Kursplan för

Arbets- och organisationspsykologi 1, 12 hp

Work and Organizational Psychology 1, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT17 , HT18 , HT19 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
2PS036
Kursens benämning
Arbets- och organisationspsykologi 1
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2014-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-03-20
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 hp från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Den studerande ska efter genomgången kurs

Kunskap och förståelse

 • ha kännedom om arbets- och organisationspsykologins forsknings- och tillämpningsområden
 • kunna redogöra för aktuell forskning avseende arbetslivets betydelse för individers hälsa och välbefinnande
 • kunna redogöra för olika stressmodeller som används inom arbets- och organisationspsykologins område
 • kunna redogöra för organisationsteorier
 • kunna redogöra för hur arbetets innehåll, utformning och organisation påverkar individer, grupper och organisationer
 • ha kännedom om ansatser och metoder för analys och utredning inom arbets- och organisationspsykologins område
 • ha kännedom om relevant lagstiftning och centrala aktörer inom arbetsmiljöområdet i Sverige.

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att bedöma och välja metoder för mätning och utredning som är lämpliga för olika typer av frågeställningar avseende individer och grupper i arbetslivet
 • visa förmåga att enskilt och i grupp lösa uppgifter inom arbets­- och organisationspsykologins område samt skriva och presentera svar och förklaringar på dessa uppgifter
 • visa förmåga att planera och utforma krisberedskap i en organisation samt bedöma och planera för lämpliga interventioner.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna reflektera kritiskt kring arbets- och organisationspsykologins vetenskapliga grund och tillämpning
 • vara medveten om och kunna reflektera kring de begränsningar som finns när det gäller metoder och de slutsatser som kan dras, samt att iaktta varsamhet vid användandet av metoder och tekniker relaterade till arbetsorganisatoriska uppdrag och frågeställningar
 • vara medveten om de yrkesetiska dilemman som förekommer inom fältet samt psykologens ansvar för kvaliteten och konsekvenserna av sitt arbete liksom hens roll som representant för sin yrkesgrupp
 • kunna reflektera kring krishantering och tillämpningar i form av krisstödsinsatser utifrån vetenskaplig grund.

Innehåll

Kursen består av följande tre moment:

Arbets- och organisationspsykologi, 7.0 hp

Betygsskala: VU

Moment 1 består av föreläsningar och seminarier som ger en översikt av arbets- och organisationspsykologins forsknings- och tillämpningsområden. Momentet har ett grundläggande hälsoperspektiv med fokus på arbetslivets betydelse för individers hälsa, välbefinnande och kvalitet i arbetet. Under föreläsningarna presenteras en bred teoretisk bas med begrepp och teorier som är centrala för området. Ämnen som tas upp är till exempel psykosocial arbetsmiljö, stress, sömn och återhämtning, systematiskt arbetsmiljöarbete med lagar och föreskrifter, organisationsteoretiska och organisationspsykologiska teorier som handlar som individer, grupper och ledning, liksom arbetslivet ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Även forskningsansatser och metoder för analys, kartläggning och utredning inom arbets- och organisationspsykologins område behandlas.

Fördjupning i arbets- och organisationspsykologi, 4.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet 2 består av seminarier samt självständigt arbete enskilt och i grupp, med att lösa uppgifter relaterade till arbets- och organisationspsykologins område. I momentet ingår ett aktivt deltagande under seminarier och redovisningar samt både muntliga presentationer och skriftliga inlämningar.

Krishantering, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 3 innehåller en introduktion till krishantering med fokus på psykologens roll i att hantera kriser i organisationer. Fiktiva fall diskuteras och praktiska övningar genomförs.

Arbetsformer

Vissa utbildningsinslag är obligatoriska, se rubriken "Examination"

Moment 1, Arbets- och organisationspsykologi
Momentet består dels av lärarledda föreläsningar och seminarier, dels av självständig inläsning av kurslitteraturen. Till varje föreläsning finns läsanvisningar och de studerande uppmuntras till aktivt deltagande genom att diskutera och reflektera kring föreläsningarnas teman. 

Moment 2, Fördjupning i arbets- och organisationspsykologi
Momentet består av självständigt arbete enskilt och i grupp, med att lösa uppgifter relaterade till arbets- och organisationspsykologins område. Seminarier med både lärar- och kamratstödd problemlösning ges under momentet. Inlämningsuppgifter ska dels redovisas skriftligt, dels diskuteras muntligt och presenteras under seminarierna. 

Moment 3, Krishantering
Psykologens roll i att hantera kriser i organisationer diskuteras och övas i form av fiktiva fall.

Examination

Kursen examineras både enskilt och i grupp, genom såväl skriftliga som muntliga examinations- och inlämningsuppgifter. 

Moment 1, Arbets- och organisationspsykologi
Momentet examineras genom
1) tentamen vid slutet av momentet, ges betyget U, G eller VG
2) aktivt deltagande i obligatoriska föreläsningar och seminarier enligt anvisningar i schema
3) obligatoriska inlämningsuppgifter

På momentet ges något av betygen U, G eller VG.
För betyget G på momentet krävs G på tentamen samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag. För betyget VG på momentet krävs VG på tentamen samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.

Moment 2, Fördjupning i arbets- och organisationspsykologi
Momentet examineras genom
1) skriftlig redovisning av olika inlämningsuppgifter, enskilt och i grupp, ges betyget U eller G
2) närvaro och aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier/redovisningar enligt anvisningar i schema. Inkluderar bland annat muntlig presentation av olika uppgifter, enskilt och i grupp.

På momentet ges något av betygen U eller G.
För betyget G på momentet krävs G på samtliga inlämningsuppgifter samt fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.
 
Moment 3, Krishantering
Momentet examineras genom
1) aktivt deltagande i obligatoriska föreläsningar/workshop enligt anvisningar i schema.
 
På momentet ges något av betygen U eller G.
För betyget G på momentet krävs fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U, G eller VG. För betyget G på hel kurs krävs G på samtliga moment 1, 2 och 3. För betyget VG på hel kurs krävs VG på moment 1 samt G på moment 2 och 3.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Resultat och eventuella åtgärder återförs till studenterna på kurswebb.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurser är (delvis) överlappande: 2PS011 Arbets- och organisationspsykologi 1 15 hp, 2PS018 Arbets- och organisationspsykologi 1 15 hp, 2PS028 Arbets- och organisationspsykologi 1 15 hp, 2PS031 Arbets- och organisationspsykologi 1 15 hp.

 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

An introduction to work and organizational psychology : an international perspective Chmiel, Nik; Fraccaroli, Franco; Sverke, Magnus
Eklöf, Mats Psykosocial arbetsmiljö : begrepp, bedömning och utveckling
Obligatoriska artiklar tillkommer, meddelas vid kursstart.