmåga till ett konsultativt förhållningssätt
- visa förmåga att kritiskt värdera och diskutera etiska aspekter på interventioner i organiserad verksamhet
- visa förmåga att kritiskt värdera och diskutera vetenskapliga aspekter på interventioner i organiserad verksamhet (scientist/practitioner-perspektivet)
- kunna reflektera kring krishantering och tillämpningar i form av krisstödsinsatser utifrån vetenskaplig grund

Innehåll

Genomgång av processen vid beteendeanalytisk organisationsutveckling. Exempel tas från olika organisationer.

Övning i beteendeanalys av nyckelbeteenden i organisationer sker genom olika skriftliga fall. Hur relevanta begrepp används som verktyg för att planera förändringsarbetet behandlas.

Metoder vid beteendeanalytisk organisationsutveckling exemplifieras.

I mindre grupper och under handledning får studenterna under ett fältarbete klargöra utvecklingsmöjligheter, resultat, mätningar och föreslå en plan för genomförande av en verksamhetsförändring. Resultatet ska återkopplas till berörd verksamhet och till kurskamraterna.

Principerna för beteendeanalytiskt ledarskap beskrivs.

Presentation av kunskapsläget inom krishantering ingår.

Psykologens förhållningssätt som konsult analyseras och diskuteras utifrån teoretiska, metodologiska och etiska aspekter. 

Arbetsformer

Undervisningen sker i två former. Obligatorisk föreläsning som är till för att underlätta inläsning av litteratur och förbereda fältarbete. Obligatoriska seminarier i halvgrupp vars syfte i huvudsak är att genomföra övningar. Fältarbete bedrivs i grupper om tre personer där rapport lämnas in och muntlig redovisning genomförs och opponenter utses. Obligatorisk närvaro för grupperna vid handledning samt redovisning av rapport.

Psykologens roll i att hantera kriser i organisationer diskuteras och övas i form av fiktiva fall.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. 

Examination

a) Aktivt deltagande i förberedelseuppgiften inför samt i övningar på seminarier. Kan bedömas G eller U.
b) Rapport och redovisning av konsultuppdrag. Bedöms med betyget G eller U.

För Godkänt på hel kurs krävs godkänt på samtliga examinationer (a och b) samt närvaro på obligatoriska undervisningstillfällen/gruppträffar.

Begränsning i antalet examinationstillfällen:
Student som ej har fått godkänt resultat efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Kursen är nedlagd och gavs för sista gången VT21. Examination enligt denna kursplan ges sista gången VT24 för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Olofsson, Rolf; Nilsson, Kenneth OBM i praktiken : förändra beteenden och nå resultat i organisationer
Artiklar enligt lärares anvisningar.

Rekommenderad litteratur

Olofsson, Rolf Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM
Braksick, Leslie Wilk. Unlock behavior, unleash profits : developing leadership behaviour that drives profitability in your organization
Daniels, Aubrey C. Performance management : changing behavior that drives organizational effectiveness
Geller, E. Scott; Geller, E. Scott. Working safe : how to help people actively care for health and safety
Johnson, Judy Switchpoints : culture change on the fast track for business success
Komaki, Judith L. Leadership from an operant perspective