Kursplan för

Samhälle och hälsa, 4,5 hp

Society and Health, 4,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT16 , HT17 , HT20 , HT21 , HT22 , HT23 , HT24
Kurskod
2PS035
Kursens benämning
Samhälle och hälsa
Hp
4,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Övriga ämnen 
Nivå 
GX - Grundnivå 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2014-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-03-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående termin och inga hp får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för begrepp och teorier centrala för områdena social stratifiering, socioekonomisk position, samhälle och hälsa
  • redogöra för och diskutera sociala, miljömässiga och beteenderelaterade faktorer som är viktiga för hälsa, dödlighet och ojämlikhet med ett internationellt perspektiv
  • visa grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
  • visa grundläggande kunskap om epidemiologisk metod och vanliga felkällor i epidemiologiska studier
  • reflektera över sin egen livssituation, privilegier och utmaningar utifrån de samhällsstrukturer som tagits upp under kursen.

Innehåll

Kursen syftar till att ge studenterna ökade kunskaper om begrepp, metoder och empirisk forskning om sambandet mellan samhälle och hälsa på befolkningsnivå. I kursen behandlas hur sociologiska och sociala teorier - bland annat om samhälleliga strukturer och social skiktning - är av relevans när det gäller att förstå hur hälsoskillnader uppkommer, består och återskapas över tid. Ojämlikhet i hälsa mellan olika grupper i samhället, utifrån kön, ålder, socioekonomisk position, migration/födelseland och HBTQ kommer att diskuteras under kursen. Studenten får lära sig grundläggande fakta rörande folkhälsa och ojämlikhet i hälsa ur ett globalt perspektiv, samt får en översikt över viktiga mekanismer som medverkar till att skapa sambanden mellan sociala strukturer och olika hälsoutfall.

I kursen ingår också en genomgång av epidemiologiska begrepp som är vanligt förekommande i vetenskaplig litteratur. Avsikten är att detta ska ge studenten en grund för ett kritiskt förhållningssätt vid läsning av epidemiologisk forskningslitteratur för att lättare kunna värdera vetenskapliga studier om hälsa och ojämlikhet i hälsa.

Arbetsformer

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar av inbjudna forskare. Studenterna genomför också ett grupparbete om ojämlikhet i hälsa och en webbkurs om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Kursens innehåll diskuteras vid två seminarier utifrån individuella inlämningsuppgifter och presentationer av grupparbeten.

Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras på följande sätt:
a) deltagande i grupparbete och presentation av detta vid seminarium, ges betyget U eller G
b) individuell inlämningsuppgift, ges betyget U, G eller VG. VG kan endast ges om studenten har diskuterat sitt utkast och givit feedback på andras vid ett seminarium för detta, och om uppgiften har inlämnats vid angivna tidpunkter före och efter seminariet.
c) obligatorisk feedback/opposition på individuell inlämningsuppgift, muntligt vid seminarium eller annars skriftligt enligt anvisningar
d) obligatoriska quiz
e) obligatorisk skriftlig reflektionsuppgift

På hel kurs ges något av betygen U, G eller VG. 
För betyget G krävs G på examinationsuppgift a) och b) samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag. 
För betyget VG krävs utöver kraven för G dessutom VG på uppgift b).

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro/brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Möjlighet till undantag från kursplanens föresksrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultatet och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebben.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur och läromedel

Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd Rostila, Mikael; Toivanen, Susanna
Kvinnofrid, webbkurs om våld
Artiklar enligt lärares anvisningar tillkommer (ca 200 sidor)