Kursplan för

Arbets- och organisationspsykologi 1, 12 hp

Work and Organizational Psychology 1, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT17 , HT18 , HT19 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
2PS036
Kursens benämning
Arbets- och organisationspsykologi 1
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2014-11-07
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2017-04-26
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1
Den studerande ska efter genomgången kurs:

Kunskap och förståelse

 • ha kännedom om arbets- och organisationspsykologins forsknings- och tillämpningsområden
 • kunna redogöra för aktuell forskning avseende arbetslivets betydelse för individers hälsa och välbefinnande 
 • kunna redogöra för olika stressmodeller som används inom arbets- och organisationspsykologins område 
 • kunna redogöra för organisationsteorier
 • kunna redogöra för hur arbetets innehåll, utformning och organisation påverkar individer, grupper och organisationer
 • ha kännedom om ansatser och metoder för analys och utredning inom arbets- och organisationspsykologins område
 • ha kännedom om relevant lagstiftning och centrala aktörer inom arbetsmiljöområdet i Sverige så som t.ex. Arbetsmiljölagen (1977:1160), Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS), Socialförsäkringsbalken (2010:110), Arbetstidslagen (1982:673), Medbestämmandelagen (1976:580), Diskrimineringslagen (2008:567) och Lagen om anställningsskydd (1982:80) 

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att bedöma och välja metoder för mätning och utredning som är lämplig för olika typer av frågeställningar avseende individer och grupper i arbetslivet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna reflektera kritiskt kring arbets- och organisationspsykologins vetenskapliga grund och tillämpning
 • kunna reflektera kring de begränsningar som finns när det gäller metoder och de slutsatser som kan dras, samt iaktta varsamhet vid användandet av metoder och tekniker relaterade till arbetsorganisatoriska uppdrag och frågeställningar
 • kunna reflektera kritiskt kring de yrkesetiska dilemman som förekommer inom fältet samt psykologens ansvar för kvaliteten och konsekvenserna av sitt arbete liksom hens roll som representant för sin yrkesgrupp

Moment 2
Den studerande ska efter genomgången kurs: 

 • visa förmåga att i grupp planera, skriva och presentera ett fördjupningsarbete inom valfritt ämne inom arbets- och organisationspsykologins område
 • visa förmåga att ge konstruktiv feedback och diskutera andras skriftliga och muntliga fördjupningsarbeten 

Moment 3
Den studerande ska efter genomgången kurs: 

Kunskap och förståelse

 • kunna beskriva hur beteendeanalytisk organisationsutveckling används för att planera och genomföra en insats i en organisation

Färdigheter och förmågor

 • visa förmåga att i grupp planera ett konsultuppdrag enligt metoder med utgångspunkt i beteendeanalytisk organisationsutveckling

Förhållningssätt

 • visa förmåga till ett konsultativt förhållningssätt

Innehåll

Arbets- och organisationspsykologi, 7 hp Moment 1 består av föreläsningar och seminarier som ger en översikt av arbets- och organisationspsykologins forsknings- och tillämpningsområden. Momentet har ett grundläggande hälsoperspektiv med fokus på arbetslivets betydelse för individers hälsa, välbefinnande och kvalitet i arbetet. Under föreläsningarna presenteras en bred teoretisk bas med begrepp och teorier som är centrala för området. Ämnen som tas upp är till exempel psykosocial arbetsmiljö, stress, sömn och återhämtning, systematiskt arbetsmiljöarbete med lagar och föreskrifter, organisationsteoretiska och organisationspsykologiska teorier som handlar som individer, grupper och ledning, liksom arbetslivet ur ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Även forskningsansatser och metoder för analys, kartläggning och utredning inom arbets- och organisationspsykologins område behandlas. Fördjupning i arbets- och organisationspsykologi, 4 hp Moment 2 består av ett valfritt fördjupningsarbete som studenterna genomför i grupp parallellt med föreläsningarna i Moment 1. Studenterna väljer själva ett område inom arbets- och organisationspsykologin att fördjupa sig i som sedan ska presenteras skriftligt i en rapport och muntligt i klassen. I momentet ingår också ett aktivt deltagande under de muntliga redovisningarna samt att ge skriftlig och muntlig feedback på klasskamraters fördjupningsarbeten. 
  Introduktion till beteendeanalytisk organisationsutveckling, 1 hp Moment 3 innehåller en introduktion till processen vid beteendeanalytisk organisationsutveckling (som studenterna arbetar praktiskt med under kursen Arbets- och organisationspsykologi 2). Studenterna ska på egen hand ta kontakt med en organisation och göra överenskommelse om att som konsult bidra i ett förändringsarbete. Överenskommelsen ska dokumenteras skriftligt och skickas till handledaren.

