Kursplan för

Psykoterapeutiska teorier och metoder 2, 10 hp

Psychotherapeutic Theories and Methods 2, 10 credits

Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2020.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT17 , VT20 , HT20 , HT21 , HT22
Kurskod
2PT119
Kursens benämning
Psykoterapeutiska teorier och metoder 2
Hp
10 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-05-10
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2019-10-23
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2020

Särskild behörighet

Godkänt på föregående läsårs samtliga kurser krävs för att vara behörig till denna kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge en bred teoretisk grund för kognitiv beteendeterapeutisk tillämpning vid i första hand beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetssyndrom och tvångssyndrom, samt att särskilt belysa kopplingen mellan uppkomst, vidmakthållande och intervention. Kursen förbereder för en ökad komplexitet och svårighetsgrad avseende patienters problematik, inklusive samsjuklighet, samt syftar till att ge en fördjupning inom lagstiftning samt etiska frågeställningar av betydelse för psykoterapeutisk verksamhet inom psykiatrin.

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten gällande patienter som har diagnostiserats med beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetssyndrom och tvångssyndrom samt komorbida tillstånd, kunna redogöra för
 • mekanismer avseende uppkomst och vidmakthållande
 • tillämpliga behandlingsprinciper och interventioner, samt kritiskt granska dessa ur ett vetenskapligt perspektiv
 • utvecklingspsykologiska samt evolutionsbiologiska aspekter av betydelse för uppkomst och vidmakthållande
 • sjukvårdslagstiftning och lagstiftning gällande socialtjänst som rör ovanstående tillstånd

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten gällande patienter som har diagnostiserats med beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetssyndrom och tvångssyndrom samt komorbida tillstånd, visa förmåga att
 • operationalisera psykiskt lidande och mäta beteende i beteendeanalyser och fallkonceptualisering samt formulera konkreta och mätbara behandlingsmål och pedagogiskt kunna förklara detta i en behandlingssituation.
 • argumentera för olika behandlingsprinciper utifrån rådande evidens.
 • tillämpa metoder för aktivt kunskapssökande, kritisk kunskapsvärdering och gruppsamverkan kring lärande.

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten, gällande patienter som har diagnostiserats med beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetssyndrom och tvångssyndrom samt komorbida tillstånd, visa förmåga att
 • reflektera kring och problematisera yrkesetiska frågor som berör psykoterapeuters verksamhet
 • uppmärksamma, uttrycka och tillämpa värderingar som kan påverka genomförandet av behandling så att en patient inte diskrimineras p.g.a. sin könstillhörighet, etniska tillhörighet, trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionsvariation
 • respektera andra människors existentiella val
 • uttrycka och tillämpa värderingar som leder till eget ansvarstagande för kontinuerlig kunskapsinhämtning 

Innehåll

Kursen är indelad i följande två (2) moment:

Psykoterapeutiska teorier och metoder 1, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 1 ges under termin 3 och fokuserar på utveckling och behandling av beroendetillstånd, ätstörningar, personlighetssyndrom och tvångssyndrom samt komorbida tillstånd. Beteendeanalys och fallkonceptualisering, terapeutisk allians samt terapeutiska interventioner tillämpliga vid dessa tillstånd behandlas. Etiska frågeställningar, professionell hållning och lagstiftning och föreskrifter som berör psykoterapeuters verksamhet integreras med undervisningen vid val av behandling.  


Psykoterapeutiska teorier och metoder 2, 5.0 hp

Betygsskala: GU

Moment 2 ges under termin 4 och utgör en fortsättning och fördjupning av föregående moments arbete. Utvecklingspsykologiska samt evolutionsbiologiska aspekter av betydelse för uppkomst och vidmakthållande vid dessa tillstånd behandlas och integreras med föregående terminers undervisning om inlärning, neurovetenskap och socialpsykologi. 


Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av verkstäder, föreläsningar, seminarier m.m. Undervisning i studiegrupper, verkstäder och seminarier är obligatorisk och förutsätter ett aktivt deltagande och ansvarstagande från studenten.

Examination

Båda momenten examineras genom webbaserade kunskapstest, självständiga skriftliga arbeten samt genom praktiska tillämpningsseminarier. Rättning av självständiga arbeten innebär att studenterna kan erhålla betyget godkänt eller underkänt.

Frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag
Vid mer än 20% frånvaro från studiegrupperna respektive totalt 20% från seminarier och verkstäder under en termin, bedömer examinator om möjlighet till ersättningsuppgift finns. Om så inte är fallet innebär det att studenten inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning i antalet examinationstillfällen
Vid underkänt ges ytterligare max fem examinationstillfällen. Som skriftliga examinationstillfällen räknas de tillfällen då studenten skickat in sin examination. Skriftliga arbeten granskas med verktyg för plagiatkontroll innan rättning påbörjas. För att ett examinerande skriftligt arbete ska vara aktuellt för bedömning måste det ha inkommit inom tidsgränsen, vilken anges i schema i samband med terminsstart. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas studenten till omexaminationstillfället. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Examination kommer att tillhandahållas under ett år efter en eventuell nedläggning av kursen alternativt vid ny kursplan.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet.

Undervisning på engelska kan förekomma.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Arkowitz, Hal; Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motivational interviewing in the treatment of psychological problems
Beck, Judith S. Kognitiv terapi för mer komplexa problem : när vanliga metoder inte fungerar Larsson-Wentz, Karin
Case formulation in cognitive behaviour therapy : the treatment of challenging and complex cases Tarrier, Nicholas; Johnson, Judith
Clark, David A.; Beck, Aaron T. Cognitive therapy of anxiety disorders : science and practice
Clinical handbook of psychological disorders : a step-by-step treatment manual Barlow, David H.
Cooper, John O.; Heron, Timothy E.; Heward, William L. Applied behavior analysis
Gazzaniga, Michael S.; Ivry, Richard B.; Mangun, G. R. Cognitive neuroscience : the biology of the mind
Miller, William R Treating addiction : a guide for professionals [Elektronisk resurs]
Ytterligare litteratur i form av artiklar tillkommer under kursen.

Rekommenderad litteratur/kursiv litteratur

Barlow, David H. Unified protocol : diagnosöverskridande psykologisk behandling. Terapeutmanual
KBT inom psykiatrin Öst, Lars-Göran