Kursplan för

Samhälle och hälsa, 4,5 hp

Society and Health, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT17 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PS035
Kursens benämning
Samhälle och hälsa
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2014-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2021-03-22
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående termin och inga hp får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för begrepp och teorier centrala för områdena social stratifiering, socioekonomisk position, samhälle och hälsa
  • redogöra för och diskutera sociala och beteendefaktorer som är viktiga för hälsa, dödlighet och ojämlikhet med ett internationellt perspektiv
  • visa grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  • beskriva hur vanliga felkällor i epidemiologiska studier kan påverka studieresultat.

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenterna ökade kunskaper om begrepp, metoder och empirisk forskning om sambandet mellan samhälle och hälsa på befolkningsnivå. I kursen behandlas hur sociologiska och sociala teorier - bland annat om samhälleliga strukturer och social skiktning - är av relevans när det gäller att förstå hur hälsoskillnader uppkommer, består och återskapas över tid. Ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället, utifrån kön, ålder, socioekonomisk position, migration/födelseland och HBTQ kommer att diskuteras under kursen. Studenten får lära sig grundläggande fakta rörande folkhälsa och ojämlikhet i hälsa ur ett globalt perspektiv, samt får en översikt över viktiga mekanismer som medverkar till att skapa sambanden mellan sociala strukturer och olika hälsoutfall.

I kursen ingår också en genomgång av epidemiologiska begrepp som är vanligt förekommande i vetenskaplig litteratur. Avsikten är att detta ska ge studenten en grund för ett kritiskt förhållningssätt vid läsning av epidemiologisk forskningslitteratur för att lättare kunna värdera vetenskapliga studier om hälsa och ojämlikhet i hälsa.

Arbetsformer

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar av inbjudna forskare. Studenterna genomför också en webbkurs om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Kursens innehåll diskuteras på två obligatoriska seminarier. Det är obligatoriskt att vid dessa seminarier presentera ett grupparbete och kommentera/opponera på en annans students individuella kursuppgift.

Examination

Kursens examination består av en individuell kursuppgift och grupparbete, presentation av grupparbetet, kommentarer/opponering på annan students individuella kursuppgift, ett quiz efter genomförd webbkurs samt ett quiz om epidemiologisk metod. Den individuella kursuppgiften ges betyget U, G eller VG. Quizen ges vardera betyget U eller G.

På kursen ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på hela kursen krävs G på individuell kursuppgift och båda quizen samt genomfört grupparbete och presentation av detta, liksom kommentar/opponering på annan students individuella kursuppgift.
För betyget VG på hela kursen krävs utöver kraven för G dessutom 1) VG på den individuella kursuppgiften och 2) att denna uppgift inlämnas vid angivna tidpunkter före och efter slutseminariet. Möjlighet till nytt slutseminarium vid frånvaro kan av resursskäl erbjudas endast en gång. Vid frånvaro från slutseminarium kan endast betyget G erbjudas på kursen.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro/brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föresksrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KIs lokala riktlinjer. Resultatet och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd Rostila, Mikael; Toivanen, Susanna
Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer (ca 200 s.)

Övriga läromedel

Kvinnofrid, webbkurs om våld