Arbetsformer

Moment 1, Arbets- och organisationspsykologi
Momentet består dels av lärarledda föreläsningar och seminarier, dels av självständig inläsning av kurslitteraturen. Till föreläsningarna finns läsanvisningar och de studerande uppmuntras till aktivt deltagande genom att diskutera och reflektera kring föreläsningarnas teman. Obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer, liksom obligatorisk närvaro vid föreläsningar. Kursansvarig lärare bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. 

Moment 2, Fördjupning i arbets- och organisationspsykologi
Momentet består av självständigt arbete i grupp med ett valfritt fördjupningsarbete. Handledning ges i form av grupphandledning vid två tillfällen. Fördjupningsarbetet ska dels redovisas i form av en skriftlig rapport, dels presenteras muntligt. I momentet ingår också att aktivt delta vid andra gruppers redovisningar samt att ge feedback på andra gruppers fördjupningsarbeten. Obligatorisk närvaro vid redovisningstillfällena. Kursansvarig lärare bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. 

Moment 3, Introduktion till beteendeanalytisk organisationsutveckling
Momentet består av en obligatorisk introduktionsföreläsning till beteendeanalytisk organisationsanalys. Studenterna ska också på egen hand ta kontakt med en organisation och göra överenskommelse om att som konsult bidra i ett förändringsarbete. Överenskommelsen ska dokumenteras skriftligt och skickas till handledaren. Kursansvarig lärare bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.
 
Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultat slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 

Examination

Kursen examineras både enskilt och i grupp, genom såväl skriftliga som muntliga examinations- och inlämningsuppgifter.
 
Moment 1, Arbets- och organisationspsykologi
Momentet examineras genom:
1) Skriftlig hemtentamen vid slutet av momentet.
2) En inlämningsuppgift under kursens gång. 

På den skriftliga hemtentamen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
På inlämningsuppgifterna ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
För att få betyget Godkänd på Moment 1 krävs minst betyget Godkänd på den skriftliga hemtentamen och betyget Godkänd på inlämningsuppgiften samt närvaro vid obligatoriska föreläsningar/seminarier.

För att få betyget Väl Godkänd på momentet krävs betyget Väl godkänd på den skriftliga hemtentamen och betyget Godkänd på inlämningsuppgiften samt närvaro vid obligatoriska föreläsningar/seminarier.

Moment 2 Fördjupning i arbets- och organisationspsykologi
Momentet examineras genom:
1) Inlämning av en skriftligt rapport av fördjupningsarbetet som utförts i grupp.
2) Muntlig presentation av gruppens fördjupningsarbete.
3) Feedback på andra gruppers fördjupningsarbeten.

På samtliga uppgifter (skriftlig rapport, deltagande i muntlig presentation samt feedback) ges något av betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
För att få betyget Godkänd på Moment 2 krävs betyget Godkänd på samtliga uppgifter (skriftlig rapport, deltagande i muntlig presentation samt feedback) samt närvaro vid obligatoriska föreläsningar/redovisningar.
 
Moment 3 Introduktion till beteendeanalytisk organisationsutveckling
Momentet examineras genom:
1) Skriftlig rapport/PM och redovisning av kontakt med organisation. 

Rapporten bedöms med betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U).
 
För att få betyget Godkänd på Moment 3 krävs betyget Godkänt på rapporten/PM och närvaro på obligatoriska undervisningstillfällen/gruppträffar.
 
Betyg på hel kurs
För betyget Godkänd krävs betyget Godkänd på samtliga examinationer och närvaro på obligatoriska föreläsningar och andra obligatoriska arbetsformer. För betyget Väl Godkänd på hel kurs krävs utöver detta betyget Väl Godkänd på den skriftliga hemtentamen på Moment 1.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.
 

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurser är (delvis) överlappande: 2PS011, Arbets- och organisationspsykologi 1, 15.0 högskolepoäng, 2PS018, Arbets- och organisationspsykologi 1, 15.0 högskolepoäng, 2PS028, Arbets- och organisationspsykologi 1, 15.0 högskolepoäng, 2PS031, Arbets- och organisationspsykologi 1, 15.0 högskolepoäng.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

An introduction to work and organizational psychology : a European perspective Chmiel, Nik
Eklöf, Mats Psykosocial arbetsmiljö : begrepp, bedömning och utveckling
Olofsson, Rolf; Nilsson, Kenneth OBM i praktiken : förändra beteenden och nå resultat i organisationer
Obligatoriska artiklar tillkommer som meddelas vid kursstart.