Kursplan för

Palliativ vård, 7,5 hp

Palliative care, 7,5 credits
Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021.
Observera att kursplanen finns i följande versioner:
HT14 , VT17 , HT21 , VT22
Kurskod
2QA159
Kursens benämning
Palliativ vård
Hp
7,5 hp
Utbildningsform
Högskoleutbildning, 2007 års studieordning
Huvudområde 
Klinisk medicinsk vetenskap 
Nivå 
Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
Betygsskala
Underkänd (U) eller godkänd (G)
Kursansvarig institution
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Beslutande organ
Styrelsen för utbildning
Datum för fastställande
2013-12-04
Reviderad av
Utbildningsnämnden NVS
Senast reviderad
2021-03-10
Kursplanen gäller från
Höstterminen 2021

Särskild behörighet

Yrkesexamen om minst 120 hp eller kandidatexamen inom hälso- och sjukvård. Alternativt en socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Mål

Kursens mål är att studenten ska ha förvärvat kunskaper och fördjupad förståelse för palliativ vård. Kursen skall ge förutsättningar för att utifrån det egna specifika kompetensområdet samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i centrum. Kursen utgår från WHO:s rekommendationer enligt vilka målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer vid livshotande sjukdom.

Lärandemål
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

 • redogöra för, reflektera över och analysera den palliativa vårdens mål och förhållningssätt utifrån samhälleliga och etiska principer samt mänskliga rättigheter
 • identifiera den palliativa vårdprocessen för patient och närstående
 • visa förmåga att kunna identifiera och problematisera omvårdnadsbehov samt relatera dessa till evidensbaserade omvårdnadsåtgärder vid palliativ vård inom olika vårdformer
 • analysera och reflektera över den egna yrkesrollen i relation till ett interprofessionellt utövande av personcentrerad palliativ vård

Innehåll

 • Palliativ vård ur ett personcentrerat förhållningssätt
 • Hälsofrämjande palliativ vård
 • Palliativ vård i ett tidigt respektive sent skede
 • Vårdkontext och vårdens organisation
 • Symtom och symtomlindring
 • Patientens och närståendes behov av stöd, självbestämmande och delaktighet
 • Betydelse av samtal och kommunikation
 • Sorg och existentiella aspekter vid vård i livets slutskede
 • Teamsamverkan, psykosocial arbetsmiljö
 • Betydelsen av vårdprogram, lagar, förordningar och andra styrdokument för att säkerställa god vård

Arbetsformer

Utbildningen bedrivs som nätbaserad distansutbildning.

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. Webbbaserade studiedagar förekommer och mellan studiedagarna arbetar studenten bl.a. med skriftliga uppgifter, nätbaserade diskussioner, förberedelser inför webbbaserade seminarier och inläsning av kurslitteratur. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs samt datorvana. Kursens pedagogiska profil framhåller ett analyserande och reflekterande förhållningsätt. I kursen ingår studieuppgifter med återkoppling från lärare och medstudenter.

Arbete i grupp samt aktivt deltagande vid webbbaserade seminarier och närvaro vid samtliga gruppträffar är obligatoriskt. 
Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Examination

Kursen examineras i form av en individuell skriftlig inlämningsuppgift samt ett webbaserat seminarium. Examinationsuppgiften bedöms utifrån bedömningskriterier kopplade till kursmålen samt graden av förankring i kurslitteraturen samt i aktuella vetenskapliga artiklar.

För sent inlämnade examinationsuppgifter beaktas ej.  Studenter som inte lämnat in i tid hänvisas till omtentamenstillfället. Examinator bedömer om en student har särskilda skäl för förseningen. Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Student som saknar godkänt resultat efter tre genomförda examinationstillfällen kan erbjudas att gå om moment eller kurs ytterligare en gång. Detta gäller i mån av plats. Datum för första omexaminationstillfället anges vid kursstart och sker inom 2-6 veckor efter det att examinationsresultatet meddelats.

Om det föreligger särskilda skäl, eller behov av anpassning för student med funktionsnedsättning får examinator fatta beslut om att frångå kursplanens föreskrifter om examinationsform, antal examinationstillfällen, möjlighet till komplettering eller undantag från obligatoriska utbildningsmoment, m.m. Innehåll och lärandemål samt nivån på förväntade färdigheter, kunskaper och förmågor får inte ändras, tas bort eller sänkas.

Övergångsbestämmelser

För kurs som upphört eller genomgått större förändringar eller där kurslitteraturen förändrats väsentligt tillhandahålls minst tre ytterligare examinationstillfällen (utöver ordinarie) på det tidigare innehållet respektive den tidigare litteraturen under en tid av ett år från den tidpunkt förändringen skedde.

Övriga föreskrifter

Undervisningsspråk: svenska.
Kursutvärdering sker enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Litteratur och övriga läromedel

Resurslitteratur

Palliativ vård : begrepp och perspektiv i teori och praktik Andershed, Birgitta; Ternestedt, Britt-Marie
Axelsson, Bertil Palliativ medicin i praktiken
Benkel, Inger; Molander, Ulla; Wijk, Helle Palliativ vård : ur ett tvärprofessionellt perspektiv
Personcentrerad omvårdnad - i teori och praktik Edvardsson, David; Backman, Annica
Fossum (red.), I.B. Kommunikation. Samtal och bemötande i vården
Palliativ medicin och vård Strang, Peter; Beck-Friis, Barbro
De 6 s:n : en modell för personcentrerad palliativ vård Ternestedt, Britt-Marie; Henoch, Ingela; Österlind, Jane; Andershed, Birgitta