Kursplan för

Arbets- och organisationspsykologi 1, 12 hp

Work and Organizational Psychology 1, 12 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2015.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT15 , HT17 , HT18 , HT19 , HT21 , HT22 , HT23
Kurskod
2PS036
Kursens benämning
Arbets- och organisationspsykologi 1
Hp
12 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykologi 
Nivå 
G2 - Grundnivå 2 
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Programnämnd 8
Datum för fastställande
2014-11-07
Reviderad av
Programnämnd 8
Senast reviderad
2015-05-07
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2015

Särskild behörighet

Som tillträdeskrav till högre termin gäller att student får restera med högst 15 högskolepoäng från föregående termin och inga poäng får restera från terminer som föregått denna.

Mål

Moment 1
Målet med momentet är för studenten att få grundläggande teoretiska kunskaper inom arbets- och organisationspsykologi samt hur man mäter och utvärderar hälsa på en arbetsplats.

Den studerande ska efter genomgånget moment:

  • kunna redogöra för centrala organisationsteorier med relevans för utveckling avseende individer, grupper och organisationer
  • kunna redogöra för arbetslivsfaktorers betydelse för arbetsförmåga, hälsa och arbetstillfredsställelse
  • visa grundläggande kunskap om olika stressmodeller och kunna reflektera över hälsa och arbetstillfredsställelse
  • känna till åtgärder med utgångspunkt i ett jämställdhet- och mångfaldsperspektiv
  • kunna redogöra för vilka metoder för mätning och utredning som är lämpliga för olika typer av frågeställningar inom arbetsmiljöfältet avseende individer och grupper
  • kunna reflektera kritiskt kring arbets- och organisationspsykologins vetenskapliga grund

Moment 2
Målet med momentet är för studenten att få fördjupade kunskaper och förmågor genom att i grupp planera och genomföra ett fördjupningsarbete inom valfritt ämne från kursen. Ett huvudmål är att studenten ska få öva generiska förmågor som samarbetsförmåga, planering, muntlig/skriftlig redovisning, och förmåga att ge konstruktiv feedback.

Studenten ska efter genomgånget moment:

  • utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet kunna reflektera kritiskt kring kristeori (och krishantering)
  • kunna genomföra och presentera ett fördjupningsarbete inom ämnet
  • kunna diskutera egna såväl som andras presentationer inom ämnet
  • kunna uttrycka sig tydligt i tal och skrift med användande av relevanta termer

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom arbets- och organisationspsykologi. Under moment 1 förväntas studenten få en bred teoretisk bas om centrala teorier och begrepp inom området. Under moment 2 får studenten grundläggande kunskaper inom krishantering samt utför ett fördjupningsarbete inom valfritt ämne från kursen.

Organisationsteori och organisationspsykologi, 4.5 hp Momentet har fokus på centrala organisationsteoretiska och organisationspsykologiska teorier och arbetslivets organisation i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Detta inkluderar kunskap om grupper och organisationer utifrån olika teoretiska modeller. Även faktorer som påverkar arbetslivets organisation över tid med särskilt fokus på hälsa – t.ex. ”gränslöst arbete” tas upp. Studenten kommer även att få en genomgång av grundläggande psykosociala faktorer av relevans för hälsa och arbetsförmåga inom arbetslivet. Momentet har även fokus på hur man kan lägga upp, designa, genomföra, analysera och rapportera en utvärdering av stress/hälsa på en arbetsplats/organisation. Ett syfte med första momentet är även att bjuda in föreläsare från arbetslivet så att studenterna får exempel på vilka arbeten en psykolog kan ha inom arbetslivet. Arbets- och personalpsykologi, 7.5 hp Första veckan på kursen består av färdighetsträning i krishantering samt förberedelser av fördjupningsarbeten. Därefter genomför studenten ett fördjupningsarbete som presenteras skriftligt och muntligt. Redovisningarna inkluderar aktivt givande och tagande av konstruktiv kritik.

Arbetsformer

Moment 1
Momentet inleds med ett antal storföreläsningar. Stor vikt läggs vid självständig inläsning av kurslitteraturen. Den studerande kommer att konstruera instuderingsfrågor avseende centrala frågeställningar på kursen. Obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer.

Moment 2
Momentet börjar med en teoretisk och praktisk genomgång av krishantering (obligatorisk närvaro). Därefter fördjupningsarbeten i grupp under viss handledning. Momentet avslutas med en skriftlig inlämning av grupparbeten och redovisning. Obligatorisk närvaro vid egen och vid andra gruppers redovisningar. Även obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer.

Examinerande lärare bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Moment 1 examineras genom:
- skriftlig tentamen vid slutet av momentet. Betyg VG/G/U

Betyg på Moment 1: För att få betyget Godkänd på Moment 1 krävs minst betyget G på skriftlig tentamen samt godkända inlämningsuppgifter. För VG krävs även VG på tentamen.

Moment 2 examineras genom:
a) skriftlig inlämningsuppgift. Betyg G/U
b) redovisning. Betyg G/U

Betyg på Moment 2: För att få betyget Godkänd på Moment 2 krävs minst betyget G på uppgift (a) och (b) samt deltagande vid samtliga redovisningar och obligatoriska moment.  En missad redovisning kompletteras med en sammanfattning av den inlämnade gruppuppgiften.

Betyg på hel kurs:
För betyget G krävs G på samtliga examinationer och närvaro på obligatoriska moment och aktivitet vid obligatoriska arbetsformer. För betyget VG på hel kurs krävs utöver detta VG på moment 1.

Omtentamen:
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Övergångsreglerna följer KI:s lokala riktlinjer för examination.

Övriga föreskrifter

Kursens syfte är att ge en bred teoretisk och historisk grund medan Arbets- och organisationspsykologi 2 (7,5hp) som följer efter denna kurs har fokus på tillämpning och praktiskt arbete ute i företag/organisation.

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. Följande kurser är (delvis) överlappande: 2PS011, Arbets- och organisationspsykologi 1, 15.0 högskolepoäng, 2PS018, Arbets- och organisationspsykologi 1, 15.0 högskolepoäng, 2PS028, Arbets- och organisationspsykologi 1, 15.0 högskolepoäng, 2PS031, Arbets- och organisationspsykologi 1, 15.0 högskolepoäng.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Allvin, Michael Gränslöst arbete : socialpsykologiska perspektiv på det nya arbetslivet
An introduction to work and organizational psychology : a European perspective Chmiel, Nik
Artiklar/kompendium tillkommer