Kursplan för

Inriktningsspecifik introduktionskurs 1 - kognitiv beteendeterapi, 4 hp

Introduction Course 1 - Orientation Cognitive Behavourial Therapy, 4 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , HT20 , HT22 , HT23
Kurskod
2PT117
Kursens benämning
Inriktningsspecifik introduktionskurs 1 - kognitiv beteendeterapi
Hp
4 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-05-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2023-03-16
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2023

Särskild behörighet

Samma behörighetskrav som för att bli antagen till psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet.

Mål

Kursen syftar till att ge en teoretisk grund för kognitiv beteendeterapeutisk tillämpning samt särskilt belysa kopplingen mellan uppkomst, vidmakthållande och behandlingsprinciper. Kursen syftar också till att ge grundläggande kunskaper om lagstiftning samt etiska frågeställningar av betydelse för psykoterapeutisk verksamhet inom psykiatrin.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för begrepp och teori vad gäller inlärningspsykologiska och kognitiva modeller av psykopatologi och behandling med särskilt fokus på mekanismer för uppkomst och vidmakthållande
  • redogöra för grundläggande kontextuella och kulturella aspekter relevanta för uppkomst och vidmakthållande av psykologiska/psykiatriska problem
  • redogöra för tillämpliga behandlingsprinciper
  • redogöra för aktuell lagstiftning som styr psykoterapeuters yrkesverksamhet och skyldigheter vad gäller sekretess, informerat samtycke och tystnadsplikt
  • redogöra för etiska problemställningar av betydelse för psykoterapeutisk behandling.

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • ​utföra beteendeanalyser och fallkonceptualisering och i denna operationalisera psykiskt lidande och problem, samt formulera konkreta och mätbara behandlingsmål
  • tillämpa metoder för aktivt kunskapssökande och kritisk kunskapsvärdering
  • problematisera kring etiska problemställningar av betydelse för psykoterapeutisk behandling.

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • utifrån ett mångfaldsperspektiv redogöra och reflektera kring faktorer som kan påverka genomförandet av bedömning och behandling
  • uttrycka och tillämpa värderingar som leder till eget ansvarstagande för kontinuerlig kunskapsinhämtning och professionell utveckling.

Innehåll

Kursen är indelad i följande två moment:

Kognitiv beteendeterapi, 3.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet ger en teoretisk grund för kognitiv beteendeterapeutisk tillämpning med utgångspunkt i beteendeanalys och fallkonceptualisering med särskilt fokus på kopplingen mellan uppkomst, vidmakthållande och generella behandlingsprinciper.

Etik och juridik, 1.0 hp

Betygsskala: GU

Momentet innefattar aktuell lagstiftning inom hälso- sjukvården samt etiska problemställningar av betydelse för psykoterapeutiskt arbete. 

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av verkstäder, föreläsningar, seminarier, studiegrupper och webbaserade kunskapstest.
Webbaserade kunskapstest, deltagande i seminarier och verkstäder är obligatoriskt och förutsätter en aktiv medverkan och eget ansvarstagande från studenten.

Examination

Moment 1, Kognitiv beteendeterapi, examineras genom självständiga skriftliga arbeten, examinationsseminarier samt tillämpningsseminarier. 

Moment 2, Etik och juridik, examineras genom webbaserade kunskapstest, självständigt skriftligt arbete och examinationsseminarium. 

Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystem innan rättning påbörjas. Samtliga examinationsuppgifter ges betyget U eller G.
På respektive moment ges något av betygen U eller G.
För betyget G på ett moment krävs G på samtliga examinationsuppgifter och fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Betyg på hel kurs
På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G på hel kurs krävs G på moment 1 och 2.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antalet examinationstillfällen
Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Digital examination som öppnats via lärplattform räknas som examinationstillfälle även om examinationen inte lämnats in. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle. För att en examinationsuppgift ska vara aktuell för bedömning måste den ha inkommit inom utsatt tid, annars hänvisas studenten till omexaminationstillfället. 

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning, får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade kunskaper, färdigheter och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt KI:s lokala riktlinjer. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Etik och juridik - för psykologer och psykoterapeuter Sverne Arvill, Ebba; Hjelm, Åke; Johnsson, Lars-Åke; Sääf, Christina
Kennerley, Helen; Kirk, Joan; Westbrook, David An introduction to cognitive behaviour therapy : skills and applications
Linton, Steven James; Bergbom, Sofia; Landström Flink, Ida Beteendeanalys steg för steg : grunden till en effektiv KBT-behandling
Ytterligare litteratur i form av artiklar och länkar till hemsidor med informations- och arbetsmaterial gällande etik, juridik samt kognitiv beteendeterapeutisk kompetens tillkommer under kursen.

Fördjupningslitteratur

Författningshandbok : för personal inom hälso- och sjukvården. Raadu, Gunnel
KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran
Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi