Kursplan för

Psykoterapeutiska teorier och metoder 2, 10 hp

Psychotherapeutic Theories and Methods 2, 10 credits

Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2017.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
2PT119
Kursens benämning
Psykoterapeutiska teorier och metoder 2
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-05-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2017

Särskild behörighet

Godkänt på föregående terminers samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge en bred teoretisk grund för kognitiv beteendeterapeutisk tillämpning vid i första hand beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetssyndrom och tvångssyndrom, samt att särskilt belysa kopplingen mellan uppkomst, vidmakthållande och intervention. Kursen förbereder för en ökad komplexitet och svårighetsgrad avseende patienters problematik, inklusive samsjuklighet, samt syftar till att ge en fördjupning inom lagstiftning samt etiska frågeställningar av betydelse för psykoterapeutisk verksamhet inom psykiatrin.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten gällande patienter som har diagnostiserats med beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetssyndrom och tvångssyndrom samt komorbida tillstånd, kunna redogöra för:​
 • mekanismer avseende uppkomst och vidmakthållande
 • tillämpliga behandlingsprinciper och interventioner, samt kritiskt granska dessa ur ett vetenskapligt perspektiv
 • utvecklingspsykologiska samt evolutionsbiologiska aspekter av betydelse för uppkomst och vidmakthållande
 • sjukvårdslagstiftning och lagstiftning gällande socialtjänst som rör ovanstående tillstånd

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten gällande patienter som har diagnostiserats med beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetssyndrom och tvångssyndrom samt komorbida tillstånd, visa förmåga att:
 • operationalisera psykiskt lidande och mäta beteende i beteendeanalyser och fallkonceptualisering samt formulera konkreta och mätbara behandlingsmål och pedagogiskt kunna förklara detta i en behandlingssituation.
 • argumentera för olika behandlingsprinciper utifrån rådande evidens.
 • tillämpa metoder för aktivt kunskapssökande, kritisk kunskapsvärdering och gruppsamverkan kring lärande.

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten, gällande patienter som har diagnostiserats med beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetssyndrom och tvångssyndrom samt komorbida tillstånd, visa förmåga att:
 • reflektera kring och problematisera yrkesetiska frågor som berör psykoterapeuters verksamhet
 • uppmärksamma, uttrycka och tillämpa värderingar som kan påverka genomförandet av behandling så att en patient inte diskrimineras p.g.a. sin könstillhörighet, etniska tillhörighet, trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder
 • respektera andra människors existentiella val
 • uttrycka och tillämpa värderingar som leder till eget ansvarstagande för kontinuerlig kunskapsinhämtning 

Innehåll

Kursen är indelad i följande två moment:

Psykoterapeutiska teorier och metoder 1, 5 hp
Moment 1 ges under termin 3 och fokuserar på utveckling och behandling av beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetssyndrom och tvångssyndrom samt komorbida tillstånd. Beteendeanalys och fallkonceptualisering, terapeutisk allians samt terapeutiska interventioner tillämpliga vid dessa tillstånd behandlas. Etiska frågeställningar, professionell hållning och lagstiftning och föreskrifter som berör psykoterapeuters verksamhet integreras med undervisningen vid val av behandling.  

Psykoterapeutiska teorier och metoder 2, 5 hp
Moment 2 ges under termin 4 och utgör en fortsättning och fördjupning av föregående moments arbete. Utvecklingspsykologiska samt evolutionsbiologiska aspekter av betydelse för uppkomst och vidmakthållande vid dessa tillstånd behandlas och integreras med föregående terminers undervisning om inlärning, neurovetenskap och socialpsykologi. 

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av verkstäder, föreläsningar, seminarier m.m. Undervisningen i verkstäder och seminarier är obligatorisk och förutsätter ett aktivt deltagande och ansvarstagande från studenten. 

Examination

Båda momenten examineras genom webbaserade kunskapstest, självständiga skriftliga arbeten samt genom praktiska tillämpningsseminarier. Rättning av självständiga arbeten innebär att studenterna kan erhålla betyget godkänt eller underkänt. Vid underkänt ges ytterligare max 5 examinationstillfällen. Som skriftliga examinationstillfällen räknas de tillfällen då studenten skickat in sin examination. Skriftliga arbeten kontrolleras i antiplagiatsystemet Urkund innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas studenten till omexaminationstillfället. 
 
Undervisning i studiegrupper, verkstäder och seminarier är obligatorisk. Vid mer än 20% frånvaro från studiegrupperna respektive totalt 20% från seminarier och verkstäder under en termin bedömer kursansvarig om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges. 

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan. 

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som fastställts av Styrelsen för utbildning.
 

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Cooper, John O.; Heron, Timothy E.; Heward, William L. Applied behavior analysis
Clark, David A.; Beck, Aaron T. Cognitive therapy of anxiety disorders : science and practice
Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual Barlow, David H.
Beck, Judith S. Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga metoder inte fungerar Larsson-Wentz, Karin
Arkowitz, Hal; Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motivational interviewing in the treatment of psychological problems
Miller, William R Treating addiction : a guide for professionals [Elektronisk resurs]
Gazzaniga, Michael S.; Ivry, Richard B.; Mangun, G. R. Cognitive neuroscience : the biology of the mind
Ytterligare litteratur i form av artiklar tillkommer under kursen.

Rekommenderad litteratur/kursiv litteratur

KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran
Barlow, David H. Unified protocol : diagnosöverskridande psykologisk behandling. Terapeutmanual