Kursplan för

Utagerande beteendeproblem hos barn och ungdomar, 7,5 hp

Disruptive Behavior Disorders in Children and Adolescents, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2019.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT12 , VT14 , VT16 , VT17 , VT19
Kurskod
2PS025
Kursens benämning
Utagerande beteendeproblem hos barn och ungdomar
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2011-05-13
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2018-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2019

Särskild behörighet

Godkänt resultat från Psykologprogrammets termin 1-3 omfattande 90 högskolepoäng samt minst 15 högskolepoäng från termin 4.

Mål

Vid kursens avslut ska studenten kunna:
- redogöra för och diskutera aktuella frågeställningar vad gäller de mest vanligt förekommande utagerande beteendeproblemen hos barn och ungdomar
- redogöra för olika metoder som används för att studera utagerande problembeteenden hos barn och ungdomar
- läsa, förstå och kritiskt granska aktuella vetenskapliga artiklar
- identifiera metodologiska brister i vetenskapliga studier och diskutera förslag på hur dessa brister kan hanteras

Innehåll

Kursen inkluderar en övergripande introduktionsföreläsning. Därefter innehåller kursen ett antal seminarier (ca 4-5 st) som fokuserar på aktuella frågeställningar inom området utagerande problembeteenden hos barn och ungdomar (d.v.s. främst hyperaktivitet, impulsivitet, koncentrationsproblem, aggressivitet, trots och antisocialt beteende). Aktuella teman kan t.ex. vara utveckling, interventioner, könsskillnader, metodologiska problem, nya diagnosinstrument, biologi och genetik.

Observera att varje seminarium är ett examinationstillfälle och det krävs därför att man är närvarande och deltar aktivt vid samtliga seminarier (alternativt lämnar in en godkänd kompletteringsuppgift). Vid varje seminarium är det dessutom 1-2 studenter som gör en muntlig presentation och ytterligare några studenter som fördjupar sig inom det tema som tas upp genom att lämna in en kortare skriftlig uppgift. Totalt sett ska varje student som går kursen presentera muntligt vid ett seminarium och lämna in kortare skriftliga uppgifter vid två seminarier.

Arbetsformer

Kursen inkluderar en föreläsning och ett antal seminarier (ca 4-5 st). Den inledande föreläsningen är frivillig, men samtliga seminarier är obligatoriska examinationstillfällen.

Examination

Studenten examineras muntligt och skriftligt genom följande:
1) Aktivt deltagande på samtliga seminarier (inklusive inlämning av diskussionsfrågor innan seminariet) eller godkänd kompletteringsuppgift vid frånvaro från seminarier (G/U).
2) Två skriftliga inlämningsuppgifter (VG/G/U).
3) En muntlig presentation (kan ej ersättas med skriftlig uppgift) (G/U).

På de muntliga delarna av kursen (dvs. aktivt deltagande vid seminarierna och enskild muntlig presentation) ges endast betyget Underkänt (U) eller Godkänt (G). På de två skriftliga inlämningsuppgiften vid kursens slut ges betygen underkänt (U), godkänt (G) eller Väl godkänt (VG). För betyget G på hela kursen krävs betyget G på samtliga tre examinationsmoment. För betyget VG på hela kursen krävs betyget G på de två muntliga delarna (examinationsmoment 1 och 3), samt VG på båda skriftliga inlämningsuppgifterna (examinationsmoment 2).

Student som ej har fått godkänt resultat efter ordinarie provtillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem provtillfällen. Om studenten genomfört sex underkända prov ges inte något ytterligare tentamenstillfälle. Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KIs lokala riktlinjer.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Artiklar efter kursansvarigs anvisningar utifrån aktuell forskningslitteratur. Studenterna söker även egen litteratur från Psycinfo och Medline.