Kursplan för

Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 - inriktning specialist i klinisk psykologi, 2,5 hp

Scientific Theory, Research and Evaluation Methods in Psychotherapy 1 - Orientation Specialist in Clinical Psychology, 2,5 credits
Denna kursplan gäller från och med vårterminen 2023.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
VT18 , VT20 , VT22 , VT23
Kurskod
2PT132
Kursens benämning
Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetoder i psykoterapi 1 - inriktning specialist i klinisk psykologi
Hp
2,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Psykoterapi 
Nivå 
AV - Avancerad nivå 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Beslutande organ
Utbildningsnämnden CNS
Datum för fastställande
2017-10-18
Reviderad av
Utbildningsnämnden CNS
Senast reviderad
2022-10-10
Kursplanen gäller från
Vårterminen 2023

Särskild behörighet

Samma behörighetskrav som för att bli antagen till psykoterapeutprogrammet vid Karolinska Institutet.

Mål

Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redovisa för psykoterapiämnets vetenskapsfilosofiska förankring inom olika vetenskapliga ämnen och traditioner, samt hur dessa avspeglar sig i val av frågeställningar
  • redovisa hur olika vetenskapsfilosofiska traditioner ser på frågor om evidens och sanning
  • redogöra för forskningsetikens grundprinciper och deras påverkan på samhälle, forskarsamhälle, patienter och undersökningsdeltagare
  • redogöra för innebörden av begreppet evidensbaserad praktik och förhållningssättet scientist-practitioner
  • redogöra för den vetenskapliga textens olika delar och hur dessa är relaterade till varandra

Färdigheter och förmågor
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • söka relevant forskningslitteratur i forskningsdatabaser (t.ex. Pub Med)
  • utforma en disposition för en text som ska utgöra ett argument för en undersöknings syfte och frågeställningar, samt skriva ett utkast till en vetenskaplig text baserad på denna
  • Referera källor enligt APA:s principer

Värderingar och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska studenten visa förmåga att

  • granska och reflektera kring etiska aspekter av att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete
  • reflektera över psykoterapiforskningens betydelse för klinisk verksamhet och samhälle

Innehåll

Kursen innehåller vetenskapsfilosofi, forskningsetik, litteratursökning och vetenskapligt skrivande.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktivt lärande och sker i form av seminarier, praktiska övningar, föreläsningar och inspelade föreläsningar tillgängliga på internet.

Deltagande i praktiska övningar och seminarier är obligatoriskt och förutsätter en aktiv medverkan och eget ansvarstagande från studenten, se rubriken "Examination".

Examination

Kursen examineras genom
1) obligatoriska praktiska övningar
2) skriftlig inlämningsuppgift, ges betyget U eller G
 
På kursen ges något av betygen U eller G. För betyget G på kursen krävs G på skriftlig inlämningsuppgift samt fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag.

Frånvaro från eller ej fullgörande av obligatoriska utbildningsinslag
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från eller ej fullgjorda obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i eller fullgjort de obligatoriska utbildningsinslagen, eller tagit igen frånvaro/ brister i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från eller ej fullgörande av ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.
 
Möjlighet till undantag från kursplanens föreskrifter om examination
Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förhållningssätt får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

Om kursen läggs ner eller genomgår stora förändringar kommer information om övergångsbestämmelser att anges här.

Övriga föreskrifter

Kursutvärdering sker enligt riktlinjer fastställda av Karolinska Institutet. Sammanställning av studenternas svar i kursenkät samt kursansvarigs analys av dessa publiceras på KI:s öppna kurswebb.

Inriktningsspecifika kurser ges under förutsättning att antalet antagna studenter på kursen är minst hälften av antalet tillgängliga studieplatser per inriktning.

Litteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Ytterligare kurslitteratur kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.

Barker, Chris; Pistrang, Nancy; Elliott, Robert Research methods in clinical psychology : an introduction for students and practitioners
Lundh, Lars-Gunnar; Nilsson, Artur Psykologin som vetenskap : vetenskapsteoretiska och forskningsmetodologiska grunder
WMA World Medical Association Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects Ingår i:  JAMA : The journal of the American Medical Association 310 s. 2191-2194

Fördjupningslitteratur

Publication manual of the American Psychological Association